Mi az INSTANTdeutsch

Érdeklődni lehet

                 

 

 

Olyan módszer, amelyben kihasználjuk a NÉMET és MAGYAR nyelv AZONOSSÁGÁT és HASONLÓSÁGÁT.  Evvel megkönnyítjük és gyorsabbá tesszük a nyelvi elsajátítást.

A nyelvtanuló már kezdetben megismeri az anyanyelvében  (talán évszázadok óta) meglévő német eredetű szavakat.

Ezek a szavak lehetnek szinte AZONOSAK vagy HASONLÓAK a magyar nyelvhez.

 

Így a kezdő nyelvtanuló már megismerhet, akár több száz szót is németül, bár még teljesen kezdő az "idegennyelvben".

 

 

Például már rögtön alkothat latin eredetű német szavakat, anélkül hogy ismerné a nyelvet.

 

Pl.

-tion  /kiejtése: cion/

(főnévképző és MINDIG die)

 

Die:

Agitation                   politische Werbung

Attraktion                 Glanznummer (im Zirkus)

Dedikation                Widmung, Geschenk

Dekoration                Ausschmückung, Schmuck

Delegation                Abordnung, Übertragung

Evolution                  Entwicklung

Injektion                  Einspritzung

Kapitulation              Übergabe

Kollektion                 Zusammenstellung

Reklamation              Beschwerde

 

Ezeket a szavakat ismerjük magyarul is. Tucatnyi fordul elő a köznyelvünkben

A kék szavak már a haladók fejlődését szolgálják. Ezek már nem IDEGEN szavak a németben.

 

 

AZONOS SZAVAK

(kb. 350 azonos köznyelvi szó létezik)

 

das Bankett     Festmahl, Festessen

der Beton        Baustoff aus Zement

bizarr              seltsam, ungewöhnlich

das Datum       Zeitpunkt, Zeitangabe

direkt              gerade, unmittelbar

fix                   fest, feststehend

frigid               kühl, nicht erregbar

gratis              kostenlos

der Grill           Bratrost

konkret           wirklich, greifbar, real

der Krater        Öffnung eines Vulkans

das Minimum    kleinste Menge, kleinster Wert

das Panorama   Rundblick

perfekt             vollkommen

der Puder         feines Pulver

das Telefon       Fernsprecher

das Zentrum     Mitte, Mittelpunkt

 

 

MAJDNEM AZONOS SZAVAK

(Kb. 1600 "majdnem magyar" szó létezik)

 

"Majdnem" Magyar Szavak

 

die Dishamonie   Missklang

elegant              modisch, geschmackvoll

die Erotik           Liebeskunst

die Gastronomie Kochkunst

die Gravitation    Schwerkraft

die Kabine          kleines Wohnabteil (auf Schiffen)

der Kannibale     Menschenfresser

der Kontinent     Erdteil

legal                  gesetzlich

die Lizenz          Erlaubnis, Genehmigung

die Periode         Zeitraum

die Vision           Traumgesicht

 

Ezenkívűl nagyon sok ILLUSZTRÁCIÓT használunk a nyelv minél alaposabb rögzítésére:

 

  • SZÁMOKAT
  • SZÓREND tábla
  • RAGOZÁSI Táblák
  • KÁRTYÁK (főnevek, igék, stb.)

 

 

Ezek általában a szóbeli elsajátítást segítik.

 

 

SZÓREND

 

 

 

Kijelentő mondat 

 

Jelen Idő

 

 

 

Ki            csinál (mit)     mikor?           hol?              mit?

 

Én          hallgatom     ma         a szobában    a rádiót.

 

Ich           höre            heute    im Zimmer     das Radio.

 

  1           2                      3                4                  5

 

 

 

Kérdő mondat  

 

Höre ich      heute im Zimmer das Radio???

 

 2       1           3          4                5

 

Az aláhúzott részt VÁLTOZATLANUL hagyjuk.

 

Csak az első két tagot cseréljük fel. 

 

 

 

Tagadó mondat 

 

Er hört nicht.  (Nem hallgat.)

 

Er hört das Radio nicht.  (Nem hallgatja a rádiót.)

 

Er will das Radio nicht hören.  (Nem akarja a rádiót hallgatni)

 

Er hat  das Radio nicht gehört.  (Nem hallgatta a rádiót.)

Er hat das Radio nicht hören können.  (Nem tudta a rádiót hallgatni.

 

 

 

                                                                                                           

1650 "Majdnem Magyar" Szó Ajándékba

1658 német szó ajándékba némettanulóknak – avagy, német szavak a magyarban (A-P)

Forrás: http://bsnyelvtanfolyam.blog.hu/

 

au – jaj!, Backfisch – csitri, blamieren – szégyenben hoz, blamál; molestieren - zaklat, molesztál, naschen – torkoskodik, panieren - (ételt) paníroz, Pflaster - tapasz; kövezet, pompös - pompás

Magyarban is használatos német szavak szótára

Előző cikkemből: „Gondolatok a gazdaságosság nyelvi vonatkozásairól” egy kis emlékeztető:

„Ha a „gazdaságosságot” a nyelvtanulásra vetítve a „könnyű” szinonimájaként értelmezzük, akkor egy tanult idegen nyelvben általában a következők számítanak „könnyű”-nek.
1.a rövid szavak (betűszám vagy kiejtett hangok tekintetében);
2.a nemzetközi szavak;
3.a célnyelv anyanyelvbe asszimilálódott elemei;
4.a célnyelv és az anyanyelv azonos szerkezetű, azonos jelentésű szerkezetei;
5.a célnyelvi és anyanyelvi egységek valamilyen hasonlósága, legyen az íráskép, vagy kiejtés – ezen kategóriába tartoznak az ún. „hamis barátok(5)”, ahol nincs tartalmi egyezés, vagy jelentős jelentéseltolódások vannak. (BS, 2006)”

Jelen anyag a 2.-es, és 3.-as pontokhoz kapcsolódik.

A német nyelv elég sokáig volt jelen Magyarország területén ahhoz, hogy bizonyos szavakat, kifejezéseket, amelyeket magyarnak gondolunk, valójában német eredetűek – azonban a németben is előfordulnak magyar eredetű szavak.

A szóetimológiát egyelőre mellőzve, közreadom azt a szógyűjteményt, amit Halász Előd, 1963-ban kiadott, 7. kiadású Német-Magyar Szótárnak 25.000-es anyagából készítettem.

Ajánlom elsősorban a németül tanulók figyelmébe, de valószínűleg azok is haszonnal böngészgethetik, akik a magyar és német nyelv lexikális kapcsolódásai, vagy csupán a magyar nyelv eme nyelvi vonatkozású jellegzetessége után érdeklődnek.

A szólistában megmaradtam az eredeti és a hagyományos jelöléseknél (emiatt eléggé elhúzódott az anyag gépre vitele), úgymint:

- a főnevek neme: r=der, e=die, s=das;

- a főnév egyes számú birtokos esetének végződése;

- a főnév többes számú alanyesete;

- az ige időbeli segédigéjének jelölése: h.=haben, i.=ist, (ha mindkét segédige lehetséges, akkor a kevésbé használatosat zárójelben jeleztem).

A jelentéseknél igyekeztem a szótári anyaghoz igazodni, azonban ha a magyar nyelvhez kapcsolódó jelentés mellett számos egyéb is meg volt adva, akkor csak a magyar vonatkozású jelentés volt az elsődleges, így csak az került bele a listába.

A - P- A, Ä (100) –

1. r, Abglantz, -es, - visszfény
2. abnorm – abnorm(ális)
3. abstrakt – elvont, absztrakt
4. absurd – képtelen
5. r, Abzug, -(e)s, -ü.e, - 1. levonás, 2. elvonulás, 3. lefolyás, elköltözködés, 4. levonat, lenyomat
6. e, Administration, -n, - 1. ügyintézés, 2. kiadóhivatal
7. administrieren, h., - 1. igazgat, 2. kezel, adminisztrál
8. r, Admiral, -s, -e, - tengernagy
9. adoptieren, h., - örökbefogad
10. affektieren, h. – kényeskedik, affektál
11. r, Agent, -n, -n, - ügynök, ágens
12. e, Agentur, -, -n, - ügynökség
13. agressiv – erőszakos, agresszív
14. e, Agitation, -, -n, - agitáció
15. r, Agitator, -s, -en, - agitátor, népnevelő
16. agitieren, h., - agitál
17. e, Akademie, -, -i/en, - akadémia
18. e, Akazie, -, -n, - akác
19. akkumulieren, h., - felhalmoz, akkumulál
20. r, Akt, -(e)s, -e, - 1. cselekedet, 2. felvonás, 3. akt
21. e, Akte, -, -n, - ügyirat, akta
22. e, Aktion, -, -en, - akció
23. aktiv – aktív
24. s, Aktiv, -s, -s, - (pol) aktíva
25. r, Aktivist, -en, -en, - (NDK) élmunkás
26. e, Aktivität, - , aktivitás
27. r, Akzent, -(e)s, -e, - 1. hangsúly, 2. ékezet
28. akzeptieren, h. - elfogad
29. r, Alabaster, -s, - alabástrom
30. alarmieren, h. – 1. fellármáz, 2. (fel)riaszt
31. r, Albaner, -s, -, albán (ember)
32. s, Album, -s, -s, (Alben) – album
33. e, Algebra, - , algebra
34. s, Alibi, -s, -s, - alibi
35. r, Alkohol, -s, -e, - alkohol
36. s, Almosen, -s, -, - alamizsna
37. Alois – Alajos
38. Alpen (tbsz) – Alpok, Alpesek
39. r, Altar, -s, -¨e, - oltár (Altäre)
40. e, Ambition, -, -en, - becsvágy, amibíció
41. amerikanisch – amerikai
42. e, Amnestie, -, i/en, - amnesztia
43. r, Anarchist, -en, -en, - anarhista
44. r, Anatom, -en, -en – anatómus
45. e, Anatomie – bonctan, anatómia
46. r, Anputz, -es, - cicoma
47. e, Antenne, -, -n, - antenna
48. antifaschistisch – antifasiszta
49. r, Antiquar, -s, -e, - régiségkereskedő
50. s, Antiquariat, -(e)s, -e, - antikvárium
51. e, Antiquität, -, -en, - régiség
52. r, Anzug, -(e)s, -üge, - 1. (férfi) öltöny, 2. közeledés
53. r, Apostel, -s, - apostol
54. r, Apostroph, -s, -e, - hiányjel
55. r, Apparat, -(e)s, -e,- 1. készülék, berendezés, műszer; 2. felkészültség; 3. szervezet.
56. r, April, -(s), -e, - április
57. r, Araber, -s, - arab (ember)
58. Arabi/en/ - Arábia
59. arabisch – arab
60. e, Arche, -, -n, - bárka
61. s, Archiv, -s, -e, - oktmánytár
62. r, Archivar, -s, -e, - levéltáros
63. s, Argument, -(e)s, -e, - érv
64. e, Ari/e, -, n, - ária
65. aristokratisch – arisztokrata
66. e, Arithmetik, - számtan, aritmetika
67. e, Arkade, -, -n, - árkád
68. artisch (földr) – arktikus
69. e, Armee, -, -n, - hadsereg
70. aromatisch – illatos, zamatos, aromás
71. s, Arsenal, -s, -e, fegyvertár
72. e, Art, -, -en, - 1. jelleg, 2. mód, 3. viselkedés, magatartás es ist keine Art – micsoda dolog, hogy, 4. faj(ta)
73. e, Arteri/e, - , -n – ütőért
74. r, As, -ses, -se, - (kártya) ász
75. r, Asiate, - n, -n, - ázsiai (ember)
76. r, Aspekt, -(e)s, -e, -1. szemszög, 2. (tb) kilátások, előjelek
77. asphaltieren, h. - aszfaltoz
78. r, Assistent, -en, -en, - 1. munkatárs, 2. tanársegéd, asszisztens
79. assozieren, h. – társít, párosít, asszociál
80. r, Astronom, -s, -en, - csillagász, asztronómus
81. r, Athlet, - en, en, - atléta
82. e, Athletic, - atlétika
83. e, Athmosphäre, - , -n – légkör, atmoszféra
84. r. Atlantik, -s, - Atlanti-óceán
85. au – jaj!
86. e, Audi/enz, -, -en, - kihallgatás, audiencia
87. August – Ágost(on)
88. r, August – Augusztus
89. e, Ausdauer – kitartás
90. r, Ausdruck, -(e)s, -ücke, - kifejezés
91. auspacken, h. – kicsomagol
92. ausputzen, h. – 1. kitisztít, 2. felcicomáz, 3. lehord, leszid
93. r, Ausschnitt, -(e)s, -e, - 1. kivágás, 2. metszet, szelet, rész
94. e, Autobiographie, -, -n, - önéletrajz
95. r, Automat, -en, -en, - automata
96. s, Automobil, -s, -e, - autómobil
97. azurn – azúrkék
98. r, Äquator, -s - egyenlítő
99. e, Ära, -, Ärend, - korszak, éra
100. e, Ästhetik, - esztétika

***

- B (66) -

1. r, Backfisch, -es, -e – csitri
2. e, Balance, -, -n, 1. egyensúly, 2. (ker) mérleg
3. r, Balkon, -s, -e, - erkély
4. r, Ball, -(e)s, Bälle, - 1. labda, 2. bál
5. r, Ballen, -s, -köteg, csomag
6. r, Ballettänzer, -e, - balett-táncos
7. banal – banális
8. e, Bande, -, -n – banda
9. r, Bandit, -en, -en – bandita
10. r, Bank, -, en – bank
11. r, Bankier, -s, -s, - bankár
12. e, Bar, -, -s, - bár, mulató
13. e, Baracke, -, -n, - barakk
14. barbarisch – barbár
15. r, Barbier, -s, -e, - borbély
16. e, Barke, -, -n – Bárka
17. r, Baron, -s, -e, - báró
18. e, Basis, -, Basen, - alap, bázis
19. r, Baß, Basses, Bässe, - basszus
20. e, Bastie, -, -en, - bástya
21. s, Benzin, -s, -e – benzin
22. e, Besti/e, -, -n, - vadállat, bestia
23. bestimmt – (meg)határozott, bizonyos, biztos
24. e, Bible, -, -n, - Biblia
25. e, Bibliothek, -, -en, - könytár
26. r, Bibliotheker, - s, -e, - könyvtáros
27. s, Billard, -s, -e, - billiárd
28. s, Billet, -(e)s, -e, - (menet)jegy
29. blamieren – h. 1. szégyenben hoz, blamál; 2. sich blamieren – felsül
30. blank – 1. fényes, tiszta; 2. sima; 3. csupasz
31. s, Blatt, -(e)s, -är, - 1. (növ) levél; 2. lap; 3. cédula; er nimmt sich kein Blatt vor den Mund – nem kertel
32. e, Blende, -, n – 1. (szem)ellenző, 2. (fényképészet) fényrekesz; 3. vakajtó, vakablak
33. blenden – h. – 1. (meg)vakít; 2. (el)kápráztat
34. r, Blitz, - es, -e, - villám
35. blitzen, h. – 1. villámlik; 2. (fel)villan
36. r, Block, - (e)s, -öcke, - tönk
37. r, Block, -(e)s, -s, - tömb
38. e, Blockade, -, -n, - blokád
39. blockieren, h. – 1. zár alá vesz, körülzár; 2. reteszel
40. blöd – hülye, bamba
41. e, Bluse, -, -n, 1. zubbony, 2. blúz
42. bombardieren, h. – bombáz
43. e, Bombe, -, - bomba
44. bomben, h. – bombáz
45. r, Bomber, -s, - bombázó
46. e, Borste, -, -n, - sörte
47. e, Botanik, - botanika
48. r, Botaniker, -s, - botanikus
49. boxen, h. – öklöz, bokszol
50. r, Boxer, -s, - ökölvívó, bokszoló
51. r, Böhme, -n, -n, - cseh
52. e, Börse, -, -n, - 1. pénztárca, erszény, 2. tőzsde
53. r, Brief, -(e)s, -e, - levél
54. e, Bronze – bronz
55. e, Brosche, -, -n, - bross, melltű
56. e, Broschüre, -, -n, - brosúra, röpirat
57. brummen, h. – morog, dörmög
58. brutal – brutális
59. e, Bude, -, -n, - bódé
60. s, Budget, -s, -s, - költségvetés
61. r, Bug, -(e)s, -üge, - 1. görbület, hajtás, 2. (állat) szügy, 3. (hajó) orr, 4. nadrágvasalás
62. e, Bulle, -, -n, - bulla
63. r, Bus, -ses, -se, - (autó)busz
64. s, Büfett, -(e)s, -e, - büfé
65. r, Bürger, -s, - polgár
66. r, Bürgermeister, -s, - polgármester


***

- C (39) -

1. s, Café, -s, -s, - kávéház
2. r, Cellist, -en, -en, - csellista
3. s, Cello, -s, -s, - gordonka, cselló
4. s, Cellophan, -s, - celofán
5. s, Chamäleon, -s, -s, - kaméleon
6. r, Campignon, -s, -s, - csiperkegomba, sampinyon
7. s, Chaos – káosz
8. r, Charakter, -s, -e, - 1. jellem, 2. jelleg
9. e, Charakteristik, -, -en, - jellemzés, karakterisztika
10. chauffieren, h. – (autót) vezet
11. r, Chauffeur, -s, -e, - sofőr
12. r, Chauvinismus, - sovinizmus
13. r, Chef, -s, -e, - főnök
14. e, Chemie, - kémia
15. r, Chemiker, -s, - kémikus
16. chemisch – vegy(észet)i, kémiai
17. s, Chinin, -s – kinin
18. r, Chirurg, -en, -n, - sebész
19. e, Chirurgie, - sebészet
20. s, Chlor, -s – klór
21. chloren, h. – klóroz
22. s, Chloroform, -s, kloroform
23. e, Cholera – kolera
24. r/s, Chor1, -s, -e, - kórus (templomban)
25. r, Chor2 , -s, -öre, - kórus, kar
26. r, Chorist, -en, -en, - karénekes, kórista
27. s, Chor, -s, - króm
28. e, Chronik, -, -en, krónika
29. chronisch – idült, krónikus
30. chronologisch – időrendi, kronologikus
31. e, Clique, -, -n, - klikk
32. Co. (Compaigne) (röv) (a) tsa (társa); (b) társaság, vállalat
33. s, Coupé, -s, -s, - kupé
34. s, Couplet, -s, -s, - kabarédal, kuplé
35. r, Coupon, -s, -s, - szelvény, kupon
36. e, Courage, - merészség
37. r, Cousin, -s, -s, unokafivér
38. e, Cousine, -, -n, unokanővér
39. e, Creme, -, -s, krém

***

- D (80) -


1. e, Dame, -, -n, - hölgy, dáma
2. datieren, h. – 1. keltez, 2. származik, datálódik
3. e, Dattel, -, -n, - datolya
4. s, Datum, -s, Daten - dátum; welches Datum haben wir? – hányadika van?
5. e, Dauer, - 1. tartam, auf die Dauer – hosszabb időre, 2. tartósság
6. defekt – hiányos, sérült
7. defensiv – védelmi, defenzív
8. definieren, h., meghatároz, definiál
9. s, Defizit, -s, -e, - hiány, deficit
10. deformieren, h. – eltorzít
11. degradieren, h. – lefokoz
12. r, Dekan, -s, -e, - dékán
13. deklamieren, h. – szaval, deklamál
14. e, Deklination, -, -en, - névszóragozás, deklináció
15. deklinieren, h. , - (nyelvtani) ragoz, deklinál
16. e, Delegation, -, -en, - delegáció, küldöttség
17. delikat – gyönge, finom, kényes
18. demaskieren, h. - leleplez
19. demobilisieren, h. – (kat) leszerel
20. r, Demokrat, -en, -en, - demokrata
21. demokratisch – demokratikus, demokrata
22. demonstrieren, h. – 1. kimutat, bebizonyít, 2. tüntet
23. denaturieren, h. - denaturál
24. denunzieren, h. - denunciál
25. deponieren, h. – letétbe helyez, deponál
26. deportieren, h. - deportál
27. r, Despot, -en, -en, - zsarnok, despota
28. s, Dessert, -s, -s, - csemege, desszert
29. destillieren, h. – lepárol, desztillál
30. s, Dezimalsystem, -s, - tizedes rendszer
31. r, Dialekt, -(e)s, -e, - dialektikus
32. dialektisch – 1. nyelvjárási, 2. dialektikus
33. e, Differenz, -, -en, - 1. különbség, 2. különbözet, 3. (tb) nézetletérés
34. s, Diktat, -(e)s, -e, - 1. tollbamondás, 2. diktátum
35. e, Diktatur, -, -en, - diktatúra
36. diktieren, h. - diktál
37. e, Dimension, -, -en, - méret, dimenzió
38. s, Diplom, -s, -e, - okirat, oklevál, 2. diploma
39. r, Diplomat, -en, -en, - diplomata
40. e, Diplomatie, -, -i/en, - diplomácia
41. diplomatisch – 1. diplomáciai, 2. diplomatikus
42. direkt – egyenes, közvetlen, direkt
43. e, Direktion, -, -en, - 1. (út)írány, 2. igazgatóság
44. e, Direktive, -, -n, - utasítás, direktiva
45. r, Direktor, -s, -en, - igazgató
46. r, Dirigent, -en, en, - karmester
47. dirigieren – igazgat, dirigál, vezényel
48. r,Diskus, -, -se, - diszkosz
49. e,Diskussion, -, -en, - vita
50. dissertieren, h. - értekezik
51. e,Disziplin, -, -en, – fegyelem, tudományág, szak
52. disziplinarisch - fegyelmi
53. disciplieren, h. - fegyelmez
54. divers - különféle
55. r,Doktor, -s, -en - doktor
56. dominieren, h. - dominál
57. s,Doppel, -s, -, – 1. másodlat; 2. (sp) kettős, páros
58. doppeln, h. – 1. megkettőz; 2. megtalpal
59. r,Doppelpunkt, -(e)s, -e, - kettőspont
60. doppelt – kétszeres, kettős
61. s,Doppelte, -n, – vminek kétszerese v. duplája; ums Doppelte grösser – kétszer akkora
62. e,Dose, -, -n, – szelence, doboz; adag, dózis
63. dosieren, h. - adagol
64. r,Dossier, -s, -s, – irattartó, dosszié
65. r,Dozent, -s, -en, - docens
66. s,Dragee, -s, -s, - drazsé
67. r,Dramatiker, -s, -, - drámaíró
68. dramatisch – drámai
69. drastisch - drasztikus
70. r,Drill, -(e)s, - sulykolás
71. e,Droge, -, -n, - gyógyárú
72. r,Drogist, -en, -en – illatszerész, gyógyárúkereskedő
73. s,Dromedar, -s, -e, – egypúpú teve
74. dudeln, h. - dúdolgat
75. r,Dunst, -es, -ü/-te – 1. pára, kigőzölgés; 2. párolás, dunszt
76. dunsten, h. – párolog, gőzölög
77. s,Duplikat, -(e)s, -e - másodpéldány
78. e,Dusche, -, -n, - zuhany
79. s,Dutzend, -s, -e, - tucat
80. e,Dynamik, -, - dinamika


***

- E (39) -

1. s,Echo, -s, -s, - visszhang
2. echt – igaz(i), valódi
3. r,Effekt, -(e)s, -e – hatás, effektus
4. egal – 1. egyenlő, egyforma; 2. mindegy, közömbös
5. egoitisch – önző, egoista
6. r,Elefant, -en, -en, - elefánt
7. elegant – választékos, elegáns
8. elektrisch – villanyos, villamos, elektromos
9. e,Elektrische, -n, -n, - villamos
10. elektrisieren, h. 1. (meg)villanyoz; 2. (átv) felvillanyoz
11. e,Elektrizität, -, -en, - villamoság, elektromosság
12. s,Element, -(e)s, -e, - elem
13. elementar - elemi
14. e,Ellipse, -, -n, ellipszis
15. emigrieren, i., - emigrál
16. e,Energie, -, -n, energia
17. energisch – erélyes, energikus
18. r,Engel, -s, -, angyal
19. e,Enquete, -, -n, ankét
20. episch – epikai, epikus
21. e,Episode, -, -n, epizód
22. r,Erker, -s, - erkély
23. erwarten, h. 1. (meg)vár; 2. elvár
24. s,Erz, -es, -e, érc
25. essen, h. eszik, étkezik
26. s,Essen, -s, 1. evés; 2. étel
27. e,Ethik, - etika
28. etnisch – etnikai, népi
29. evakulieren, h., - kiütrít
30. evangelisch - evangélikus
31. e,Existenz, -, -en, 1. lét(ezés); 2. létfenntartás
32. existieren, h., - létezik, fennáll, egzisztál
33. exotisch - egzotikus
34. r,Extrakt, -(e)s, -e, - kivonat
35. extraordinär - rendkívüli
36. extrem – 1. szélső; 2. túlzó
37. s,Extrem, -s, -e, - véglet, szélsőség, túlzás
38. e,Extremität, -, -en, 1. véglet, szélsőség; 2. végtag
39. r,Exzess, Exzesses, Exzesse – kicsapongás, szertelenség, excesszus


***

- F (68) -

1. e,Fabrik, -, -en, - gyár
2. r,Fabrikant, -en, -en, - gyáros
3. s,Fabrikat, -(e)s, -e, - gyártmány
4. e,Fabrikation, -, gyártás
5. fabrizieren, h. - gyárt
6. fabulieren, h. - mesél
7. e,Fackel, -, -n - fáklya
8. faktisch - tényleges
9. e,Fakultät, -, -en, - 1. (egyetem) kar, fakultáns; 2. képesség
10. falsch – 1. hamis; 2. hibás, téves
11. familiär – 1. családias, bizalmas; 2. bizalmaskodó
12. r,Fanatiker, -s, -, - vakbuzgó, fanatikus (ember)
13. fanatisch – vakbuzgó, fanatikus
14. e,Fanfare, -, -en, - harsona
15. r,Fasan, -(e)s, -e(n) - fácán
16. fatal – végzetes, fatális
17. e,Fata Morgana, -, -nen, - délibáb
18. fälschen, h. – (meg)hamisít
19. fälschlich – hamis, téves
20. e,Feige, -, -n, - füge
21. fein – 1. vékony, apró, finom; 2. pontos, éles; 3. kitűnő, kiváló; 4. tiszta; feines Gold – színarany; 5. választékos, tapintatos, jómodorú, (ki)művelt, előkelő
22. fesch – csinos, takaros
23. fest – 1. szilárd, erős, kemény; 2. tartós, állandó
24. s, Fest, -es, -e, 1. ünnep(nap); 2. ünnepély, ünnepség
25. e,Figur, -, -en 1. alak; 2. termet, megjelenés; 3. ábra; 4. báb; 5. figura
26. figurieren, h. – 1. ábrázol; 2. (szính) alakít; 3. szerepel
27. figürlich – 1. képes, szemléletes; 2. képletes, jelképes
28. r,Film, -(e)s, -e, - film
29. filmen, h. – 1. filmez; 2. megfilmesít
30. r/s,Filter, -s, -, - szűrő
31. filtern, h. - megszűr
32. r,Filz, -es, -e, - nemez, filc
33. filzig – 1. nemezszerű; 2. fukar
34. e,Finanz, -, -en, - pénzügy(ek)
35. finanziell – pénzügyi, anyagi
36. finanzieren, h. – pénzel, finanszíroz
37. e,Firma, -, Firmen - cég
38. fix – 1. állandó, szilárd, rögzített; 2. gyors, ügyes; 3. fix und fertig (szólás) teljesen kész
39. fixieren, h. – 1. megállapít, meghatároz; rögzít; 2. (fénykép) fixál; 3. fixiroz
40. e,Flasche, -, -n, 1. palack, üveg; 2. (műsz.) csiga
41. e,Flinte, -, -n, - puska, flinta; die Flinte ins Korn werfen (szólás) elcsügged
42. r,Flirt, -s, -s, - flört
43. flittern, h. – 1. csillog, ragyog, villog; 2. csillogtat
44. flott – 1. ügyes, gyors, flott, szabad(on úszó v. lebegő); 2. szabad, vidám, jókedvű
45. e,Flotte, -, -n, - hajóhad, flotta
46. e,Form, -, -en, - 1. alak, forma; 2. illem; der Form wegen – a forma v. az illendőség kedvéért; 3. küllem
47. formalitisch – foralista
48. e,Formalität, -, -en, - formaság, formalitás
49. s,Format, -(e)s, -e, - formátum, alak
50. e,Formel, -, -n, - 1. minta, formula; 2. képlet
51. formen, h. – 1. alakít, képez, formáz; 2. sich formen - alakul, képződik, formálódik
52. formieren, h. – 1. felállít, felfejlődtet; 2. alakít, képez; 3. sich formieren - felsorakozik
53. formulieren, h. – megfogalmaz, (meg)formuláz
54. r,Fotoaparat, -(e)s, -e, - fényképezőgép
55. förmlich – 1. formaszerű; 2. valóságos
56. frisch – 1. hűvös, friss; 2. új, (fel)újúlt; üde, élénk
57. e,Frische, - 1. hűvösség, frissesség; 2. üdeség; 3. fürgeség
58. frischen, h. – (fel)frissít, (fel)üdít
59. r,Friseur, -s, -e, - fodrász
60. frisieren, h. – (meg)fésül
61. e,Frisur, -, -en, hajviselet, frizura
62. e,Front, -, -en, 1. (épít) homlokzat; 2. (kat) tűzvonal, arcvonal, front
63. fundieren, h., - 1. alapít; 2. alátámaszt, megalapoz
64. r,Funktionär, -s, -e, funkcionárius
65. funktionieren, h. - működik
66. r,Fussball, -(e)s, -ä-e, - 1. labdarúgás; 2. futballabda
67. r,Führer, -s, -, - 1. vezető; 2. vezér; 3. (könyv) kalauz, ismertető
68. e,Fülle, -, 1. bőség, gazdagság; 2. teltség


***

- G (41) -

1. e,Gage, -, -n, - gázsi, fizetés
2. e,Galeere, -, -n, - gálya
3. e,Galerie, -, i/en, - 1. folyosó, tornác, oszlopcsarnok; 2. (színház) karzat; 3. képtár
4. galoppieren, h., (i.) – vágtázik, vágtat, galoppozik
5. e,Galosche, -, -n, - sárcipő, kalocsni
6. e,Gamasche, -, -n, - 1. lábszárvédő, kamásli; 2. bokavédő
7. r,Gang, -(e)s, äe, 1. járás, menés; 2. folyamat, ((le)folyás; 3. séta; 4. forduló, menet; 5. folyosó; 6. (étkezés) fogás; 7. (műsz) (csavar)menet; 8. (bány) (tel)ér; 9. (gépkocsi) sebesség(fokozat)
8. e,Garage, -, -n, - garázs
9. e,Garantie, -, -i/en, - kezesség, biztosíték, jótállás, garancia
10. e,Garnitur, -, -en, - 1. felszerelés; 2. készlet, garnitúra
11. s,Gas, -es, -e, - gáz
12. r,Gaukler, -s, -, - 1. mutatványos; 2. bűvész, kókler
13. e,Gaze, -, -n, - géz
14. s,Gebein, -(e)s, -e, - 1. csont(váz); 2. (tb) tetemek, (földi-)maradványok
15. e,Gelatine, -, zselatin
16. r,General, -s, -äe, tábornok
17. e,Generalprobe, -, -n, főpróba
18. e,Generation, -, -e, 1. emberöltő; 2. nemzedék
19. s,Genie, -s, -s, lángész, zseni
20. e,Geographie, -, földrajz
21. r,Geolog, -en, -en, geológus
22. e,Geometrie, -, -n mértan, geometria
23. gigantisch – óriási, gigászi
24. e,Giraffe, -, -n, zsiráf
25. r,Glantz, -es, -e fény, ragyogás, tündöklés
26. glänzen h. 1. fénylik, ragyog, csillog; 2. (átv) kitűnik
27. r,Globus, -ses, Globen földgömb
28. r, Golf, (1) –(e)s, -e, tengeröböl
29. s, Golf, (2) –s, golf(játék)
30. r,Graf, -en, -en, gróf
31. e,Grammatik, -, -en, nyelvtan
32. e,Granate, -, -n, (kat) gránát
33. granulieren h. szemcséz, granulál
34. gravieren h. vés
35. r,Grund, -(e), -üe, 1. talaj, föld; 2. TELEK; 3. fenék, alap; 4. vminek a mélye; 5. (műv) alap(ozás); 6. (átv) alap; auf Grund dessen, dass annak alaján, hogy; im Grunde genomen alapjában (véve); 7. ok
36. r,Gucker, -s, -, látcső
37. r,Gummi, -s, -(s), gumi
38. gurgeln h. öblöget, gargarizál
39. r,Gurt, -(e)s, -e, 1. heveder; 2. öv
40. r,Gürtel, -s, -, öv, derékszíj
41. gürten h. (fel)övez

***

- H (32) -

1. s, Haar, -(e)s, -e, - haj(szál), szőr(szál), hajzat, szőr(ö)zet
2. e, Harfe, -, -n, hárfa
3. r, Harfenist, -en, -en, hárfás
4. s, Haus, -es, -¨er, 1. ház
5. hausieren h - házal
6. r, Hausmeister, -s, -, házmester
7. e, Herde, -, -n, nyáj, csorda
8. herzig – helyes, kedves, bájos
9. r, Herzog, -(e)s, -e, (-öge), - herceg
10. e, Historie, -, -n, történelem
11. r, Historiker, -s, -, történész
12. historisch történeti, történelmi
13. e, Horde, -, -n, horda
14. r, Horizont, -(e)s, -e, lát(ó)határ
15. horizontal - vízszintes
16. e, Hortensie, -, -n, hortenzia
17. s, Hotel, -s, -s, szálloda
18. huldigen h. hódól
19. human – emberséges, humánus
20. e, Humanität, -, emberiesség, humanitás
21. humoristisch - humoros
22. r, Husar, -en, -en, huszár
23. e, Hyazinthe, -, -n, jáccint
24. e, Hyäne, -, -n, hiéna
25. r, Hydroplan, -(e)s, -e, vízirepülőgép
26. e, Hygiene, - egészségügy, higiéné
27. hygienisch – egészséges, higiénikus
28. e, Hymne, -, -n, himnusz
29. e, Hypnose, -, -n, hipnózis
30. hypnotisieren h. (meg)hipnotizál
31. e, Hypotese, -, -n, feltevés, hipotézis
32. hysterisch – hisztériás, hisztérikus

***

- I (79) -

1. ideal – 1. eszményi, ideális; 2. eszmei
2. s, Ideal, -s, -e, eszmány(kép)
3. idealisieren h. idealizál
4. idealitisch - idealista
5. e, Idee, -, -n, 1, eszme, elv; 2. fogalom; 3. ötlet
6. e, Ideenassoziation, -, -en, képzettársítás
7. identifizieren h. azonosít
8. identisch - azonos
9. e, Identität, -, -en, azonosság
10. e, Ideologie, -, -i/en, ideológia
11. s, Idiom, -s, -e, nyelvjárás
12. r, Idiot, -en, -en, idióta
13. s, Idyll, -s, -e, idill
14. illegal – 1. illegális; 2.(pol) földalatti, illegális
15. e, Illusion, -, -en, ábránd, illúzió
16. illusorisch – csalóka, illuzórikus
17. e, Illustration, -, -en, illusztráció
18. illustriert – képes, illusztrált
19. e, Imitation, -, -en, utánzás, utánzat
20. imitieren h. utánoz
21. immigrieren i. bevándorol
22. immoralisch - erkölcstelen
23. r, Imperialist, -en, -en, imperialista
24. imperialistisch - imperialista
25. imponieren h. imponál
26. importieren h. behoz, importál
27. e, Impression, -, -en, benyomás
28. improvisieren h. imponál
29. r, Impuls, -es, -e, ösztönzés, impulzus
30. indirekt - közvetett
31. indiskret - indiszkrét
32. e, Individualität, -, -en egyéniség
33. individuell - egyéni
34. s, Individuum, -s, -duen egyén, egyed
35. industrialisieren h. iparosít
36. e, Infektion, -, -en, fertőzés
37. e, Inflation, -, -en, infláció
38. e, Information, -, -en, tudósítás, tájékoztatás, információ
39. informieren h. értesít, felvilágosít, tájékoztat
40. inhuman - embertelen
41. e, Injektion, -, -en, injekció
42. inklusive – beleértve, bezáróan
43. inkognito - rangrejtve
44. e, Inkonsequenz, -, -en, következetlenség
45. e, Inspektion, -, -en, 1. felügyelet; 2. szemle
46. r, Inspektor, -s, -en, felügyelő
47. inspizieren h. megszemlél
48. installieren h. 1. berendez; 2. (hivatalba) beiktat
49. e, Instruktion, -, -en, utasítás
50. instruktiv tanulságos
51. s, Instrument, -(e)s, -e, 1. szerszám, műszer; 2. hangszer
52. insultieren h. inzultál
53. e, Integrität, -, épség, integritás
54. r, Intellekt, -(e)s, -e, értelem
55. intellektuell – értelmi, intellektuális
56. r, Intellektuelle, -n, -n, értelmiségi
57. intelligent – értelmes, intelligens
58. e, Intelligenz, -, -en, 1. értelmiség; 2. értelmesség
59. e, Intensität, -, en, intenzitás
60. international – nemzetközi, internacionális
61. internieren h. internál
62. interpellieren h. interpellál
63. intervenieren h. interveniál
64. e, Intervention, -, -en intervenció
65. s, Interview, -(e)s, -s, interjú
66. intim – meghitt, bizalmas, intim
67. intolerant – türelmetlen
68. intrigant – cselszövő, intrikus
69. e, Intrige, -, -n, intrika
70. intrigieren h. fondorkodik, intrikál
71. e, Invasion, -, -en invázió
72. investieren h. beruház, invesztál
73. e, Invitation, -, en, meghívás
74. invitieren h. meghív
75. e, Inzidenz, -, en, beesés
76. e, Ironie, -, -i/en, irónia
77. ironisch - irónikus
78. irregulär - szabálytalan
79. isolieren h. (el)szigetel, izolál

***

- J (10) -

1. ja – igen, sőt, okvetlenül
2. e, Jacke, -, -n, (zakó)kabát, zeke
3. s, Jackett, -(e)s, -e, (kis)kabát
4. e, Jalousie, -, -i/en, zsalu
5. r, Jam, -s, -s, gyümölcsíz, dzsem
6. r, Journalist – hírlapíró, újságíró
7. r, Jude, -n, -n, zsidó
8. e, Jury, -, -s, zsüri
9. just, 1. éppen; 2. JUST! – CSAK AZÉRT IS!
10. jüdisch - zsidó

***

- K (169) -

1. s, Kabarett, -(e)s, -e, kabaré
2. s, Kabinet, -(e)s, -e, 1. benyíló; 2. szertár; 3. kormány
3. r, Kader, -s, -, káder
4. s, Kaffee, -s, -(s), kávé
5. r, Kaffee, -s, -s, kávéház
6. r, Kafesatz, -es kávéalj
7. r, Kalender, -s, -, naptár
8. kalkulieren h. kalkulál
9. e, Kaligraphie, -, szépírás
10. e, Kalorie, -, i/en, kalória
11. e, Kaloshe, -, -n, sárcipő
12. e, Kamera, -, -s, fényképezőgép
13. r, Kamin, -s, -e, 1. kémény; 2. kandalló
14. e, Kammer, -, -n, kam(a)ra
15. r, Kanal, -s, ä-e, csatorna
16. kanalisieren h. csatornáz
17. r, Kandidat, -en, -en, 1. (tag)jelölt; 2. kandidátus
18. kandidieren h. 1. jelöl; 2. pályázik, kandidál
19. kandieren h. kandíroz
20. e, Kanne, -, -n, kanna
21. r, Kanzler, -s, -, kancellár
22. r, Kapaun, -s, -e, kappan
23. e, Kapazität, -, -en, kapacitás
24. e, Kapelle, -, -n, 1. kápolna; 2. zenekar
25. kapieren h. kapiskál
26. kapital – jelentős, kapitális
27. s, Kapital, -s, -e, tőke
28. r, Kapitalist, -en, -en, tőkés, kapitalista
29. kapitalistisch – tőkés, kapitalista
30. r, Kapitän, -s, -e, kapitány
31. kapitulieren h kapitulál
32. e, Kapsel, -, -n, tok, hüvely
33. e, Kapuze, -, -n, csuklya
34. r, Karabiner, -s, -, 1. karabély; 2. karabiner
35. karätig - karátos
36. kardinal – fontos, fő-, alap-, sark-
37. e, Karte, -, -n, 1. lap; 2. kártya; 3. jegy; 4. térkép; 5 étlap
38. e, Kartei, -, -en, kartoték
39. r, Kartograph, -en, -en, térképész
40. r, Karton, -s, -s, 1. karton; 2. doboz
41. e, Kaserne, -, -n, laktanya
42. e, Kasse, -, -n, pénztár
43. e, Kassette, -, -n, kazetta
44. r, Kassier, -s, -e, pénztáros
45. e, Kaste, -, -n, kaszt
46. s, Kastell, -s, -e, kastély
47. katastral - kataszteri
48. katastrophal - katasztrofális
49. e, Katastrophe, -, -n, katasztrófa
50. kategorisch - kategorikus
51. r, Kater, -s, -, 1. kandúr; 2. macskajaj
52. r, Katheder, -s, -, katedra
53. e, Kathedrale, -, -n, székesegyház
54. katholisch - katolikus
55. r, Kavalier, -s, -e, gavallér
56. e, Kaverne, -, -n, üreg
57. r, Käufer, -s, -, vevő, vásárló
58. keck – 1. hetyke; 2. szemtelen
59. r, Kelch, -(e)s, -e, kehely
60. keramisch - kerámiai
61. s, Kilo, -s, -(s) kiló
62. s v. r, Kipfel, -s, -, kifli
63. r, Kitt, -(e)s, -e, gitt
64. klappen h. 1. egyezik; 2. sikerül
65. e, Klapper, -, -n, kereplő
66. r, Klassiker, -s, -, klasszikus
67. klassisch - klasszikus
68. s, Klavier, -s, -e, zongora
69. r, Klient, -en, -en, ügyfél, kliens
70. s, Klima, -s, -s, éghajlat, klíma
71. klimatisch – éghajlati, klimatikus
72. klimpern h. 1 kalimpál; 2. csörömpöl
73. e, Klingel, -, -n, csengő
74. klingeln h. csenget
75. klingen h. (i) 1. cseng; 2. hangzik
76. e, Klinik, -, -en, klinika
77. e, Klinke, -, -n, kilincs
78. s, Kloster, -s, -ö-, kolostor
79. r, Koffer, -s, -, koffer
80. r, Kohlrabi, -(s), -(s), karalábé
81. e, Kolik, -, -en, bélgörcs
82. s, Kolleg, -s, -i/en, kollégium
83. r, Kollege, -n, -n, kartárs, kolléga
84. kollegial – kartársi, kollegiális
85. s, Kollektiv, -s, -, kollektíva
86. kolonial - gyarmati
87. e, Kolonie, -, -i/en, 1. gyarmat; 2. település
88. e, Kolonisation, -, gyarmatosítás
89. kolonisieren h. gyarmatosít
90. r, Kolonist, -en, -en, gyarmatos
91. kolorieren h. színez
92. r, Koloss, kolosses, Kolosse - kolosszus
93. kolossal - óriási
94. e, Komik, -, komikum
95. komisch – furcsa, komikus
96. s, Kommando, -s, -s, (kat) 1. parancs; 2. parancsnokság; 3 különítmény
97. kommentieren h. kommentál
98. kommunal - községi
99. r, Kommunismus, - kommunizmus
100. r, Kommunist, -en, -en, kommunista
101. kommunitisch - kommunista
102. r, Komödiant, -en, -en, komédiás
103. e, Komödi/e, -, -n, 1. vígjáték; 2. (átv) komédia
104. e, Kompanie, -, -n, 1. (ker) társaság; 2. (kat) század
105. komplizieren h. komplikál
106. komponieren h. komponál
107. r, Komponist, -en, -en, zeneszerző
108. e, Kondition, -, -en, 1. feltétel; 2. kondíció
109. e, Konferenz, -, -en, konferencia
110. e, Konjugation, -, -en, (nyelvt) igeragozás
111. konjugieren h. (igét) ragoz
112. e, Konserve, -, -n, konzerv
113. r, Konsorte, -n, -n, 1. társ; 2. cinkos
114. e, Konstitution, -, -en, 1. alkat, konstitúció; 2. alkotmány
115. konstruieren h. szerkeszt, konstruál
116. e,Konstruktion, -, -en, 1. szerkesztés; 2. szerkezet, konstrukció
117. r, Konsul, -s, -n, konzul
118. konsularisch - konzul
119. s, Konsulat, -(e)s, -e, konzulátus
120. r, Kontakt, -(e)s, -e, kontaktus
121. s, Kontigent, -(e)s, -e, hozzájárulás, részesedés, kontingens
122. s, Konto, -s, Konten, számla
123. e, Kontrolle, -, -n, ellenőrzés
124. kontrollieren h. ellenőriz, kontrolál
125. konvenieren h. megfelel, konveniál
126. konzentrieren h. koncentrál
127. s, Konzept, -(e)s, -e, fogalmazvány
128. s, Konzert, -(e)s, -e, hangverseny
129. konzertieren h. hangversenyez
130. e, Konzession, -, -es, engedély, engedmény
131. r, Kopf, -(e)s, -ö-e, 1. fej; 2. fő, személy
132. e, Kopie, -, -n, másolat, kópia
133. kopieren h. másol
134. s, Kopierpapier, -s, -e, másolópapír
135. korrigieren h. korrigál
136. e, Kost, -, ellátás, koszt
137. kosten h. 1. megízlel, megkóstol; 2. kerül (vmennyibe)
138. s, Kostüm, -s, e, 1. jelmez; 2. kosztüm
139. kratzen h. 1. vakar, kapar; sich kratzen - vakaródzik
140. e, Kreatur, -, -en, teremtmény
141. e, Kredenz, -, -en, tálaló
142. r, Kreuzer, -s, -, 1. krajzár; (hajó) cirkáló
143. e, Krise, -, -n, válság, krízis
144. r, Kristall, -s, -e, kristály
145. e, Kritik, -, -en, 1. bírálat, kritika; 2. méltatás, ismertetés
146. r, Kritiker, -s, -, bíráló, kritikus
147. kritisch 1. kritikai, bíráló; 2. válságos, kritikus
148. kritsieren h. bírál, kritizál
149. e, Krone, -, -n, korona
150. r, Kuckuck, -(e)s, -e, kakukk
151. r, Kukuruz, -(e)s, -e, kukorica
152. e, Kulisse, -, -n, színfal, kulissza
153. r, Kult, -(e)s, -e, 1. kultusz; 2. vallásgyakorlat
154. kultivieren h. 1. művel; 2. kultivál
155. e, Kultur, -, -en, 1. műveltség, kultúra; 2. földművelés
156. kulturell - kulturális
157. e, Kunst, -, -ü-e, 1. művészet; 2. (mesteri) tudás, tudomány
158. e, Kuppel, -, -n, kupola
159. e, Kupplung, -, -en, (müsz) 1. kapcsolás; 2. kapcsoló
160. e, Kur, -, -en, 1. gyógykúra; 2. udvarlás, die Kur machen v. schneiden udvarol, kurizál
161. e, Kuratel, -, -en, gondnokság
162. e, Kurbel, -, -n, forgatókar, forgattyú
163. kurbeln h. forgat, kurbliz
164. r, Kurier, -s, -e, futár
165. kurieren h. gyógyít, gyógykezel
166. r, Kurs, -es, -e, 1. tanfolyam, kurzus; 2. (út)irány; 3. (pénz) árfolyam
167. e, Kurve, -, -n, 1. görbe; 2. forduló, kanyarulat
168. r, Kübel; -s, -, vödör
169. r, Kümmel, -s, kömény

***

- L (51) -

1. lackieren h. lakkoz
2. e, Lade, -, -en, 1. láda, szekrény; 2. fiók
3. s, Lager, -s, -, 1. fekvőhely; 2. (áll) vacok; 3. TÁBOR; 4. raktár, telep; 5. (bány) telep; 6. csapágy
4. r, Laie, -n, -n, 1. világi, 2. laikus
5. r, Lakai, -en, -en, lakáj
6. e, Lampe, -, -n, lámpa
7. landen(1) h. partra száll
8. landen(2) i. 1. kiköt, partra száll; 2. (rep) leszáll
9. e, Lanze, -, -n, lándzsa
10. e, Larve, -, -n, 1. álarc; 2. (áll) álca, lárva
11. s, Laub, -(e)s, -e, lomb
12. r, Lauf, -(e)s, ä-e, 1. futás, iram; 2. mozgás; 3. folyás; 4. elmúlás; 5. keringés; 6. pálya; 7. (zene) futam; 8. puskacső
13. e, Lauge, -, -n, lúg
14. e, Laute, -, -n, lant
15. r v. s, Lavendel, -s, -, levendula
16. e, Lawine, -, -n, lavina
17. r, Lärm, -(e)s, lárma
18. lärmen h. lármázik
19. leck - lyukas
20. s, Leck, -(e)s, -e, lék
21. legalisieren h. törvényesít, legalizál
22. e, Legitimation, -, -en, 1. igazolás; 2. igazolvány
23. r, Leim, (e)s, -e, enyv
24. leimig - enyves
25. r, Lein, -(e)s, -e, len
26. e, Leiter, -, -n, létra
27. e, Lektion, -n, -en, 1. lecke; 2. megleckéztetés
28. s, Lexikon, -s, Lexika, 1. szótár; 2. lexikon
29. e, Libelle, -, -n, 1. (áll) szitakötő; 2. SZINTEZŐ
30. e, Linse, -, -n, lencse
31. liquidieren h. leszámol, likvidál
32. e, Liste, -, -n, jegyzék, lista
33. e, Lizenz, -, -en, engedély, licencia
34. lizitieren h. ráígér, licitál
35. e, Logik, - logikai
36. lokal – hely(bel)i
37. e, Lokomotive, -, -n, mozdony
38. lose – 1. laza; 2. könnyelmű
39. e, Lotterie, -, -i/en, sorsjáték
40. e, Luke, -, -n, 1. nyílás; 2. padlásablak
41. r, Lump, -(e)s, -en, gézengúz, korhely
42. lumpen h. lumpol
43. r, Lumpen, -s, -, rongy
44. lumpig 1. rongyos; 2. hitvány
45. e, Lupe, -, -n, magyító(üveg)
46. r, Luxus, -, luxus
47. e, Luzerne, -, -n, lucerna
48. e, Lücke, -, -n, rés, hézag
49. e, Lyrik, -, líra(i költészet)
50. r, Lyriker, -s, -, lírikus
51. lyrisch - lírai

***

- M (142) -

1. machen h. 1. (meg)csinál, (meg)tesz, cselekszik, készít; 2. okoz, kelt, szerez, csinál
2. s, Magazin, -s, -e, 1. raktár; 2. képes folyóirat; 3. (kat) raktár
3. e, Magie, -, mágia
4. magisch – bűvös, mágikus
5. r, Magnet, -(e)s, -e, mágnes
6. magnetisch – mágneses
7. r. Mai; -(e)s, -e, május
8. r, Makel, -s, -, szeplő, szégyenfolt
9. makellos - makulátlan
10. malmen h. szétzúz
11. e, Malven, -, -n, mályva
12. e, Mandarine, -, -n, (növ) mandarin
13. s, Mandat, -(e)s, -e, 1. megbízás; 2. büntetőparancs; 3. mandátum
14. e, Mandel, -, -n, mandula
15. e, Mangel(2), -, -ë-n, mángorló
16. mangeln h. 1. mángorol; 2. hiányt szenved, szűkölködik
17. e, Manie, -, -i/en, mánia
18. e, Manier, -, -en, 1. mód, modor; 2. modor, viselkedés; 3. stílus
19. s, Manifest, -es, -e, kiáltvány, nyilatkozat
20. manifestieren h. 1. kinyilvánít; 2. tüntet; 3. sich manifestieren – megnyilvánul, manifesztálódik
21. maniküren h. manikűröz
22. s, Manko, -s, -s, (ld Mangel/1), hiány(osság)
23. r, Mann, -(e)s, -ä-er, 1. férfi, ember; 2. férj; 3. ember, fő
24. manövieren h. műveletez, manőverez
25. manuel – manuális, kézi
26. e, Mappe, -, -n, 1. térkép; 2. irattáska; 3. mappa
27. e, Margarine, -, margarin
28. e, Marionette, -, -n, báb
29. e, Mark(2), -, -, (pénz) márka
30. e, Marke, -, -n, 1. jegy, jel; 2. bélyeg; 3. (ker) márka
31. markieren h. 1. (meg)jelöl, jelez; 2. márkáz; 3. hangsúlyoz; 4. színlel, tettet
32. r, Marsch(1), -(e)s, -ä-e, 1. menet(elés); 2. (zene) induló
33. r, Marschall, -s, -ä-e, tábornagy
34. marschieren i. menetel, masíroz
35. e, Masche, -, -n, 1. (tex) szem; 2. csokor, szalag
36. e, Maschine, -, -n, gép
37. r, Maschinist, -en, -en, gépész
38. e, Maske, -, -n, álarc
39. r, Maskenball, -(e)s, -ä-e, álarcosbál
40. maskieren h. 1. (ki)maszkíroz; 2. álcáz; 3. sich maskieren – álarcot ölt
41. e, Massage, -, -n, masszázs, gyúrás
42. e, Masse, -, -n, tömeg
43. s, Material, -s, -i/en, anyag
44. materialistisch - materialista
45. e, Materi/e, -, -n, anyag, matéria
46. materi/ell 1. anyagi; 2. anyagias
47. e, Mathematik, -, mennyiségtan
48. e, Matratze, -, -n, matrac
49. e, Matrone, -, -n, matróna
50. r, Matrose, -n, -n, matróz
51. matt 1. bágyadt, lankadt; 2. fakó, tompa
52. s, Märchen, -s, -, mese
53. r, Märtyrer, -s, -, vértanú, mártír
54. r, Mäzen, -s, -e, mecénás, pártfogó
55. e, Mechanik, -, -en, 1. mechanika; 2. mechanizmus, gépészet
56. mechanisch 1. mechanikai, gépi; 2. gépies, mechanikus
57. meckern h. 1. mekeg; 2. elégedetlenkedik
58. e, Medaille, -, -n, érem, medália
59. s, Medaillon, -s, -s, nyakérem
60. e, Medizin, -, -en, 1. orvostudomány; 2. orvosság
61. r, Mediziner, -s, orvostanhallgató, medikus
62. r, Meister, -s, -, 1. mester; 2. (sp) bajnok
63. e, Melodie, -, -i/en, dallam, melódia
64. melodiös - dallamos
65. e, Menükarte, -, -n, étlap
66. r, Mergel, -s, - márga
67. e, Messe, -, -n, 1. (ker) vásár; 2. (kat) étkezde; 3. (egyh) mise
68. messen h. 1. lemér, (meg)mér
69. s, Metall, -s, -e, fém
70. e, Metallurgie, -, fémkohászat
71. s v. r Meter, -s, -, méter
72. e, Methode, -, -n, módszer
73. miauen h. nyávog
74. r, Militär(1), -s, -s, katona
75. s, Militär(2), -s, hadsereg, katonaság
76. militärisch 1. katonás; 2. katonai
77. e, Militz, -, -en, milícia
78. e, Milliarde, -, -n, milliárd
79. e, Million, -, -en, millió
80. r, Millionär, -s, -e, milliomos
81. e, Mimik, -, -en, arcjáték
82. mimisch - mimikai
83. e, Mimose. -, -n, mimóza
84. e, Miniatur, -, -en, miniatűr(festmény)
85. minimal - miniműlis
86. r, Minister, -s, -, miniszter
87. s, Ministerium, -s, Ministeri/en, minisztérium
88. e, Minute, -, -n, perc
89. r, Mischmasch, -es, -e, zagyvalék
90. e, Mischung, -, -en, 1. keverés; 2. keverék, elegy
91. r, Mitesser, -s, -, 1. evőtárs; 2. (orv) mitesszer
92. r, Mitfahrer, -s, -, 1. (úti)társ; 2. kocsikísérő
93. s, Mobiliar, -s, -e, bútorzat, ingóságok
94. e, Mobilien (tb) ingóságok
95. mobilisieren h. mozgósít
96. s, Mode, -, -n, divat
97. s, Modell, -s, -e, minta, modell
98. modellieren h. (meg)mintáz, modellez
99. modern(2) 1. modern; 2. divatos
100. modifizieren h. 1. módosít, modifikál; 2. sich modifizieren, módosul
101. r, Mohr, -en, -en, szerecsen
102. e, Mole, -, -n, móló
103. s, Molekül, -s, -e, molekula
104. molestieren h. zaklat, molesztál
105. molett – kövérkés, molett
106. r, Moment(1) –(e)s, -e, pillanat
107. s, Moment(2), -(e)s, -e, 1. mozzanat; 2. nyomaték
108. momentan - pillanatnyi
109. r, Monarch, -en, -en, uralkodó
110. e, Monarchie, -, i/en, monarchie
111. e, Montur, -, -en, mundér
112. s, Monument, -(e)s, -e, emlékmű, szobor
113. e, Moral, -, -en, 1. erkölcs; 2. tanulság
114. moralisch 1. erkölcsi; 2. erkölcsös
115. r, Most, -es, -e, must
116. s, Motiv, -s, -e, 1. indítóok, indíték; 2. motívum
117. r, Mörser, -s, -, mozsár
118. r, Mörtel, -s, -, habarcs, vakolat
119. mörteln h. vakol
120. r, Muff(1), -(e)s, -e, 1. dob; 2. muff
121. e, Muff(2), -, -en, muff, karmantyú
122. e, Mumi/e, -, -n, múmia
123. e, Munition, -, -en, lőszer
124. murmeln h. 1. mormog; 2. folyózik
125. murren h. mor(m)og
126. s, Muse/um, -s, Muse/en, múzeum
127. e, Musik, -, zene, mizsika
128. musikalisch 1. zenei; 2. zeneértő
129. r, Musiker, -s, -, zenész, muzsikus
130. musizieren h. zenél, muzsikál
131. r, Muskel, -s, -n; e, Muskel, -, -n, izom
132. muskelig - izmos
133. r, Musketier, -(e)s, -e, 1. muskétás; baka
134. s, Muss, -, szükségessség, kényszerűség
135. mustern h. 1. vizsgál(gat), szemügyre vesz; 2. (kat) soroz
136. e, Mutter(1), -, -ü-, anya
137. e, Mutter(2), -, -n, (müsz) anya
138. r, Müller, -s, -, molnár
139. e, Myrte, -, -n, mirtusz
140. mysteriös - rejtélyes
141. mysterisch - misztikus
142. e, Mythe, -, -n, mítosz

***

- N (20) -

1. r, Nacken, -s, -, nyak(szirt), tarkó
2. e, Narzisse, -, -n, nárcisz
3. naschen h. - torkoskodik
4. e, Nase, -, -n, orr
5. e, Nation, -, -en, nemzet
6. national - nemzeti
7. e, Nationalität, -, -en, 1. nemzetiség; 2. állampolgárság
8. r, Neger, -s, -, néger
9. nett – 1. kedves, szíves; 2. csinos, takaros; 3. kereken, magyarán
10. s, Netz, -es, -e, háló
11. e, Norm, -, -n 1. szabály; 2. szabvány; 3. norma
12. normal – szabályos, normál(is)
13. normen h. szabványosít
14. e, Note, -, -n 1. jegyzet; 2. jegyzék; 3. hangjegy, kotta; 4. osztályzat; 5. bankjegy
15. e, Notiz, -, -en, 1. jegyzet, feljegyzés; 2. tudomás; von etw. Notiz nehmen – tudomást vesz valamiről
16. e, Novelle, -, -n, novella
17. e, Nudel, -, -n, metélt
18. null – nulla, semmi; null und nichtig – érvénytelen, semmis; eins zu null – (sp) egy null (1:0); null Uhr – nulla óra
19. e, Null, -, -en, 1. (számjegy) nulla; 2. semmi
20. numerisch – számszerű, számbeli

***

- O-Ö (27) -

1. e, Oase, -, -n, oázis
2. s, Objekt, -(e)s, -e, tárgy
3. s, Objektiv, -s, -e, tárgylencse
4. e, Ode, -, -n, óda
5. e, Offensive, -, -n, offenzíva
6. e, Oktave, -, -n, oktáva
7. okulieren h. (növ) szemez
8. e, Olympiade, -, -n, olimpiász
9. olympisch (sp) olimpiai
10. e, Oper, -, -n, opera
11. e, Operation, -, -en, 1. művelet; 2. (kat) hadművelet; 3. (orv) műtét, operáció
12. operieren h. 1. működik, ténykedik; 2. (orv) (meg)operál
13. opponieren h. ellenkezik, ellenez, (meg)opponál
14. r, Optiker, -s, -, látszerész
15. ordinär – 1. szokásos, mindennapi; 2. közönséges, ordenáré
16. s, Organ, -s, -e, 1. szerv; 2. (sajtó)orgánum
17. e, Organisation, -, -en, 1. szervezet; 2. szervezés; 3. szervezkedés
18. organisch 1. szervi; 2. szerves
19. organisieren h. (meg)szervez
20. e, Orgel, -, -n, (zene) orgona
21. original 1. eredeti; 2. sajátos
22. r, Ozean, -s, -e, óceán
23. r, Ökonom, -en, -en, 1, gazdálkodó; 2. intéző; 3. közgazdász
24. e, Ökonomie, -, -n, 1. gazdaság; 2. gazdálkodás; 3. közgazdaságtan; 4. takarékosság; 5. gazdaságosság
25. ökonomisch 1. gazdasági; 2. takarékos; 3. gazdaságos
26. s, Öl, -(e)s, -e, olaj
27. Österreich - Ausztria

***

- P (208) -

1. paar 1. páros; 2. néhány
2. s, Paar, -(e)s, -e, pár
3. paaren h. párosít; 2. sich ~ a)párosodik, b)párosul
4. r, Pack(1), -(e)s, -e, csomag, köteg
5. packen h. 1. csomagol; 2. megragad, megfog
6. r, Packt, -(e)s, -e, egyezmány, paktum
7. packtieren h. 1. szerződik; 2. megállapodik; 3. paktál
8. r, Palast, -(e)s, -ä-e, palota
9. e, Palme, -, -n, pálma
10. panieren h (ételt) paníroz
11. r, Panzer, -s, -, 1. páncél, vért; 2. harckocsi, páncélos
12. panzern h. páncéloz, vértez
13. r, Papagie, -en, -en, papagáj
14. s, Papier, -s, e- 1. papír(os); 2. írat, papír, igazolvány; 3. értékpapír
15. e, Pappe, -, -, 1. keménypapír, papírlemez; 2. pép, ragasztó
16. r, Papst, -es, -ä-e, pápa
17. r, Paradeis, -, -er, (növ) paradicsom
18. r, Paragraph, -en, -en, szakasz, cikk, paragrafus
19. r, Pardon, -s, kegyelem, megbocsátás, bocsánat
20. paralell – párhuzamos
21. e, paralelle, -(n), -n, 1. párhuzamos; 2. párhuzam
22. e, Parfümerie, -, -i/en, illatszertár
23. e, Parität, -, -en, paritás
24. r, Park, -(e)s, -e, park
25. parken h. parkol
26. s, Parkett, -(e)s, -e, 1. parkett(a); 2. (szính) földszint
27. e, Parole, -, -n, jelszó
28. s, Parlament, -(e)s, -e, országgyűlés, parlament
29. e, Partei, -, -en, 1. párt; 2. (átv) párt; 3. (jog) fél
30. perteiisch 1. pártos; 2. részrehajló, elfogult
31. e, Partie, -, -n, 1. rész(let); 2. kirándulás, túra; 3. játszma, parti; 4. házasság, parti; (ker) (áru)-tétel; 6. (zene) szólam
32. r, Partisan, -s (-en), -en, partizán
33. e, Parzelle, -, -n, telekrész, parcela
34. parzellieren h. feldarabol, (fel)parcelláz
35. passen h. 1. (bele-, hozzá- v. rá-)illik; 2. megfelel; 3. figyel; 4. hozzáilleszt; 5 (sport) passzol
36. passend – ill(end)ő, megfelelő
37. passieren(1) h. 1. áthalad, átlép; 2. (át)tör
38. e, Passion, -, -en, 1. kedvtelés, passzió; 2. szenvedély; 3. passió, szenvedés
39. e, Paste, -, -n, paszta, kenőcs
40. e, Pastete, -, -n, pástétom
41. patetisch - szenvedélyes
42. r, Patriot, -en, -en, hazafi
43. patriotisch - hazafias
44. e Patrone, -, -n, 1. töltény; 2. (műsz) patron, minta
45. e, Patsche, -, -n, 1. sár; 2. (átv) pác, csáva
46. e, Pause, -, -n, 1. szünet; 2. átrajzolás, másolás
47. pausen h. (át)rajzol
48. r, Pëdagog, -en, -en, pedagógus
49. e, Pëdagogik, -, neveléstan, pedagógia
50. r, Pärchen, -s, -, párocska
51. s, Pech, -(e)s, -e, 1. szurok; 2. baj, pech
52. pedantisch – 1. pedáns, kínosan pontos; 2. szőrszálhasogató
53. e, Pedell, -(e)s, (-en), -e(n) pedellus
54. e, Pension, -, -en, 1. nyugdíj; 2. penzió; 3. nevelőintézet
55. perfekt – tökéletes, perfekt
56. e, Periode, -, -n, periódus
57. periodisch - periodikus
58. e, Person, -, -en, személy
59. e, Perspektive, -, -n, távlat
60. e, Perücke, -, -n, paróka
61. e, Pest, -, -en, pestis
62. e, Petersill/e, -, -n, petrezselyem
63. s, Petroleum, -s, petróleum
64. s, Petschaft, -(e)s, -e, pecsét(nyomó)
65. petzen h. árulkodik, megszól
66. s, Pflaster, -s, -, 1. tapasz; 2. kövezet
67. pflastern h. 1. (le)tapaszt; 2. (ki)kövez
68. e, Pforte, -, -n, (kis)kapu, porta
69. e, Phantasie, -, -i/en, 1. képzelet, fantázia; 2 ábránd
70. pfantasieren h. 1. ábrándozik, képzelódik; ábránd
71. pfantastisch - fantasztikus
72. e, Pfase, -, -n, fázis, szakasz
73. r, Philosoph, -en, -en, filozófus
74. e, Philosophie, -, -i/en, filozófia
75. philosophieren h. bölcselkedik, filozofál
76. e, Phiole, -, -n, fiola, üvegcse
77. s, Photo, -s, -s, fénykép
78. r, Photograph, -en, -en, fényképész
79. e, Photographie, -, -i/en, 1. fényképészet; fénykép
80. photographieren h. (le)fényképez
81. e, Phrase, -, -n, frázis
82. e, Physik, -, fizika
83. r, Physiker, -s, -, fizikus
84. physisch 1. természeti, fizikai; 2. testi, fizikai
85. r, Pianist, -en, -en, zongorista
86. picken h. 1. csipeget; 2. (meg)ragaszt; 3. ragad
87. pikant - pikáns
88. e, Pile, -, -n, pilula, pirula
89. r, Pilot, -en, -en, 1. pilóta; 2. révkalauz
90. r, Pinscher, -s, -, pincsi
91. r, Pionier, -s, -e, 1. útörő, pionír; 2. (kat) utász
92. e, Pistole, -, -n, pisztoly
93. plagiieren h. plagizál
94. plakatieren h kifüggeszt, kiplakatíroz
95. r, Planet, -en, -en, bolygó
96. e, Planke, -, -n, 1. deszka; 2. palánk
97. e, Plattform, -, -en, 1. emelvény; 2. (vasút) kocsiperon
98. r, Platz, -es, -ä-e, 1. hely; 2. tér
99. platzen(1) h. pukkan
100. platzen(2) i. szétpukkad
101. plätschern h. 1. csobog; 2. lubickol
102. e, Plombe, -, -n, plomba
103. e, Poesie, -, i/en, 1. költészet; 2. költemény
104. r, Poet, -en, -en, költő, poéta
105. r, Pol, -s, -e, 1. (földr) sark; 2. pólus
106. polieren h. 1. csiszol, fényez, políroz; 2. (átv) (ki)palléroz
107. e, Politik, -, -en, politika
108. r, Politiker, -s, -, politikus
109. politisch 1. politikai; 2. politikus, célszerű
110. politisieren h. politizál
111. pompös - pompás
112. e, Populariät, -, népszerűség
113. populär - népszerű
114. e, Pore, -, -n, pórus
115. porös – lyukacsos, porózus
116. r, Porti/er, -s, -s, kapus, portás
117. e, Portion, -, -en, adag
118. s, Porträt, -(e)s, -e, arckép
119. r, Porträtist, -en, -en, arcképfestő
120. s, Porzellan, -s, -e, porcelán
121. s, Posamnet, -(e)s, en, passzomány
122. e, Posaune, -, n, harsona, puzon
123. e, Pose, -, -n, helyzet, póz
124. posieren h. pózol
125. e, Position, -, -en, 1. helyzet, állapot; 2. állás, pozíció
126. positiv - pozitív
127. e, Positur, -, -en, testtartás
128. e, Post, -, -en, posta
129. r, Posten, -s, -, 1. állás; 2. (kat) őr(ség); 3. őrhely; 4. (ker) tétel
130. postieren h. odaállít
131. potenzieren h. hatványoz
132. e, Praktik, -, -en, 1. gyakorlat; 2. (tb) fogás, fortély
133. praktisch – gyakorlati, praktikus
134. r, Pranger, -s, -, pellengér
135. e, Pratze, -, -n, mancs
136. prächtig – pompás, remek
137. s, Prädikat, -(e)s, -e, állítmány
138. e, Prämi/e, -, -n, prémium
139. prämieren h. díjaz, premizál
140. e, Präposition, -, -en, (nyelvt) elöljáró, viszonyszó
141. präsentieren h. 1. felajánl, prezentál; 2. előterjeszt
142. predigen h. prédikál
143. e, Predigt, -, -en, prédikáció
144. e, Premi/ere, -, -n, bemutató
145. e, Presse, -, -n, 1. sajtó; 2. prés; 3. baj, szorultság
146. pressen h. sajtol, présel
147. s, Prinzip, -s, -e, elv
148. privat – privát, magán, személyes
149. s, Privileg, -(e)s, -i/en, kiváltság
150. e, Probe, -, -n, próba
151. proben h. próbál
152. probieren h. (meg)próbál
153. s, Problem, -s, -e, probléma
154. problematisch – bizonytalan, problematikus
155. s, Produkt, -(e)s, -e, 1. termék, gyártmány; 2. (menny) szorzat
156. s, Produktion, -, -en, 1. termelés, gyártás; 2. produkció, mutatvány
157. e, Produktivität, -, termelékenység
158. r, Produzent, -en, -en, termelő
159. produzieren h. 1. létrehoz, előállít; 2. bemutat, produkál
160. e, Profession, -, -en, hivatás
161. professionell - hivatásos
162. r, Professor, -s, -en, (egyetemi) tanár, professzor
163. r, Profit, -(e)s, -e, profit, haszon
164. profitieren h. profitál
165. s, Programm, -s, -e, 1. műsor, program; 2. munkaterv
166. programmatisch - programszerű
167. e, Progression, -, -en, 1. haladás; 2. (menny) haladvány
168. s, Projekt, -(e)s, -e, terv(ezet)
169. projektieren h. tervez, terve vesz
170. prolongieren h. prolongál
171. e, Promenade, -, -n, 1. séta; 2. sétány
172. r, Propagandist, -en, -en, propagandista
173. propagieren h. 1. hirdet, propagál; 2. terjeszt
174. r, Prophet, -en, -en, próféta
175. prophezei/en h. (meg)jósol
176. prosaisch - prózai
177. pros(i)t!; Egészségére! Egészségedre!
178. r, Prospekt, -(e)s, -e, 1. kiállítás; 2. ismertető, prospektus
179. protegieren h. pártfogol
180. r, Protest, -es, -e, óvás, tiltakozás
181. protestieren h. tiltakozik, protestál
182. s, Protokoll, -s, -e, jegyzőkönyv
183. protokollieren h. jegyzőkönyvez
184. e, Provinz, -, -en, 1. vidék; 2. tartomány
185. provinzial 1. vidéki; 2. tartományi
186. e, Provision, -, -en, járulék, provízio
187. provisorisch – ideiglenes, provizórikus
188. provozieren h. provokál
189. e, Prozedur, -, -en, eljárás, procedúra
190. e, Publikation, -, -en, 1. közzététel; 2. közlemény
191. s, Publikum, -, közönség
192. publizieren h. közöl
193. r, Pudel, -s, -, uszkár
194. r, Puder, -s, -, hintőpor, púder
195. pudern h. (be)púderez
196. puffen h. 1. puffogtat; 2. püföl
197. r, Puls, -es, -e, érverés, ütőér, pulzus
198. pulsieren h. lüktet
199. s, Pult, -(e)s, -e, 1. pult; 2. emelvány, pulpitus
200. e, Pumpe, -, -n, szivattyú
201. pumpen h. 1. szivattyúz; 2. kölcsönöz
202. r, Punkt, -(e)s, -e, pont
203. punktieren h. 1. (ki)pontoz; 2. (orv) pungál, csapol
204. e, Pupille, -, -n, pupilla
205. purgieren h. 1. (meg)tisztít; 2. (orv) purgál, meghajt
206. r, Putsch, -es, -e, puccs
207. r, Putz, -es, -e, 1. cicoma, dísz; 2. vakolat
208. putzen h. 1. (meg)tisztít; 2. díszít; 3. vakol