Szókörnyezeti Szótár

 

 

Szókörnyezet-ismeret

 

A könyv ezen fejezetében a vastagon szedett fő szavakhoz olyan, általában velük együtt előforduló bővítményeket adunk meg, amelyekkel a nyelvhasználatunkat színesíthetjük.

Ezeket a kifejezéseket mind írásban, mind szóban hasznosan alkalmazhatjuk.

 

 

e Aussprache, -, -n  KIEJTÉS

gute ~ jó ~

klare ~ tiszta ~

deutliche ~ érthető ~

reine ~ tiszta ~

richtige ~ helyes ~

dialektfreie ~ dialektustól mentes ~

schlechte ~ rossz ~

fehlerhafte ~ hibás ~

 

aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen   KIEJT, KIMOND

einen Satz/ein Wort klar ~ egy mondatot/szót tisztán~

deutlich ~ érthetően ~

laut ~ hangosan ~

leise ~ halkan ~

 

e Ausstellung, -, -en  KIÁLLÍTÁS

eine ~ vor/bereiten, -ete vor, h. vorbereitet ~t előkészít

~ veranstalten, -ete, h. –et ~t megszervez

~ eröffnen, -ete, h. –t ~-t megnyit

~ besuchen, -te, h.-t ~-t látogat

 

e Auswahl -   VÁLASZTÉK

gute ~ jó ~

große ~ nagy ~

reiche ~ gazdag ~

gute ~ von Büchern könyvek széles ~-a

 

s Auto, -s, -s  AUTÓ

ein neues ~ új ~

modernes ~ modern ~

altes ~ régi ~

altmodisches ~ régimódi ~

gebrauchtes ~ használt ~

schnelles ~ gyors ~

eingefahrenes ~ bejáratott ~

reparaturbedürftiges ~ szervizre szoruló ~

 

 

s Bad, -(e)s, Bäder / s Badewasser, -s, - fürdő / fürdővíz

ein kaltes ~ hideg ~

ein warmes ~ meleg ~

ein laues ~ langyos ~

im ~ sitzen, saß, h. gesessen ~-ben ül

ein ~ nehmen, nahm, h. genommen ~-t vesz

 

baden, -ete, h. ge-t/ein Wannenbad nehmen fürdőt vesz

kalt ~ hideg ~

lau ~ langyos ~

warm ~ meleg ~

heiß ~ forró ~

 

r Ball, -(e)s, Bälle labda

~ spielen, -te, h. ge-t labdázik

den ~ schlagen, schlug, h. geschlagen ~-t (meg)üt

werfen, warf, h. geworfen ~-t dob

treten ~-t megrúg, rugdal

stoßen, stieß, h. gestoßen ~-t (meg)üt

schießen, schoss, h. geschossen ~-t lő

stoppen, -te, h. ge-t ~-t megállít

berühren, -te, h.-t ~-t megérint

fangen, fing, h. gefangen ~-t megfog

halten, hielt, h. gehalten ~-t megállít

ab/geben, gab ab, h. abgegeben ~-t lead

ein/werfen, warf ein, h. eingeworfen ~-t bedob

 

 

s Band, -(e)s, Bänder szalag

ein schmales ~ vékony ~

breites ~ széles ~

langes ~ hosszú ~

kurzes ~ rövid ~

buntes ~ színes, tarka ~

seidenes ~ selyem ~

 

e Bank, -, -en bank, pénzintézet

staatliche Banken állami bankok

e Filiale einer Bank egy bank fiókja

eine Bank gründen, -ete, h. ge-t bankot alapít

Geld auf der Bank haben, hatte, h. gehabt pénzt bankban tart

Geld auf der Bank liegen, lag, h. gelegen pénzt bankban tart

ein Konto bei einer ~ haben, hatte, h. gehabt számlát vezet egy banknál

 

s Barometer, -s, - barométer, légnyomásmérő

das ~ steigt nő a ~/javuló időjárást jelez a ~

das ~ fällt esik a ~/romló időjárást jelez a~

das ~ steht auf/zeigt Regen a ~ esőn áll/esőt jelez

das ~ steht auf Sturm/zeigt Sturm a ~ viharon áll/vihart jelez

 

e Basis, -, Basen alap, bázis

eine feste ~ biztos ~

sichere ~ biztos ~

solide ~ megbízható, erős ~

gute ~ jó ~

reale ~ reális ~

 

r Bau, -(e)s, -ten / s Bauwerk, -(e)s, -e épület

ein einfacher ~ egyszerű ~

leichter ~ könnyű

solider ~ erős ~

fester ~ erős, szilárd ~

stattlicher ~ tekintélyes, kiváló ~

gewaltiger ~ hatalmas ~

imposanter ~ impozáns ~

kunstvoller ~ művészi ~

 

r Bauch, -(e)s, Bäuche  has

ein dicker ~ kövér ~

fetter ~ zsíros ~

spitzer ~ sovány ~

voller ~ tele ~

leerer ~ üres ~

 

bauen, -te, h. ge-t épít

(errichten, -ete, h. –et) (létesít)

(her/stellen, -te her, h. hergestellt) (gyárt, készít)

viel ~ sokat ~

schnell ~ gyorsan ~

gut ~ jól ~

schön ~ szépen ~

billig ~ olcsón ~

modern ~ modern módon ~

rationell ~ racionálisan, gazdaságosan ~

Häuser / Wohnungen / Städte ~ házakat / lakásokat / városokat~

Brücken / Wege / Straßen ~ hidakat / utakat / utcákat ~

Kanäle / Schiffe / Flugzeuge ~ csatornákat / hajókat/repülőket~

Maschinen / Wagen ~ gépeket / autókat ~

 

r Baum, -(e)s, Bäume fa

ein hoher ~ magas ~

kräftiger ~ erős ~

balaubter ~ lombos ~

blühender ~ virágzó ~

gesunder ~ egészséges ~

kranker ~ beteg ~

gefällter ~ kidőlt ~

 

bedanken, -te, h. –t / Dank sagen, -te, h. ge-t megköszön vkinek vmit

bei+D., für+A.

Ich habe mich (sehr, recht schön, herzlich, (Nagyon, szépen, kedvesen,

vielmals) bei ihm (für die Bücher) bedankt. sokszor) megköszöntem neki

(a könyveket).

 

e Bedeutung, -, -en jelentés

die ursprüngliche ~ az eredeti ~

eigentliche ~ a tulajdonképpeni ~

alte ~ a régi ~

ältere ~ a régebbi ~

neue ~ az új ~

neuere ~ az újabb

 

r Befehl, -(e)s, -e parancs

ein strenger ~ szigorú ~

dienstlicher ~ szolgálati, hivatalos ~

geheimer ~ titkos ~

mündlicher ~ szóbeli ~

schriftlicher ~ írásbeli ~

 

befinden, befand, h. befunden érez

(fühlen, -te, h. ge-t) (érez)

Ich befinde mich wohl. Jól érzem magam.

schlecht. Rosszul érzem magam.

Wie befindest du dich? Hogy érzed magad?

 

begegnen, -ete, i. –et; +D. szembeszáll vkivel

einer Gruppe ~ egy csapattal ~

einem Auto ~ egy autóval ~

einem Löwen ~ egy oroszlánnal ~

 

r Beginn, -(e)s kezdet, kezdés

ein schwerer ~ nehéz ~

plötzlicher ~ hirtelen, azonnali ~

allmählicher ~ lassú, fokozatos ~

pünktlicher ~ pontos ~

vorzeitiger ~ idő előtti ~

verspäteter ~ megkésett ~

glücklicher ~ szerencsés ~

unglücklicher ~ szerencsétlen ~

neuer ~ új ~

 

behaupten, -ete, h. –et állít, kijelent

(erklären, -te, h. –t) (magyaráz)

(versichern, -te, h.-t) (állít, megerősít)

etwas kühn ~ vmit bátran ~

hartnäckig ~ makacsul ~

steif ~ keményen, mereven ~

fest ~ szilárdan ~

steif und fest ~ keményen és szilárdan ~

 

s Bein, -(e)s, -e láb

ein gebrochenes ~ törött ~

geschientes ~ sínbe rakott ~

amputiertes ~ amputált ~

lange / kurze / dicke Beine hosszú / rövid / vastag lábak

dünne / schlanke Beine vékony / sovány lábak

gerade / krumme Beine egyenes / görbe lábak

(an)geschwollene Beine (meg)dagadt lábak

behaarte Beine szőrös lábak

 

s Beispiel, -(e)s, -e (ausgewählte Probe) példa

ein überzeugendes ~ meggyőző ~

treffendes ~ találó ~

gutes ~ jó ~

lehrreiches ~ tanulságos ~

ein ~ suchen, -te, h. ge-t ~-t keres

ein ~ finden, fand, h. gefunden ~-t talál

ein ~ nennen, nannte, h. genannt ~-t (meg)nevez

 

bekommen, bekam, h. bekommen (meg)kap

(erhalten, erhielt, h. erhalten) (megkap)

einen Brief ~ levelet ~

ein Geschenk ~ ajándékot ~

Gehalt / Lohn ~ fizetést / bért ~

(3 Wochen) Urlaub ~ (3 hét) szabadságot ~

Ich habe lange keine Antwort / keinen Nachricht Régóta nem kaptam választ/

von ihm ~. hírt róla.

 

r Berg, -(e)s, -e hegy

der Fuß / Gipfel / Hang des ~-es hegy lába / csúcsa / lejtője

Berg und Tal hegyre fel és völgybe le

Dieser ~ erhebt sich 900 m über den Ez a ~ 900 m-re a tengerszint

Meeresspiegel. felettre emelkedik.

einen ~ besteigen, bestieg, h. bestiegen egy ~et megmászik

einen ~ ersteigen, erstieg, h. erstiegen egy ~-et megmászik

einen ~ erklettern, -te, h. –t egy ~-et megmászik

einen ~ erklimmen, erklomm, h. erklommen egy ~-et megmászik

auf einen ~ steigen, stieg, i. gestiegen egy ~-re felmászik

auf dem /am / hinter dem ~ wohnen ~-en / ~-nél/ ~ mögött lakik

in die ~-e fahren, fuhr, i. gefahren/reisen, -te, i. ge-t a hegyekbe utazik

(ins Gebirge fahren) (a hegyekbe utazik)

 

r Bericht, -(e)s, -e közlemény, beszámoló, jelentés

ein guter ~ jó ~

erfreulicher ~ örömteli ~

genauer ~ pontos ~

packender ~ megkapó ~

mündlicher ~ szóbeli ~

schriftlicher ~ írásbeli ~

 

r Beruf, -(e)s, -e hivatás, foglalkozás

ein schöner ~ szép ~

schwerer ~ nehéz ~

freier ~ szabad ~

 

berühmt híres, ismert

ein ~er Schriftsteller ~ író

~er Arzt ~ orvos

~er Gelehrter ~ tudós

~es Werk ~ mű

 

beschäftigen, -te, h.-t foglalkozik

diese Frage beschäftigt mich. Ez a kérdést foglalkoztat.

diese Angelegenheit ~. Ez az ügy ~.

dieses Problem ~. Ez a probléma ~.

dieser Gedanke ~. Ez a gondolat ~.

dieser Vorfall ~. Ez az eset ~.

 

e Beschäftigung, -, -en elfoglaltság, tevékenység

eine regelmäßige ~ haben, hatte, h. gehabt rendszeres elfoglaltsága van

eine ~ suchen, -te, h. ge-t ~-t keres

eine ~ finden, fand, h. gefunden ~-t talál

 

r Bescheid, -(e)s, -e válasz, tájékoztatás

abschlägiger ~ elutasító ~

(un)günstiger ~ kedvező(tlen) ~

besetzen, -te, h. –t; +D./für +A. (le)foglal vkinek

(reservieren, -te, h.-t) (lefoglal)

eine Platz / Stuhl ~ egy helyet / széket ~

Das Theater war gut / voll besetzt. A színház teltházas volt.

 

besondere különös, különleges

ein ~-er Fall ~ eset

ein ~-er Erfolg ~ szerencse

ein ~-er Genuß ~ élvezet

~-e Merkmale ~ ismertetőjelek, tulajdonságok

~-e Kennzeichen ~ ismertetőjelek

 

besorgen, -te, h.-t; +D./für +A. megszerez, szerez

Brot / Fahrkarten ~ kenyeret / menetjegyet ~

ein Visum ~ vízumot ~

ein Hotelzimmer ~ szállodai szobát ~

Ich muß noch Zigaretten ~. Még cigarettát kell ~-nem.

 

e Besprechung, -, -en megbeszélés

die ~ dauerte sehr lange. A ~ nagyon sokáig tartott.

die ~ wurde unterbrochen / fortgesetzt. A ~-t megszakították/folytatták.

eine ~ haben, hatte, h. gehabt ~-e van

eine ~ vor/bereiten, -ete vor, h. vorbereitet. ~-t előkészít

eine ~ an/setzen, -te an, h. ange-t ~-t elkezd.

 

bestätigen, -te, h.-t elismer, igazol, megerősít

eine Aussage ~ Egy állítást ~

ein Urteil ~ Egy döntést ~

eine Wahl ~ Egy választást ~

einen Auftrag ~ Egy megbízást ~

 

s Besteck, -(e)s, -e evőeszköz

verchromte Bestecke krómozott ~-ök

formschöne ~ szép formájú / csodaszép ~-ök

 

bestehen, bestand, h. bestanden helytáll, kiáll

einen Kampf ~ küzdelemben helytáll

ein Abenteuer ~ kalandban helytáll

eine Prüfung ~ vizsgát kiáll

er bestand die Probe. Kiállta a próbát.

 

 

 

r Besuch, -(e)s, -e látogatás

ein kurzer ~ egy rövid ~

ein langer ~ egy hosszú ~

täglicher ~ napi ~

mehrjähriger ~ többéves ~

regelmäßiger ~ rendszeres ~

der ~ der Schule iskolába járás

der ~ der Messe misére járás

der ~ einer Veranstaltung egy rendezvényen való

részvétel

 

betonen, -te, h. –t hangsúlyoz

ein Wort zu stark ~ egy szót túl erősen ~

(nicht) richtig ~ (nem) helyesen ~

genau ~ pontosan ~

 

r Betrag, -(e)s, -e összeg

ein großer ~ nagy ~

ein hoher ~ magas ~

ein geringer ~ alacsony ~

ein bestimmter ~ egy bizonyos ~

ein festgesetzter ~ egy meghatározott ~

 

 

r Betrieb, -(e)s, -e üzem

ein großer ~ egy nagy ~

ein wichtiger ~ fontos ~

 

 

s Bett, -(e)s, -en ágy

 

ein schweres ~ nehéz dunyha

ein leichtes ~ könnyű ~

ein dickes ~ vastag ~

dünnes ~ vékony ~

weiches ~ puha ~

~ machen, -te, h. ge-t ~-t megcsinál

~ auf/schütteln, -te auf, h. aufge-t ~-t felráz

~ lüften, -ete, h. ge-t ~-t kiszellőztet

~ beziehen, bezog, h. bezogen ~-t felhúz

~ ab/ziehen, zog ab, h. abgezogen ~-t lehúz

~ sonnen ~-t napra kitesz, napoztat

~ sömmern ~-t napra kitesz, szellőztet

ein schmales ~ keskeny ~

ein breites ~ széles ~

ein hölzernes ~ fából készült ~

ein eisernes ~ vasból készült ~

 

e Bewegung, -, -en mozdulat, mozgás

eine hastige ~ gyors ~

eine bedächtige ~ lassú, megfontolt ~

eine anmutige ~ kecses, bájos ~

eine eckige ~ szögletes, ügyetlen ~

eine gleichmäßige ~ egyenletes ~

eine gleichförmige ~ egyenletes ~

 

 

beweisen, bewies, h. bewiesen +D. bebizonyít, igazol vkinek

die Richtigkeit ~ a valóságot ~

die Wahrheit ~ az igazságot ~

eine Behauptung ~ egy állítást ~ vmivel,

(duch +A., mit Hilfe von+D.) vki/vmi segítségével)

 

 

bezahlen (meg/ki)fizet

Er bezahlt gut. Jól ~.

Er bezahlt schleckt Rosszul ~

Er bezahlt (un)pünktlich. Pontosan ~.

Er bezahlt unpünktlich. Pontatlanul ~

Herr Ober, ich möchte ~! Pincér, fizetni szeretnék!

 

s Bier, -(e)s, -e sör

helles ~ világos ~

dunkles ~ sötét ~

einfaches ~ egyszerű ~

starkes ~ erős ~

gut gekühlte Biere jól behűtött sörök

 

 

s Bild, -(e)s, -er kép

ein farbiges ~ színes ~

ein farbenprächtiges ~ színpompás ~

ein meisterhaftes ~ mesteri ~

ein gelungenes ~ jól sikerült ~

ein mißlungenes ~ nem jól sikerült ~

ein gerahmtes ~ bekeretezett ~

 

billig olcsó

Ein ~er Anzug egy ~ öltöny

~e Waren ~áruk

Ein ~er Preis (umg.) alacsony ár

Etw. sehr ~ kaufen vmit nagyon ~-n vesz

 

bißchen kicsi, kicsit

ein ~ Brot egy ~ kenyér

ein ~ Sand egy ~ homok

 

e Bitte, -, -n kérés

eine große ~ nagy ~

eine kleine ~ kis ~

eine bescheidene ~ szerény ~

eine herzliche ~ szívélyes ~

eine inständige ~ esdeklő ~

eine (un)erfüllbare ~ (nem) teljesíthető ~

letzte ~ utolsó kérés

 

 

blau kék

der blaue Himmel a kék ég

das blaue Meer a kék tenger

(die) blaue(n) Augen kék szem(ek)

Augen mit blauer Iris. kék szemek

schönes Blau szép kék

dunkles Blau sötétkék

lichtes Blau világoskék

helles Blau világoskék

ein Klein in ~ kék ruha

 

bleiben, blieb, i. geblieben marad

im Zimmer ~ szobában marad

in der Stadt ~ városban marad

in Bewegung ~ mozgásban marad

in Ruhe ~ nyugalomban marad

das Fenster bleibt offen / geöffnet. Az ablak nyitva marad.

das Fenster bleibt geschlossen. Az ablak zárva marad.

 

blicken, -te, h. ge-t tekint, pillant

(schauen, -te, h. geschaut) (néz, tekint, pillant)

finster ~ komoran, vészjóslóan ~

trübe ~ homályosan ~

heiter ~ derűsen, vidámat ~

freundlich ~ barátságosan ~

 

bloß fedetlen, csupasz

~e Füße csupasz lábak

~s Knie csupasz térd

~e Arme fedetlen karok

 

blühen, -te, h. ge-t virágzik

der Garten / die Wiese blüht a kert / a mező virágzik

der Flieder blüht az orgona virágzik

die Blumen / die Bäume blühen a virágok / a fák virágzanak

 

e Blume, -, -n virág

duftende ~ illatozó ~

zarte ~ törékeny, zsenge ~

frische ~ friss ~

frisch geschnittene ~ frissen vágott ~

welke ~ hervadt ~

verwelkte ~ elhervadt ~

 

s Blut, -(e)s vér

frisches ~ friss ~

gesundes ~ egészséges ~

krankes ~ beteg ~

konserviertes ~ konzervált, tartósított ~

 

e Blüte, -, -n virág

duftende ~ illatozó ~

bunte ~ tarka ~

welke ~ hervadt ~

befruchtete Blüten beporzott virágok

 

r Boden, -s, Böden talaj, föld

ebener ~ sima, egyenes ~

lehmiger ~ agyagos ~

sandiger ~ homokos ~

steiniger ~ köves ~

durchlässiger ~ áteresztő ~

nasser ~ nedves ~

schwerer ~ nehéz ~

fruchtbarer ~ termékeny ~

unfruchtbarer ~ terméketlen ~

 

e Bohne, -, -n bab

grüne / gelbe / weiße / türkische ~ zöld / sárga / fehér / török bab

 

s Boot, -(e)s, -e kis hajó, csónak

ein breites ~ széles ~

ein schmales ~ keskeny ~

ein schlankes ~ keskeny ~

ein schweres ~ nehéz ~

ein leichtes ~ könnyű ~

ein neues ~ új ~

ein gepflegtes ~ ápolt, karbantartott ~

ein Überholungs~ pihenésre használt ~

ein reparaturbedürftiges ~ karbantartásra szoruló ~

 

e Börse, -, -n pénztárca

eine kleine ~ kicsi ~

eine schmale ~ vékony ~

eine gefüllte ~ tele ~

eine dicke ~ vastag ~

eine lederne ~ bőrből készült ~

 

böse mérges, gonosz, rossz

ein böser Mensch gonosz ember

ein böser Hund mérges kutya

eine böse Sache rossz, gonosz dolog

eine böse Tat gonosz tett

 

e Botschaft, -, -en hír

eine wichtige ~ fontos ~

eine frohe ~ jó ~

eine schlechte ~ rossz ~

eine schreckliche ~ szörnyű ~

 

r Boykott, -(e)s, -e bojkott, kizárás, megtagadás

etw./jm. mit ~ belegen, -te, h.-t vmit/vkit bojkottal súlyt

 

braun barna

~-e Haut ~ bőr

~-e Augen ~ szemek

ein dunkles Braun sötét~

ein helles Braun világos~

ein warmes Braun meleg~

 

brennen, brannte, h. gebrannt ég, éget

das Haus brennt ég a ház

die Scheune brennt ég az istálló

der Wald brennt ég az erdő

 

e Brille, -, -n szemüveg

blaue ~ kék ~

runde ~ kerek ~

 

s Brot, -(e)s, -e kenyér

trockenes ~ száraz ~

weiches ~ puha ~

hartes ~ kemény ~

frisch backenes ~ frissen sütött ~

alt backenes ~ régen sütött ~

verschimmeltes ~ penészes ~

weißes ~ fehér ~

graues ~ (in div. Regionen Deutschlands) barna~ (Németo. egyes régiói)

schwarzes ~ (Öst., Schw., Süddt.) barna ~ (Auszt.,Svájc,D-Ném.)

feines ~ finom ~

 

e Brücke, -, -n híd

eine schmale ~ keskeny ~

eine breite ~ széles ~

eine lange ~ hosszú ~

eine hohe ~ magas ~

eine schwandene ~ ingadozó ~

eine hölzerne ~ fából készült ~

eine steinerne ~ kőből készült ~

 

r Bruder, -s, Brüder fiútestvér

mein leiblicher ~ vér szerinti ~-em

mein großer / kleiner ~ nagy / kicsi ~-em

mein älterer / jüngerer ~ idősebb / fiatalabb ~-em

 

e Brust, -, Brüste mell, mellkas

eine breite ~ széles ~

eine gewölbte ~ domború ~

eine schmale ~ keskeny ~

eine flache ~ lapos ~

 

brutal brutális

er ist ein brutaler Mensch. ő egy brutális ember.

 

s Buch, -(e)s, Bücher könyv

ein gutes / schlechtes ~ jó / rossz ~

ein spannendes / interessantes ~ izgalmas / érdekes ~

ein langweiliges ~ unalmas ~

ein heiteres / lustiges ~ vidám / kedves ~

ein antiquarisches ~ antikvár ~

ein dickleibiges ~ nagyon vastag ~

 

r Buchstabe, -ns, -n betű

kleine / große ~-n kicsi / nagy ~-k

geschriebene / gedruckte ~-n írott / nyomtatott ~-k

deutsche / lateinische ~-n német / latin ~-k

kyrillische / griechische ~-n cirill / görög ~-k

Zahlen in Buchstaben schreiben számokat betűvel kiír

 

e Bühne, -, -n színpad

eine kleine / große ~ kicsi / nagy ~

eine moderne ~ modern ~

 

r Bund, -(e)s, Bünde szövetség

geheimer ~ titkos ~

politischer ~ politikai ~

 

bunt tarka

~-e Tücher ~ kendők

~-e Kleider ~ ruhák

~-e Blätter ~ levelek

~-es Laub ~ lomb

~-e Kuh ~ tehén

ein ~-es Fell ~ bunda

 

r Bürger, -s, - polgár

~ unserer Stadt városunk ~-a(i)

~ unseres Staates államunk ~-a(i)

die Rechte der ~ kennen, kannte, h. gekannt ~-ok jogait ismeri

 

r Bus, Busses, Busse busz

der erste / zweite / dritte ~ nach… a …-ba közlekedő első /

második / harmadik ~

den Bus benutzen, -te, h.-t ~-t használ, busszal közlekedik

in den ~ steigen, stieg, i. gestiegen ~-ra felszáll

im ~ sitzen, saß, h. gesessen ~-on ül

mit dem ~ fahren, fuhr, i. gefahren busszal megy, közlekedik

von dem ~ überfahren werden ~ által megelőzve

 

e Butter, - vaj

frische ~ friss ~

ranzige ~ avas ~

goldgelbe ~ aranysárga színű ~

gesalzene / ungesalzene ~ sózott / nem sózott ~

ein Stück ~ egy darab ~

~ und Brot vajas kenyér

~ und Käse sajtos kenyér

 

r Charakter, -s, -e karakter, jellem, jellegzetesség

ein guter ~ jó ~

ein edler ~ nemes ~

ein fester ~ erős ~

ein starker ~ erős ~

ein schwacher ~ gyenge ~

ein schwieriger ~ nehéz ~

ein schlechter ~ rossz ~

 

s Dach, -(e)s, Dächer tető

ein flaches ~ lapos ~

ein schräges ~ ferde ~

ein steiles ~ meredek ~

ein spitzes ~ csúcsos ~

ein niedriges ~ alacsony ~

ein hohes ~ magas ~

ein schadhaftes ~ sérült, megrongálódott ~

ein schützendes ~ védelmet nyújtó ~

 

e Dame, -, -n hölgy

eine alte ~ egy idős ~

eine junge ~ egy fiatal ~

eine ältere ~ egy idősebb ~

eine jüngere ~ egy fiatalabb ~

 

r Dampfer, -s, - gőzös hajó

ein schneller ~ gyors ~

ein moderner ~ modern ~

einen ~ bauen, -te, h. ge-t ~-t épít

eine ~ aus/rüsten, -ete aus, h. ausge-t ~-t felszerel

 

dankbar hálás

ein ~-es Publikum ~ közönség

 

danken, -te, h. ge-t; +D. megköszön vkinek

ja, ~! igen, ~!

nem, ~! nem, ~!

~ (dir) sehr! Nagyon köszönöm (neked)!

~ schön! Köszönöm szépen!

~ vielmals! Nagyon köszönöm!

~ tausendmal! Nagyon köszönöm!

 

s Datum, -s, Daten dátum

das heutige ~ a mai ~

 

e Decke, -, -n takaró, pokróc

eine dünne ~ vékony ~

eine dicke ~ vastag ~

eine weiche ~ puha ~

eine warme ~ meleg ~

eine wollene ~ pamut ~

eine seidene ~ selyem ~

eine damaste ~ damaszt ~

eine bunte ~ tarka ~

eine karierte ~ kockás ~

 

r Defekt, -(e)s, -e hiány, hiányosság

ein kleiner ~ kicsi ~

ein großer ~ nagy ~

ein leicht zu behebender ~ könnyen helyrehozható ~

ein schwer zu behebender ~ nehezen helyrehozható ~

 

e Demonstration, -, -en demonstráció, tüntetés

eine spontane ~ spontán ~

eine eindrucksvolle ~ hatásos ~

 

denken, dachte, h. gedacht gondolkodik

er denkt scharf éleseszű

er denkt logisch logikusan ~

er denkt vorurteilsfrei előítélettől mentesen ~

 

deutlich világos, érthető

ein ~-er Wink ~ jelzés

eine ~-e Aufforderung ~ felhívás, felszólítás

ein ~-er Schrift ~ írás

eine ~-e Aussprache ~ kiejtés

(klar und) ~ reden, -ete, h. ge-t tisztán és világosan beszél

~ schreiben érthetően ír

~ sehen, sah, h. gesehen világosan lát

~ erkennen, erkannte, h. erkannt tisztán felismer

~ fühlen, -te, h. ge-t tisztán érez

~wahr/nehmen, nahm wahr, h. wahrgenommen világosan, tisztán érez/érzékel

~ sagen, -te, h. ge-t érthetően mond

~ aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen érthetően kiejt

 

deutsch német

~-e Sagen ~ monda

~-e (~sprechende) Schweiz ~ nyelvű Svájc

~-e Sprache ~ nyelv

~-er Sekt ~ pezsgő

~-er Käse ~ sajt

 

s Deutsch, -/-s a német nyelv

ein gutes ~ jó ~ nyelvtudás

ein schlechtes ~ rossz ~ nyelvtudás

akzentfreies ~ akcentus nélküli ~

 

dick kövér, vastag, sűrű

~-er Stoff vastag anyag

~-er Baumstamm vastag fatörzs

~-er Bauch kövér has

~-er Mann kövér férfi

eine ~-e Zigarre egy vastag szivar

ein ~-es Buch egy vastag könyv

ein ~-es Kleid egy vastag ruha

~-e Tränen nagy könnycseppek

 

r Dienst, -(e)s, -e szolgálat

~ leisten, -ete, h. ge-t ~-t nyújt

~ tun, tat, h. getan ~-ot tesz

~ erweisen, erwies, h. erwiesen ~-ot nyújt

jm. seine ~-e an/bieten, bot an, h. angeboten vkinek felajánlja a ~-át

 

diskret diszkrét

ein ~-er Mensch ~ ember

~-e Angelegenheiten ~ ügy

 

e Diskussion, -, -en vita

die Frage/das Problem zur ~ stehen a kérdést/problémát vitára

bocsát

eine ~ an/regen, -te an, h. ange-t ~-t kezdeményez

eine ~ in Gang bringen, brachte, h. gebracht ~-t megindít

eine Frage/ein Thema/einen Entwurf zur ~ stellen egy kérdést/témát/tervet

vitára bocsát

etw. in die ~ werfen, warf, h. geworfen vmit vitára bocsát

 

s Dokument, -(e)s, -e dokumentum

ein altes ~ régi ~

ein vergilbtes ~ megsárgult ~

ein unleserliches ~ olvashatatlan ~

ein geheimes ~ titkos ~

wichtige, unersetzliche ~-e fontos, pótolhatatlan ~-ok

eine Sammlung von ~-en ~-ok gyűjteménye

ein ~ aus der Zeit Heinrichs IV. IV. Henrik idejéből való ~

 

e Dosis, -, Dosen dózis, adag

große / kleine ~ nagy / kicsi ~

eine homöopathische ~ homeopátiás ~

eine gefährliche ~ veszélyes ~

eine tödliche ~ halálos ~

 

r Draht, -(e)s, Drähte drót

einen ~ spannen, -te, h. ge-t ~-ot kifeszít

einen ~ ziehen, zog, h. gezogen ~-ot kihúz

einen ~ ab/kneifen, kniff ab, h. abgekniffen ¬~-ot fogóval levág/lecsíp

ein Grundstück mit ~ ein/zäunen, -te ein, h. einge-t telket drótkerítéssel bekerít

 

s Drama, -s, Dramen dráma

ein klassisches ~ klasszikus ~

ein packendes ~ megkapó ~

ein ~ schreiben, schrieb, h. geschrieben ~-t ír

ein ~ bearbeiten, -ete, h. –et ~-t feldolgoz

ein ~ inszenieren, -te, h. –t ~-t rendez (Pl. színházban)

ein ~ auf/führen, -te auf, h. aufge-t ~-t előad (Pl. színházban)

ein ~ spielen, -te, h. ge-t ~-t játszik

 

dünn vékony, sovány

ein ~-es Heft ~ füzet

ein ~-er Stoff ~ anyag

eine ~-e Schicht ~ réteg

~-e Haut ~ bőr

~-e Nadel ~ tű

 

r Durst, -(e)s szomjúság

großer / heftiger ~ nagy / nagyon erős ~

brennender ~ égető ~

quälender ~ kínzó ~

 

s Gedicht, -(e)s, -e vers, költemény

ein lyrisches ~ lírai ~

ein episches ~ epikus ~

ein dramatisches ~ drámai ~

 

e Geduld, - türelem

viel / wenig ~ sok / kevés ~

große / kleine ~ nagy / kis ~

 

e Gefahr, -, -en veszély

eine große / drohende ~ nagy / fenyegető ~

augenblickliche ~ pillanatnyi ~

akute ~ akut, éles veszély(helyzet)

 

s Gefühl, -(e)s, -e érzés

ein warmes / zärtliches ~ meleg / gyengéd ~

ein verhaltenes ~ elnyomott, visszafolytott ~

ein tiefes ~ mély ~

ein niederdrückendes ~ nyomasztó ~

ein schmerzliches ~ fájdalmas ~

ein beängstigendes ~ félelmetes ~

ein wehes ~ fájó ~

ein seltsames ~ különös ~

ein merkwürdiges ~ figyelemreméltó, furcsa ~

 

s Gehalt, -(e)s, Gehälter fizetés, bér

hoches ~ magas ~

niedriges ~ alacsony ~

ausreichendes ~ kielégítő ~

 

s Geheimnis, -ses, -se titok

ein großes ~ nagy ~

ein schweres ~ nehéz ~

ein drückendes ~ nyomasztó, terhes ~

ein offenes ~ nyílt ~

ein öffentliches ~ nyílt ~

 

gehen, gang, i. gegangen megy, halad

aufrecht ~ egyenesen ~

gerade ~ egyenesen ~

krumm ~ görbén, ferdén ~

schnell / langsam ~ gyorsan / lassan ~

leise ~ lassan ~

sicher ~ biztosan ~

vorsichtig ~ óvatosan ~

breitbeinig ~ terpeszben ~

barfuß ~ mezítláb ~

zu Fuß ~ gyalog ~

 

gehören, -te, h. gehört; +D. tartozik vkihez, valakié

das Haus / das Auto gehört mir. a ház / az autó az enyém

der Garten / der Schmuck gehört dir. a kert / az ékszer a tiéd

 

r Geist, -(e)s, -er szellem, értelem

ein großer / hoher ~ nagy ~

ein edler / schöner ~ nemesi / szép ~

ein freier ~ szabad ~

ein starker ~ erős ~

ein unruhiger ~ nyugtalan ~

 

gelb sárga

 

ein ~-es Tuch ~ kendő

ein ~-es Glas ~ pohár

gelbe Rüben ~répa

das ~-e Fieber ~láz

 

e Gelegenheit, -, -en alkalom, lehetőség

eine gute / günstige ~ jó / kedvező ~

eine seltene/ einmalige ~ ritka / egyszeri ~

eine verpaßte ~ elszalasztott ~

sich gerade bietende ~ most adódó ~

eine nie wiederkehrende ~ egy soha visszanemtérő ~

 

genau pontos

eine ~-e Waage ~ mérleg

 

s Genie, -s, -s zseni, lángész

ein großes ~ nagy ~

ein verkanntes ~ rosszul értékelt, nem elismert ~

ein verkommenes ~ elhanyagolt ~

 

genug elég

~ Geld / Arbeit / Zeit elég pénz / munka / idő

Geld / Arbeit / Zeit ~ elég pénz / munka / idő

 

gerade egyenes

ein ~-er Weg ~ út

eine ~-e Strecke ~ szakasz

 

s Gerät, -(e)s, -e gép, eszköz, készülék

ein modernes ~ modern ~

ein einfaches ~ egyszerű ~

ein kompliziertes ~ komplikált, bonyolult ~

ein elektrisches ~ elektromos ~

ein mechanisches ~ mechanikus ~

ein empfindliches ~ érzékeny ~

 

s Geschenk, -(e)s, -e ajándék

ein wertvolles / schönes / großes ~ értékes / szép / nagy ~

ein geeignetes / passendes / unpassendes ~ megfelelő / megfelelő / nem

megfelelő ~

ein wertloses / nichtiges ~ értéktelen / semmitmondó ~

 

geschickt ügyes

ein ~-er Arbeiter / Schlosser / Arzt ~ munkás / lakatos / orvos

ein ~-er Politiker / Spieler / Tänzer ~ politikus / játékos / táncos

 

r Geschmack, -(e)s, Geschmäcker íz, ízlés, zamat

ein süßlicher ~ édeskés ~

ein schlechter ~ rossz ~

ein ekelhafter ~ förtelmes ~

ein häßlicher ~ szörnyű

 

s Gesicht, -(e)s, -er arc

ein hübsches / schönes / interessantes ~ aranyos / szép / érdekes ~

ein häßliches / geistvolles ~ szörnyű / szellemes ~

ein ausdrucksvolles / langweiliges ~ kifejező / unalmas ~

ein ernstes / heiteres ~ komoly / vidám ~

ein frohes / fröhliches ~ boldog / vidám ~

ein hartes / strenges / gutmütiges ~ kemény / szigorú / jóindulatú~

ein breites / schmales / längliches / ovales / rundes~ széles / keskeny / hosszúkás /

ovális / kerek ~

ein feistes ~ elhízott, kövér ~

ein niedliches / liebliches ~ aranyos / kedves ~

ein frisches / rotes / blasses / bleiches ~ friss / piros / sápadt / sápadt ~

 

s Gespräch, -(e)s, -e beszélgetés

ein dienstliches / politisches ~ szolgálati / politikai ~

ein fachliches / wissenschaftliches ~ szakmai / tudományos ~

ein philosophisches ~ filozófiai ~

 

gesund egészséges

eine ~-e Gesichtsfarbe ~ arcszín

ein ~-es Aussehen ~ kinézet

ein ~-er Junge ~ fiú

~-e Tiere ~ állatok

 

e Gewalt, -, -en hatalom

die staatliche ~ állami ~

die vollziehende ~ végrehajtó ~

die elterliche ~ szülői ~

 

s Gewicht, -(e)s, -e súly

das richtige / falsche ~ a helyes / helytelen ~

 

r Glaube(n), -ns hit

ein starker / tiefer / blinder ~ erős / mély /vak ~

 

s Glück, -(e)s szerencse

das blinde ~ vak ~

das wechselhafte / launische ~ változó / szeszélyes ~

ein großes / unerhörtes / unverdientes ~ nagy / hallatlan / meg nem

érdemelt ~

 

glücklich szerencsés, boldog

ein ~-er Spieler ~ játékos

eine ~-e Wiederkehr ~ visszatérés

ein ~-er Tag ~ nap

 

s Gold, -(e)s arany

gelbes / rotes ~ sárga / vörös ~

glänzendes / gleißendes / feines ~ csillogó / ragyogó / finom ~

gediegenes / reines ~ színtiszta / tiszta ~

24-karätiges ~ 24 karátos ~

Geräte / Schmuck auf/von ~ ~-ból készült eszközök/ékszer

 

r Gott, -es, Götter Isten

~ dienen, -te, h. ge-t ~-t szolgál

~ loben, -te, h. ge-t ~-t dicsér

~ preisen, pries, h. gepriesen ~-t dicsőít

~ an/rufen, rief an, h. angerufen ~-t hív

~ fürchten, -ete, h. ge-t ~-től fél

 

gratulieren, -te, h.-t; +D., zu+D. gratulál vkinek vmiért

mündlich ~ szóban ~

schriftlich ~ írásban ~

 

e Grenze, -, -n határ

eine alte / neue / offene / befestigte ~ régi / új / nyílt / megerősített ~

 

groß nagy

ein ~-er / der größere Teil egy nagy / a nagyobb rész

die größere Hälfte a nagyobbik fél

ein ~-es Stück egy nagy darab

die ~-en Zehe nagylábujjak

eine ~-e Stadt nagy város

ein ~-er Mann magas férfi

ein ~-er Herr magas úr

 

e Größe, -, -n méret

die ~ eines Staates / einer Stadt egy állam / város ~-e

ein Mann mittlerer ~ közepes termetű férfi

 

grün zöld

der ~-e Wald ~ erdő

~-e Wiesen ~ mezők

~-es Laub ~ lomb

~-es Gras ~ fű

~-es Gemüse ~ zöldség

~-e Blätter ~ levelek

~-e Bohnen ~bab

~-er Salat ~ saláta

der ~-e Tee ~tea

 

r Gruß, -es, Grüsse köszönés, üdvözlés

ein freundlicher / freundschaftlicher ~ barátságos / baráti ~

ein herzlicher / lieber / höflicher ~ szíves / kedves / udvarias ~

ein förmlicher / kalter / stummer ~ formai / hideg / néma ~

 

 

s Haar, -(e)s, -e haj

blondes ~ szőke ~

braunes ~ barna ~

schwarzes ~ fekete ~

graues ~ őszes ~

meliertes ~ melírozott ~

weißes ~ ősz ~

helles ~ világos ~

dunkles ~ sötét ~

gebleichtes ~ szőkített ~

getöntes ~ színezett ~

gefärbtes ~ festett ~

starkes ~ erős ~

dünnes ~ vékonyszálú ~

feines ~ puha ~

weiches ~ puha ~

sprödes ~ töredezett ~

 

halb fél

ein ~-es Brot egy ~ kenyér

ein ~-er Apfel egy ~ alma

drei und ein ~-es Prozent 3,5 százalék

eine ~-e Stunde fél óra

 

hart kemény

~-es Holz ~ fa

~-es Brot ~ kenyér

~-es Metall ~ fém

~-er Stuhl ~szék

~-er Kampf ~harc

ein ~-es Spiel ~ játék

eine ~-e Mannschaft ~ csapat

~-e Arbeit ~munka

 

s Haus, -es, Häuser ház

ein großes / kleines ~ nagy / kicsi ~

ein altes / neues ~ régi / új ~

baufälliges ~ rozzant ~

mehrstöckiges ~ több emeletes ~

 

heiß forró

ein ~-er Tag egy ~ nap

~-er Sommer ~ nyár

~-er Wind ~szél

~-er Ofen ~ kályha

eine ~-e Wurst ~ kolbász

~-e Luft ~ levegő

ein ~-es Bad nehmen, nahm, h. genommen ~ fürdőt vesz

eine ~-e Stirn haben, hatte, h. gehabt ~ a homloka

 

s Herz, -ens, -en szív

sein ~ funktioniert / arbeitet (nicht mehr) richtig a szíve (nem) jól működik

~ schlägt / klopft / pocht / hämmert ~ ver / ver / dobog / kalapál

 

e Hilfe, -, -n segítség

schnelle / rasche ~ gyors ~

überraschende / unerwartete ~ meglepő / váratlan ~

gegenseitige ~ kölcsönös ~

kollegiale ~ kollegiális ~

wirksame ~ hatékony ~

wirtschaftliche ~ gazdasági ~

 

e Hochzeit, -, -en lakodalom, esküvő

die kupferne ~ réz ~

die silberne ~ ezüst ~

die goldene ~ arany ~

die diamantene ~ gyémánt ~

die eiserne ~ vas ~

 

s Holz, -es, Hölzer fa (feldolgozott)

helles / dunkles ~ világos / sötét ~

hartes / weiches ~ kemény / puha ~

grünes / trockenes / dürres ~ zöld / száraz / száraz ~

gesundes ~ egészséges ~

eichenes ~ tölgyből való ~

buchenes ~ bükkből való ~

 

hören, -te, h. ge-t hall, hallgat

gut / schlecht ~ jól / rosszul ~

schwer ~ nehezen ~

ein Konzert / eine Oper / eine Rede ~ koncertet / operát / beszédet ~

 

e Hose, -, -n nadrág

eine weite / enge ~ bő / szűk ~

eine lange / kurze ~ hosszú / rövid ~

eine lederne ~ bőr ~

 

hübsch csinos, kedves

ein ~-es Kleid egy ~ ruha

ein ~-es Haus egy ~ ház

ein ~-es Erlebnis egy kedves élmény

 

s Huhn, -(e)s, Hühner tyúk

das ~ gackert laut a ~ hangosan kotkodácsol

das ~ scharrt a ~ kapirgál

das ~ gluckt a ~ kotlik, költ

das ~ brütet a ~ kotlik, költ

 

r Hund, -(e)s, -e kutya

ein bissiger ~ harapós ~

ein streunender ~ kóborló, csavargó ~

ein herrenloser ~ gazdátlan ~

 

r Hunger, -s éhség

großer / starker / heftiger ~ erős ~

nagender ~ mardosó ~

 

r Hut, -(e)s, Hüte kalap

ein weicher ~ puha ~

ein harter ~ kemény ~

ein steifer ~ kemény, merev ~

ein hoher ~ magas ~

ein moderner ~ modern ~

ein neuer ~ új ~

ein kecker ~ hetyke ~

 

e Idee, -, -n ötlet

gute ~ jó ~

große ~ nagy ~

neue ~ új ~

 

e Information, -, -en információ

~ geben, gab, h. gegeben; +D., über+A. vkinek vmiről ~-t ad

eine ~ erhalten, erhielt, h. erhalten ~-t kap, szerez

eine ~ empfangen, empfing, h. empfangen ~-t kap, szerez

~ erteilen, -te, h.-t ~-t ad, nyújt

~ aus/geben, gab aus, h. ausgegeben ~-t kiad

~ sammeln, -te, h. ge-t ~-t gyűjt

~ weiter/geben, gab weiter, h. weitergegeben ~¬-t továbbad

~ erlangen, -te, h.-t ~-t megszerez

 

interessant érdekes

ein ~-er Mensch ~ ember

ein ~-er Vortrag ~ előadás

ein ~-er Beruf ~ foglalkozás

ein ~-es Buch ~ könyv

ein ~-es Problem ~ probléma

 

s Interesse, -s, -n érdeklődés, érdekeltség

geistiges ~ szellemi ~

musikalisches ~ zenei ~

literarisches ~ irodalmi ~

sportliches ~ sporttal kapcsolatos ~

 

s Jahr, -(e)s, -e év

ein ganzes / volles / rundes ~ egy egész / teljes / teljes ~

ein halbes ~ fél ~

ein neues ~ új év

 

jung fiatal

ein ~-es Mädchen ~ lány

eine ~-e Frau ~ asszony

ein ~-er Mensch ~ ember

ein ~-es Ehepaar ~ házaspár

 

 

 

 

r Kaffee, -s, -s kávé

starker ~ erős ~

dünner ~ lágy ~

guter ~ jó ~

duftender ~ jó illatú ~

koffeinhaltiger ~ koffeintartalmú ~

koffeinfreier / koffeinloser ~ koffeinmentes ~

 

r Kalender, -s, - naptár

r gregorianische ~ Gergely-.naptár

r julianische ~ Juliánus-naptár

r jüdische ~ zsidó-naptár

 

kalt hideg

~-er Winter ~ tél

~-er Wind ~ szél

~-er Luftzug ~ huzat

~-es Wetter ~ idő

~-e Wohnung ~ lakás

ein ~-es Bad ~ fürdő

~-es Wasser ~víz

 

r Kampf, -(e)s, Kämpfe harc, küzdelem, csata

ein harter ~ kemény ~

ein heftiger ~ heves ~

ein wilder ~ vad ~

ein blutiger ~ véres ~

ein verlorener ~ elvesztett ~

ein siegreicher ~ győztes ~

 

s Kapital, -s, -e tőke

konstantes ~ állandó ~

fixes ~ fix, állandó ~

zirkulierendes ~ változó ~

variables ~ változó ~

industrielles ~ ipari ~

 

e Katze, -, -n macska, cica

schwarze ~ fekete ~

getigerte ~ tigriscsíkos ~

gefleckte ~ foltos ~

räudige ~ rühes ~

 

s Kino, -s, -s mozi

ein neues ~ új ~

ein modernes ~ modern ~

ein großes ~ nagy ~

 

klar világos, tiszta

~-e Farbe ~ színek

~-e Augen ~ szemek

ein ~-er Himmel ~ ég

~-e Luft ~ levegő

~-es Wasser ~ víz

ein ~-er Quell ~ eredet

~-er Wein ~ bor

 

s Kleid, -(e)s, -er ruha

ein leichtes ~ könnyű ~

buntes ~ tarka ~

dunkles ~ sötét ~

helles ~ világos ~

weißes ~ fehér ~

geschmackloses ~ ízléstelen ~

sportliches ~ sportos ~

elegantes ~ elegáns

festliches ~ ünnepi ~

modernes ~ modern

altmodisches ~ régimódi ~

schönes ~ szép ~

kostbares ~ értékes ~

schlichtes ~ szerény, egyszerű ~

praktisches ~ praktikus ~

 

klein kicsi, kis

ein ~¬er / der ~-e Teil egy ~ / a ~ rész

die ~-ere Hälfte a kisebbik fele

ein ~-es Haus / Zimmer egy ~ ház / szoba

ein ~¬-er Garten egy ~ kert

eine ~¬e Stadt egy ~ város

ein ~-es Gebiet egy ~ terület

ein ~-er Mann egy ~ férfi

~-e Hände / Füße / Augen ~ kezek / lábak / szemek

der ~-e Finger a ~ujj

eine ~-e Reise egy ~ utazás

ein ~-er Ausflug egy ~ kirándulás

 

s Knie, -s, - térd

ein rundes ~ kerek ~

breites ~ széles ~

fleischiges ~ húsos ~

spitzes ~ hegyes ~

schmales ~ keskeny ~

mageres ~ sovány ~

 

e Kohle, -, -n szén

fossile ~ megkövült ~

natürliche ~ természetes ~

künstliche ~ mesterséges ~

glühende ~ izzó ~

 

komisch vicces, komikus

eine ~-e Situation ~ szituáció

eine ~-e Geschichte / Erzählung ~ történet / elbeszélés

eine ~-e Oper ~ opera

die ~-e Person a ~ személy

der ~-e Konflikt a ~ konfliktus

 

komplett teljes, komplett

ein ~¬es Frühstück egy ~ reggeli

ein ~-es Schlafzimmer egy ~ hálószoba

eine ~-e Garnitur egy ~ garnitúra

 

r Konflikt, -(e)s, -e konfliktus

ein schwerer / innerer ~ súlyos / belső ~

politischer ~ politikai ~

 

konkret konkrét, valós

~-e Arbeit ~ munka

eine ~-e Tatsache ~ tény

~-e Angabe ~ adatok

 

s Konzert, -(e)s, -e koncert

ins ~ gehen, ging, i. gegangen ~-re megy

ein ~ besuchen, -te, h.-t ~-re megy

ein ~ geben, gab, h. gegeben ~-et ad

ein ~ veranstaten, -ete, h.-et ~-et szervez

ein ~ dirigieren, -te, h.-t ~-et levezényel

ein ~ ab/sagen, -te ab, h. abgesagt ~-et lemond

Karten für ein ~ besorgen, -te, h.-t ~-re jegyet szerez

 

r Kopf, -(e)s, Köpfe fej

ein runder ~ kerek ~

schmaler ~ keskeny ~

eckiger ~ szögletes ~

großer ~ nagy ~

kleiner ~ kicsi ~

wohlfrisierter ~ jólfésült ~

kahler ~ kopasz ~

ausdrucksvoller ~ kifejező

 

r Körper, -s, - test

ein starker / schwacher ~ erős / gyenge ~

zarter ~ finom, érzékeny ~

kindlicher ~ gyermekies ~

unausgereifter ~ éretlen ~

junger / alter ~ fiatal / öreg ~

gesunder / kranker ~ egészséges / beteg ~

siecher ~ mindig beteg ~

gebrechlicher ~ törékeny ~

schöner ~ szép ~

brauner ~ barna ~

trainierter ~ edzett ~

menschlicher ~ emberi ~

männlicher ~ férfias ~

weibliche ~ nőies ~

tierische ~ állati ~

 

 

e Kraft, -, Kräfte erő

jugendliche ~ fiatalos ~

geistige ~ szellemi ~

körperliche ~ testi ~

herkulische Kräfte herkulesi ~

seelische ~ lelki ~

 

krank beteg

~¬-e Pflanzen ~ növények

~-e Tiere / Menschen ~ állatok / emberek

~-e Zähne / Füße ~ fogak / lábak

einen ~-en Magen haben, hatte, h. gehabt ~ a gyomra

eine ~-e Galle haben, hatte, h. gehabt ~¬ az epéje

ein ~¬-es Herz haben, hatte, h. gehabt ~¬ a szíve

 

e Krankheit, -, -en betegség

eine leichte ~¬ könnyű ~¬

schwere ~¬ súlyos ~¬

heftige ~¬ nagyon súlyos ~¬

langwierige ~¬ hosszas ~¬

akute ~¬ akut ~¬

chronische ~¬ krónikus ~¬

bösartige ~¬ alattomos ~¬

tödliche ~¬ halálos ~¬

epidemisch auftretende ~¬ járványszerűen fellépő ~¬

 

e Kritik, -, -en kritika

eine ausgezeichnete ~¬ kiváló ~¬

gute / positive ~¬ jó / pozitív ~¬

aufbauende / helfende ~¬ építő / segítő ~¬

wohlwollende ~¬ jóakaró ~¬

sachliche ~¬ tárgyilagos, célszerű ~¬

schlechte ~¬ rossz ~¬

scharfe ~¬ éles ~¬

leichtfertige ~ könnyelmű ~¬

 

e Küche, -, -n konyha

eine große / geräumige ~¬ egy nagy / tágas ~¬

helle / luftige ~¬ egy világos / szellős ~¬

gekachelte ~¬ egy csempézett ~¬

saubere ~¬ egy tiszta ~¬

 

kühl hűvös

ein ~¬-er Morgen / Tag / Abend egy ~¬reggel / nap / este

~¬-er Sommer egy ~¬ nyár

~¬-er Keller egy ~¬ pince

~¬-es Zimmer egy ~¬ szoba

~¬-e Witterung ~¬ időjárás

~¬-es Wetter ~¬ idő

 

kurz rövid

ein ~¬-er Arm / Hals ~¬ kar / nyak

ein ~¬-es Bein ~¬ láb

~¬-es Haar ~¬ haj

~¬-es Gras ~¬ fű

~¬-es Stroh ~¬ szalma

~¬-er Rock ~¬ szoknya

~¬-es Kleid ~¬ ruha

Blumen mit ~¬-en Stengeln ~¬-szárú virágok

 

lachen, -te, h. ge-t; über+A. nevet vkin/vmin

laut / leise ~¬ hangosan / halkan ~¬

fröhlich / herzlich ~¬ boldogan / kedvesen ~¬ herzhaft ~¬ teljes szívből ~¬

krampfhaft / gezwungen ~¬ görcsösen / erőltetve ~¬

gequält ~¬ fájdalmasan ~¬

nervös ~¬ idegesen ~¬

versteckt ~¬ rejtve, rejtetten ~¬

heimlich ~¬ titokban ~¬

spöttisch ~¬ gúnyosan ~¬

 

s Land, -(e)s termőföld, föld, talaj

gutes / schlechtes ~¬ jó / rossz ~¬

fruchtbares / unfruchtbares ~¬ termékeny / terméketlen ~¬

trockenes ~¬ száraz ~¬

sandiges / steiniges ~¬ homokos / köves ~¬

 

e Landschaft, -, -en vidék, táj

eine herrliche ~¬ csodálatos ~¬

reizvolle ~¬ vonzó ~¬

liebliche ~¬ kedves ~¬

malerische ~¬ festői ~¬

weite ~¬ távoli ~¬

charakteristische ~¬ jellegzetes ~¬

 

lang hosszú

ein ~¬-er Schlaf egy ~¬ alvás

~¬-er Aufenthalt / Besuch ~¬ tartózkodás / látogatás

~¬-er Tag egy ~¬ nap

eine ~¬-e Rede egy ~¬ beszéd

~¬-e Pause egy ~¬ szünet

~¬-e Reise egy ~¬ út, utazás

~¬-e Krankheit egy ~¬ betegség

ein ~¬-es Leben ~¬ élet

 

langsam lassú

ein ~¬-er Walzer egy ~¬ keringő

eine ~¬-e Wirkung ~¬ hatás

ein ~¬-es Verkehrsmittel egy ~¬ közlekedési eszköz

Er arbeitet zu ~¬. Túl lassan dolgozik.

 

laut hangos(an)

eine ~¬-e Straße egy ~¬ utca

ein ~¬-es Haus egy ~¬ ház

eine ~¬-e Unterhaltung ~¬ beszélgetés

ein ~¬¬-er Gesang egy ~¬ ének

~¬-e Musik ~¬ zene

~¬-e Freude ~¬öröm

~¬-es Lachen ~¬ nevetés

~¬-es Sprechen / Singen ~¬ beszéd / éneklés

 

leben, -te, h. ge-t él

lustig ~¬ vidáman ~¬

fröhlich ~¬ boldogan ~¬

heiter ~¬ vidáman ~¬

vergnügt ~¬ vidám, jókedvűen ~¬

sorglos ~¬ gondtalanul ~¬

unbeschwert ~¬ felhőtlenül ~¬

zurückgezogen ~¬ visszavonultan ~¬

üppig ~¬ luxus körülmények között ~¬

behaglich ~¬ kényelmesen ~¬

sorgenfrei ~¬ gondtalanul ~¬

einfach ~¬ egyszerűen ~¬

kärglich ~¬ szűkösen ~¬

kümmerlich / elend ~¬ nyomorúságosan ~¬

vernünftig ~¬ megfontoltan ~¬

unvernünftig ~¬ megfontolatlanul ~¬

gesund ~¬ egészségesen ~¬

ungesund ~¬ egészségtelenül ~¬

 

s Leben, -s, - élet

ein freies ~¬ szabad ~¬

heiteres ~¬ vidám ~¬

frohes ~¬ boldog ~¬

sorgloses ~¬ gondtalan ~¬

glückliches / lustiges ~¬ boldog / vidám ~¬

leichtes / schweres ~¬ könnyű / nehéz ~¬

lockeres / ungebundenes ~¬ laza / független ~¬ bewegtes ~¬ mozgalmas ~¬

liederliches ~¬ kicsapongó ~¬

trauriges ~¬ szomorú ~¬

elendes ~¬ nyomorúságos ~¬

geruhsames / ruhiges ~¬ békés / nyugodt ~¬

behagliches ~¬ kényelmes ~¬

üppiges ~¬ luxus ~¬

einfaches ~¬ egyszerű ~¬

einsames ~¬ magányos ~¬

zurückgezogenes ~¬ zárkózott ~¬

verpfuschtes ~¬ elrontott, elszúrt ~¬

 

r Lehrer, -s, - tanár

ein junger ~¬ fiatal ~¬

alter ~¬ idős ~¬

unser ~¬ a mi ~¬-unk

mein alter ~¬ a régi ~¬-om

mein ehemaliger ~¬ az egykori ~¬-om

~¬ und Schüler ~ és diák

~¬ und Elternbeirat ~¬-i és szülői tanács

~¬ an einer Schule sein, war, i. gewesen ~¬ egy iskolában

~ für Deutsch / Russisch német / orosz~¬

~ für Geschichte / Mathematik történelem / matematika ~

~¬ für Geographie / Biologie földrajz / biológia ~¬

~¬ für Schwimmen / Turnen úszás / torna~¬

 

leicht könnyű

ein ~¬-er (sandiger) Boden laza (homokos) talaj

ein ~¬-er (alkoholarmer) Wein ~¬ (alacsony alkoholtartalmú)

bor

~¬-es (oberflächliches) Geplauder ~¬ (felületes) csevegés

 

leise halk, halkan

ein ~¬-es Rauschen ~¬ zúgás

~¬-es Raunen ~¬ morgás

~¬-es Flüstern ~¬ suttogás

~¬-es Lachen ~¬ nevetés

~¬-es Sprechen ~¬ beszéd

~¬-es Singen ~¬ éneklés

~¬-er Gesang ~¬ ének, dal

~¬-er Verdacht kevés gyanú

~¬-er Schmerz kis fájdalom

~¬-e Berührung kis érintés

~¬-e Enttäuschung kis csalódottság

~¬-e Empörung kis felháborodás

~¬-e Entrüstung kis megbotránkozás

~¬-e Verwunderung kis csodálat, csodálkozás

~¬-e Hoffnung egy kevés remény

~¬-e Vermutung egy kevés gyanú

 

e Lektion, -, -en lecke

die erste / zweite / dritte ~¬ első / második / harmadik ~¬

das Lehrbuch hat 20 ~¬-en umfaßt. a tankönyv 20 leckét tartalmaz.

 

lernen, -te, h. ge-t tanul

leicht ~¬ könnyen ~¬

spielend ~¬ játékosan ~¬

schnell ~¬ gyorsan ~¬

gut ~¬ jól ~¬

ordentlich ~¬ rendesen, alaposan ~¬

braver ~¬ becsületesen ~¬

die Lektion gewissenhaft ~¬ a leckét becsületesen

megtanulja

 

lesen, las, h. gelesen olvas

die Zeitung ~¬ újságot ~¬

in der Zeitung ~¬ az újságban ~¬

ein Buch / Drama ~¬ könyvet / drámát ~¬

einen Roman / Aufsatz ~¬ regényt / fogalmazást ~¬

einen Bericht / Artikel ~¬ jelentést / cikket ~¬

eine Novelle / Erzählung ~¬ novellát / elbeszélést ~¬

 

letzte utolsó

das ~¬ Haus az ~¬ ház

die ~¬ Stufe / Sprosse az ~¬ fok / lépcsőfok

die ~¬-n Blumen az ~¬ virágok

der ~¬ Mohikaner az ~¬ mohikán

die ~¬-n drei / die drei ~¬-n az ~ három / a három ~¬

das Erste und das Letzte az eleje és a vége

mein ~¬-er Wille az ~¬ kívánságom

 

e Leute, - emberek

junge / alte ~¬ fiatal / idős ~¬

gute / böse ~¬ jó / rossz ~¬

kluge / törichte ~¬ okos / bolond ~¬

ehrliche ~¬ becsületes ~¬

anständige ~¬ tisztességes ~¬

brave ~¬ becsületes, bátor ~¬

ordentliche ~¬ rendes ~¬

hochmütige ~¬ gőgös ~¬

umgängliche ~¬ barátságos, udvarias ~¬

sonderbare ~¬ különleges ~¬

schwierige ~¬ bonyolult ~¬

 

e Liebe, - szeretet, szerelem

väterliche / mütterliche ~¬ apai / anyai ~¬

brüderliche / schwesterliche / geschwisterliche testvéri ~¬

kindliche ~¬ gyermeki ~¬

eheliche ~¬ házastársi ~¬

scheue ~¬ félénk, bátortalan ~¬

stille ~¬ nyugodt ~¬

reine ~¬ tiszta ~¬

lautere ~¬ valódi ~¬

keusche ~¬ tiszta ~¬

platonische ~¬ plátói ~¬

innige ~¬ bensőséges ~¬

zärtliche ~¬ gyengéd ~¬

warme ~¬ meleg ~¬

treue ~¬ hű ~¬

beharrliche ~¬ ragaszkodó ~¬

standhafte ~¬ tartós, állhatatos ~¬

heiße ~¬ forró ~¬

sinnliche ~¬ érzéki ~¬

sündige ~¬ bűnös ~¬

tyrannische ~¬ zsarnoki ~¬

blinde ~¬ vak ~¬

unvernünftige ~¬ ostoba ~¬

glückliche / unglückliche ~¬ boldog / boldogtalan ~¬

 

e Linie, -, -n vonal, egyenes

eine gerade ~¬ egyenes ~¬

schräge ~¬ ferde ~¬

krumme ~¬ görbe ~¬

gebogene ~¬ hajlított ~¬

klare ~¬

saubere ~¬

verwischte ~¬ elmosódott ~¬

paralelle ~¬-n párhuzamos egyenesek

eine ~¬ ziehen, zog, h. gezogen ~¬-t húz

 

e Literatur, -, -en irodalom

schöne (dichterische) ~¬ szép (költői) ~¬

wissenschaftliche ~¬ tudományos ~¬

publizistische ~¬ publicisztikus ~¬

politische ~¬ politikai ~¬

technische ~¬ műszaki ~¬

belehrende ~¬ oktató, tanító ~¬

unterhaltende ~¬ szórakoztató ~¬

gute ~¬ jó ~¬

minderwertige ~¬ silány ~¬

die ~¬-en des Fernen Ostens a Távol-Kelet ~¬-a

 

s Mädchen, -s, - lány

ein junges ~¬ fiatal ~¬

hübsches ~¬ csinos ~¬

schönes ~¬ szép ~¬

reizendes ~¬ vonzó ~¬

bezauberndes ~¬ elbűvölő ~¬

fesches ~¬ csinos, divatos ~¬

anmutiges ~¬ bájos ~¬

nettes ~¬ csinos, kedves ~¬

kluges / intelligentes ~¬ okos / intelligens ~¬

törichtes ~¬ balga, bolond ~¬

dummes ~¬ buta ~¬

ordentliches ~¬ rendes ~¬

braves ~¬ becsületes ~¬

zuverlässiges ~¬ megbízható ~¬

fleißiges ~¬ szorgalmas ~¬

faules ~¬ lusta ~¬

 

r Mann, -(e)s, Männer férfi

ein alter / älterer ~¬ egy idős / idősebb ~¬

junger / jüngerer ~¬ egy fiatal / fiatalabb ~¬

großer ~¬ egy magas ~¬

starke / kräftige Männer erős férfiak

gesunde Männer egészséges férfiak

 

r Mantel, -s, Mäntel kabát

ein warmer ~¬ meleg ~¬

dicker ~¬ vastag ~¬

schwerer ~¬ nehéz ~¬

wasserdichter ~¬ vízálló ~¬

dünner ~¬ vékony ~¬

heller ~¬ világos ~¬

dunkler ~¬ sötét ~¬

grauer ~¬ szürke ~¬

grellfarbiger ~¬ élénk színű ~¬

 

e Maschine, -, -n szerkezet, gép

schwere ~¬ nehéz ~¬

leichte ~¬ könnyű ~¬

veraltete ~¬ elöregedett ~¬

automatische ~¬ automatikusan működő ~¬

komplizierte ~¬ bonyolult ~¬

landwirtschaftliche ~¬-n mezőgazdasági gépek

 

e Mauer, -, -n fal

eine hohe ~¬ magas ~¬

dicke ~¬ vastag ~¬

massive ~¬ masszív ~¬

die Chinesische ~¬ a Kínai Fal

die ~¬-n der Häuser a házak falai

 

e Meinung, -, -en vélemény

eine eigene ~¬ saját ~¬

selbständige ~¬ önálló ~¬

vorgefaßte ~¬ előre kialakított ~¬

innige ~¬ szívből jövő ~¬

weitverbreitete ~¬ széleskörű ~¬

die allgemeine ~¬ az általános ~¬

die öffentliche ~¬ a köz~¬

 

e Melodie, -, -n melódia

eine leichte ~¬ könnyű ~¬

heitere ~¬ derűs, vidám ~¬

wohllautende ~¬ jól hangzó ~¬

schwermütige ~¬ búskomor ~¬

sangbare ~¬ énekelhető ~¬

wiederholende ~¬ ismétlődő ~¬

 

r Mensch, -en, -en ember

ein schöner ~¬ szép ~¬

haßlicher ~¬ csúnya ~¬

kluger ~¬ okos ~¬

gescheiter ~¬ értelmes ~¬

witziger ~¬ vicces ~¬

törichter ~¬ balga, bolond ~¬

bedeutender ~¬ jelentős ~¬

unbedeutender ~¬ jelentéktelen ~¬

natürlicher ~¬ természetes ~¬

gezierter ~¬ mesterkélt ~¬

gekünstelter ~¬ mesterkélt ~¬

anständiger ~¬ tisztességes ~¬

ordentlicher ~¬ rendes ~¬

solider ~¬ szolíd ~¬

netter ~¬ csinos, kedves ~¬

liebenswürdiger ~¬ szeretetre méltó ~¬

tapferer ~¬ bátor ~¬

furchtsamer ~¬ félénk ~¬

ängstlicher ~¬ félős ~¬

liederlicher ~¬ hanyag ~¬

 

e Milch, - tej

fette ~¬ zsíros ~¬

entrahmte ~¬ lefölözött ~¬

saure ~¬ aludttej

dicke ~¬ sűrű ~¬

firsche ~¬ friss ~¬

(ab)gekochte ~¬ (ki)főzött ~¬

warme ~¬ meleg ~¬

kuhwarme ~¬ frissen fejt tej

~¬ von der Kuh / Ziege / Stute tehén / kecske / kanca teje

~¬ kochen, -te, h. ge-t ~¬-et főz

~¬ warmen, -te , h. gewarmt ~¬-et megmelegít

etw. mit ~¬ verrühren, -te, h.-t vmit tejjel elkever

etw. mit ~¬ an/rühren, -te an, h. ange-t vmit tejjel elkever

 

r Minister, -s, - miniszter

~ für auswärtige Angelegenheiten külügy~¬

~¬ für Kultur kulturális ~¬

~¬ des Innern belügy~¬

~¬ der Finanzen pénzügy~¬

~¬ sein, war, i. gewesen ~¬ vki

~¬ werden, wurde, i. geworden ~¬ lesz

 

s Möbel, -s, - bútor

gestrichenes ~¬ csiszolt ~¬

poliertes ~¬ polírozott ~¬

furniertes ~¬ furnérozott ~¬

wertvolles ~¬ értékes ~¬

modernes ~¬ modern ~¬

 

r Monat, -(e)s, -e hónap

dieser ~¬ ez a ~¬

der nächste / vorige ~¬ a következő / az előző ~¬

die zwölf ~¬-e a tizenkét ~¬

die Arbeit des laufenden ~¬-s az e havi munka

die Arbeit dieses ~¬-s az e havi munka

 

r Morgen, -s, - reggel

ein schöner ~¬ szép ~¬

frischer ~¬ friss ~¬

heller ~¬ világos ~¬

heiterer ~¬ derűs ~¬

sonniger ~ napos ~¬¬

warmer ~¬ meleg ~¬

klarer ~¬ tiszta ~¬

kalter ~¬ hideg ~¬

kühler ~¬ hűvös ~¬

nebliger ~¬ ködös ~¬

unfreundlicher ~¬ barátságtalan ~¬

trüber ~¬ borús ~¬

 

r Mund, -(e)s, Münder száj

ein kleiner ~¬ kicsi ~¬

großer ~¬ nagy ~¬

schiefer ~¬ ferde ~¬

breiter ~¬ széles ~¬

runder ~¬ kerek ~¬

voller ~¬ teli ~¬

sinnlicher ~¬ érzéki ~¬

roter ~¬ piros ~¬

rosiger ~¬ rózsás ~¬

zahnloser ~¬ fogatlan ~¬

geschlossener ~¬ zárt ~¬

offener ~¬ nyitott ~¬

lachender ~¬ nevető ~¬

lächelnder ~¬ mosolygó ~¬

schöner ~¬ szép ~¬

häßlicher ~¬ csúnya ~¬

 

e Musik, - zene

gute ~¬ jó ~¬

leichte ~¬ könnyű~¬

schwere ~¬ kemény ~¬ (rock, metál)

geistliche ~¬ egyházi ~¬

weltliche ~¬ világi ~¬

klassische ~¬ klasszikus ~¬

moderne ~¬ modern ~¬

mechanische ~¬ mechanikus ~¬

elektronische ~¬ elektronikus ~¬

 

nächst következő

das ~¬-e Dorf a ~¬ falu

der ~¬-e Weg (umg.; kürzeste) a legrövidebb út (közny.)

die ~¬-en Verwandten a legközelebbi rokonok

die ~¬-en Angehörigen a legközelebbi hozzátartozók

die ~¬-en Freunde a legközelebbi barátok

 

e Nacht, -, Nächte éjjel, éjszaka, éj

eine (stock)finstere ~¬ (korom)sötét ~¬

mondhelle ~¬ holdfényes ~¬

helle ~¬ tiszta ~¬

sternklare ~¬ csillagos ~¬

klare ~¬ tiszta ~¬

warme ~¬ meleg ~¬

kalte ~¬ hideg ~¬

stille ~¬ nyugodt ~¬

stürmische ~¬ viharos ~¬

regnerische ~¬ esős ~¬

 

nackt csupasz, meztelen

~¬-e Arme / Beine / Füße csupasz¬ kar / láb / lábfej

ein ~¬-es Kind egy meztelen gyerek

ein ~¬-er Mensch egy meztelen ember

 

r Name, -ns, -n név

ein bekannter ~¬ ismert ~¬

häufiger ~¬ gyakori ~¬

seltener ~¬ ritka ~¬

der richtige / falsche ~¬ a helyes / helytelen ~¬

der angenommene ~¬ az elfogadott ~¬

die ~¬-n der Länder / Straßen az országok / utcák nevei

die ~¬-n der Monate a hónapok nevei

der ~¬ eines Medikaments egy gyógyer neve

der ~¬ einer Stadt / eines Gebirges egy város / hegység neve

ein Mann mit ~¬-n Müller egy Müller nevű férfi

 

e Nase, -, -n orr

eine dicke ~¬ vastag ~¬

große ~¬ nagy ~¬

lange ~¬ hosszú ~¬

stumpfe ~¬ pisze ~¬

spitze ~¬ hegyes ~¬

krumme ~¬ görbe ~¬

gebogene ~¬ hajlott ~¬

gerade ~¬ egyenes ~¬

 

e Natur, - természet

belebte ~¬ élénk ~¬

leblose ~¬ élettelen ~¬

unbelebte ~¬ élet nélküli ~¬

blühende ~¬ virágzó ~¬

lebendige ~¬ élő, élénk ~¬

erwachende ~¬ ébredő ~¬

die ~¬ geht schlafen. a ~¬ nyugovóra tér.

die ~¬ stirbt. a ~¬ nyugovóra tér.

 

normal normális

ein ~¬-es Maß / Gewicht ~¬ mérték / súly

eine ~¬-e Größe / Weite ~¬ nagyság / távolság

ein ~¬¬-er Ernährungszustand ~¬ szintű tápláltság

ein ~¬-er Geisteszustand ~¬ szellemi szint

die ~¬-e Herztätigkeit ~¬ szívtevékenység

die ~¬-e Atmungstätigkeit ~¬ légzési tevékenység

 

notwendig szükséges

~¬-e Mittel ~¬ eszközök

~¬-e Lebensmittel ~¬ élelmiszerek

~¬-e Kleidungsstücke ~¬ ruhadarabok

~¬-es Material ~¬ anyag

die für eine Arbeit ~¬-en Unterlagen egy munkához ~

dokumentumok / mellékletek

 

s Obst, -es gyümölcs

unreifes ~¬ éretlen ~¬

halbreifes ~¬ félig érett ~¬

reifes ~¬ érett ~¬

vollreifes ~¬ teljesen megérett ~¬

überreifes ~¬ túlérett ~¬

saftiges ~¬ lédús ~¬

frisches ~¬ friss ~¬

fauliges ~¬ rothadt, rothadó ~¬

rohes ~¬ nyers ~¬

eingemachtes ~¬ befőzött ~¬

eingekochtes ~¬ befőzött ~¬

importiertes ~¬ importált ~¬

~¬ und Gemüse zöldség - ~¬

~¬ und Südfrüchte ~¬ és déligyümölcs

 

öffnen, -ete, h. ge-t (ki)nyit

die Tür / s Tor / s Fenster ~¬ ajtót / kaput / ablakot ~¬

die Schleusen ~¬ zsilipeket ~

die Schranken ~¬ szekrényeket ~¬

ein Schloss ~¬ lakatot, zárat ~¬

ein Verschluss ~¬ zárat ~¬

eine Schachtel / Kiste ~¬ dobozt / ládát ~¬

eine Büchse / Dose ~¬ dobozt, konzervet / fémdobozt~¬

eine Kassette ~¬ dobozt ~¬

einen Brief / ein Buch ~¬ levelet / könyvet ~¬

den Mantel / die Jacke ~¬ kabátot / dzsekit kigombol

eine Bluse / ein Kleid ~¬ blúzt / ruhát kigombol

 

e Ordnung, - rend, rendezettség

eine peinliche ~¬ kínos ~¬

strenge ~¬ szigorú ~¬

genaue ~¬ pontos ~¬

~¬ machen, -te, h. ge-t ~¬-et tesz

~¬ schaffen, -te, h. ge-t ~¬-et tesz

~¬ halten, hielt, h. gehalten ~¬-et tart

die ~¬ lieben, -te, h. ge-t a ~¬-et szereti

die ~¬ wiederherstellen, -te, h. –t a ~¬-et visszaállítja

 

s Paar, -(e)s, -e pár

ein ~¬ Schuhe egy ~¬ cipő

ein ~¬ Handschuhe egy ~¬ kesztyű

ein ~¬ Ohrringe egy ~¬ fülbevaló

 

s Papier, -s, -e papír

weißes / buntes / farbiges ~¬ fehér / tarka / színes ~¬

glattes ~¬ sima ~¬

rauhes / weiches ~¬ érdes, durva / puha ~¬

steifes ~¬ kemény ~¬

feines ~¬ finom ~

grobes ~¬ durva ~¬

körniges ~¬ szemcsés ~¬

unbedrucktes ~¬ üres, nyomtatás nélküli ~¬

bedrucktes ~¬ nem üres ~¬

unbeschriebenes ~¬ üres, írás nélküli ~¬

beschriebenes ~¬ nem üres ~¬

unsauberes ~¬ nem tiszta ~¬

sauberes ~¬ tiszta ~¬

reines ~¬ tiszta ~¬

schmutziges ~¬ piszkos ~¬

 

passen, -te, h. ge-t passzol, illik vmihez

das Kleid / der Hut paßt mir gut/schlecht/nicht. a ruha / kalap jól / nem / nem

illik hozzám.

die Schuhe ~ wie angegossen zu dir¬. a cipő úgy illik hozzád, mintha

rád öntötték volna.

die Farbe paßt nicht zu dir. a szín nem illik hozzád.

 

passiv passzív

~¬-es Verhalten ~¬ viselkedés

~¬-er Widerstand ~¬ ellenállás

~¬-e Resistenz ~ ellenállás

~¬-es Wahlrecht ~¬ választójog

ein ~¬-es Mitglied egy ~¬ tag

 

patent (umg.) csinos, kitűnő

ein ~¬-es Mädel egy csinos lány

ein ~¬-er Kerl egy csinos fiú

eine ~¬-e Idee egy kitűnő ötlet

ein ~¬-er Einfall egy kitűnő ötlet

 

perfekt perfekt, tökéletes

sie ist eine ~¬-e Sekretärin / Köchin / Hausfrau. ő tökéletes titkárnő / szakácsnő/

háziasszony.

er spricht ~ Englisch. tökéletesen beszél angolul.

 

e Phantasie, -, -n fantázia

eine starke ~¬ gazdag ~¬

schwache ~¬ szegényes ~¬

geringe ~ kevés ~

die jugendliche ~ fiatalos ~

die dichterische ~ költői ~

eine schöpferische ~ alkotó, teremtő ~

eine gewaltige ~ óriási, hatalmas ~

zügellose ~ féktelen ~

krankhafte ~ beteges ~

ungesunde ~ egészségtelen ~

schmutzige ~ piszkos ~

 

pikant pikáns, erősen fűszerezett

eine ~-e Soße ~ szósz

ein ~-es Gericht ~ étel

 

e Pistole, -, -n pisztoly

die ~ laden, lud, h. geladen ~-t megtölt

die ~reinigen, -te, h. ge-t ~-t megtisztít

jm. die ~ auf die Brust setzen, -te, h. ge-t vkinek ~-t tart a mellkasára

 

polieren, -te, h.-t políroz, kifényez

einen Tisch / Schrank / Stuhl ~ asztalt / szekrényt / széket ~

einen Stein ~ követ ~

ein Metall ~ fémet ~

eine Oberfläche ~ felületet ~

 

e Politik, - politika

die innere ~ bel~

die außere ~ kül~

die auswärtige ~ kül~

eine nationale ~ nemzeti ~

eine friedliche ~ békés ~

 

politisch politikai

ein ~-es Ereignis egy ~ esemény

das ~ Geschehen ~ eset, esemény

die ~-e Lage ~ helyzet

~-es Handeln ~ tett, alku

~-e Ansicht ~ szemlélet, nézet

~-e Meinung ~ vélemény

~-e Betrachtung ~ elmélkedés

 

s Porzellan, -s, -e porcelán

kostbares ~ értékes ~

teures ~ drága ~

wertvolles ~ értékes ~

altes ~ régi ~

feines ~ finom, nemes ~

hauchdünnes ~ hajszálvékony ~

zartes ~ törékeny ~

gewöhnliches ~ általánosan használt ~

chinesisches ~ kínai ~

(echt) Meißner ~ (eredeti) Meßner ~

 

s Problem, -(e)s, -e probléma, gond

ein hohes ~ nagy ~

großes ~ nagy ~

altes ~ régi ~

uraltes ~ ősrégi ~

ewiges ~ örök ~

vielerörtertes ~ sokat taglalt ~

schwieriges ~ bonyolult, kényes, nehéz ~

lösbares ~ megoldható ~

unlösbares ~ megoldhatatlan ~

gelöstes ~ megoldott ~

ungelöstes ~ nem megoldott ~

 

e Qualität, -, -en minőség

erste / zweite ~ első- / másodosztályú ~

gute / schlechte ~ jó / rossz ~

die beste ~ a legjobb ~

 

e Quelle, -, -n forrás

eine warme ~ meleg ~

heiße ~ forró ~

kalte ~ hideg ~

klare ~ tiszta ~

unversiegbare ~ örök ~

 

e Rache, - bosszú

grausame ~ kegyetlen ~

blutige ~ véres ~

grimmige ~ dühös ~

~ nehmen, nahm, h. genommen; für+A. ~-t áll vmiért

 

s Radio, -s, -s rádió

~ ein/schalten ~-t bekapcsol

~ an/stellen ~-t beállít

~ ab/stellen ~-t leállít, kikapcsol

~ aus/schalten ~-t kikapcsol

~ leiser / lauter stellen, -te, h. ge-t ~-t halkít / hangosít

~ auf Zimmerlautstärke stellen ~-t szobai hangerőre állít

~ ist kaputt. ~ elromlott

~ muss repariert werden. ~-t meg kell javítani

 

r Rat, -(e)s tanács

ein guter ~ jó ~

freundlicher ~ baráti ~

verständiger ~ értelmes ~

weiser ~ bölcs ~

offener ~ őszinte ~

ehrlicher ~ őszinte ~

schlechter ~ rossz ~

böser ~ rossz, gonosz ~

arger ~ rossz, gonosz ~

schlimmer ~ rossz ~

falscher ~ rossz, helytelen ~

 

e Regie, - rendezés

die ~ eines Theaterstücks / Film színházi darab / film ~-e

die ~ führen, -te, h. ge-t ~-t végez

der Film wird unter seiner Regie gedreht a filmet az ő ~-vel forgatják

 

r Rekord, -(e)s, -e rekord

einen ~ ein/stellen, -te ein, h. einge-t ~-ot felállít

einen ~ erzielen, -te, h.-t ~-ot megcéloz

einen ~ verbessern, -te, h.-t ~-ot javít

einen ~ überbieten, überbot, h. überboten ~-ot megdönt

einen ~ inne/haben, hatte inne, h. innegehabt ~-dal rendelkezik

einen ~ halten, hielt, h. gehalten ~-ot tart

einen ~ verteidigen, -te, h.-t ~-ot megvéd

 

s Rezept, -(e)s, -e recept

der Arzt schrieb ein ~ (aus) az orvos felírt egy ~-et

ein ~ anfertigen lassen (in der Apotheke) ~-et összekészíttet

(gyógyszertárban)

die Suppe ist (genau) nach dem ~ gekocht. a levest (pontsan) a recept

alapján főzték.

 

e Richtung, -, -en irány

~ einer Straße / einer Bahn(linie) egy utca / vasút(vonal) ~-a

~ eines Weges egy út ~-a

~ eines Flusses egy folyó ~-a

 

e Rose, -, -n rózsa

eine (dunkel)rote ~ (sötét) vörös ~

weiße ~ fehér ~

späte ~ késői ~

hochstämmige ~ hosszú szárú (magas törzsű) ~

wilde ~ vad ~

blühende ~ virágzó ~

frische ~ friss ~

welke ~ hervadt, fonnyadt ~

duftende ~ illatozó ~

die letzte ~ (des Jahres) (az év) utolsó rózsá(ja)

 

r Sack, -(e)s, Säcke zsák

ein voller / leerer ~ teli / üres ~

offener / zugebundener ~ nyitott / bekötözött ~

zerrissener ~ elszakadt ~

schwerer / leichter ~ nehéz / könnyű ~

 

r Salat, -(e)s, -e saláta

grüner ~ zöld ~

frischer ~ friss ~

junger ~ fiatal ~

zarter ~ zsenge ~

 

r Sand, -(e)s, -e homok

gelber / weißer ~ sárga / fehér ~

feiner / grober ~ finom- / durvaszemcsés ~

weicher ~ puha ~

nasser / trockener ~ nedves / száraz ~

der ~ des Meeres a tenger ~-a

der ~ des Ufers a part ~-a

der ~ der Dünen a dűnék ~-a

der ~ der Wüsten a sivatag ~-a

der ~ der Steppen a sztyeppék ~-a

 

sauber tiszta

~-e Wäsche / Kleidung ~ fehérnemű / ruha

~-e Hände ~ kezek

~-es Zimmer ~ szoba

~-es Geschirr ~ edény

ein ~-es Glas egy ~ pohár

ein ~-es Besteck ~ evőeszköz

 

r Schal, -s, -s/-e sál

ein warmer ~ meleg ~

leichter ~ könnyű ~

duftiger ~ illatos ~

dicker ~ vastag ~

gestrickter ~ kötött ~

handgewebter ~ kézzel szőtt ~

wollener ~ gyapjú ~

seidener ~ selyem ~

weißer ~ fehér ~

bunter ~ tarka ~

gemusterter ~ mintás ~

 

s Schauspiel, -(e)s, -e színdarab

ein gutes / schlechtes ~ jó / rossz ~

packendes ~ megkapó ~ dramatisches ~ drámai ~

historisches ~ történelmi ~

 

r Scherz, -es, -e vicc, tréfa

ein derber / grober ~ durva ~

plumper ~ idétlen ~

kleiner ~ kis ~

neckischer ~ incselkedő ~

unschuldiger ~ ártatlan ~

harmloser ~ ártalmatlan ~

alberne Scherze ostoba ~

 

r Schlag, -(e)s, Schläge ütés

ein leichter / schwacher ~ könnyű / gyenge ~

starker / kräftiger ~ erős ~

derber ~ durva ~

schmerzender / schmerzhafter ~ fájdalmas ~

tödlicher ~ halálos ~

 

schlank vékony

eine ~-e Gestalt / Figur ~ termet / alak

~-er Hals / Fuß ~ nyak / láb

~-e Arme / Hände / Beine ~ karok / kezek / lábak

ein ~-es Mädchen ~ lány

ein Mädchen von ~-em Wuchs ~ termetű lány

 

r Schluck, -(e)s, -e korty

ein ~ Wasser / Kaffee / Tee egy ~ víz / kávé / tea

ein ~ Milch / Wein / Bier egy ~ tej / bor / sör

ein kleiner ~ kicsi ~

winziger ~ apró, pici ~

großer ~ nagy ~

 

schicken, -te, h. ge-t küld

an jn. eine Nachricht / einen Brief ~ vkinek hírt / levelet ~

an jn. einen Gruß / ein Paket ~ vkinek üdvözletet / csomagot ~

an jn. ein Buch ~ vkinek könyvet ~

 

r Schirm, -(e), -e ernyő

den ~ mit/nehmen, nahm mit, h. mitgenommen ~-t magával visz

~ auf/spannen, -te auf, h. aufge-t ~-t kifeszít

~ öffnen, -ete, h. ge-t ~-t kinyit

~ zu/machen, -te zu, h. zuge-t ~-t összecsuk

~ schließen, schloss, h. geschlossen ~-t összecsuk

~ zu/klappen, -te zu, h. zuge-t ~-t összecsuk

 

schlafen, schlief, h. geschlafen alszik

fest / tief ~ mélyen ~

traumlos ~ álmatlanul ~

ruhig / unruhig ~ nyugodtan / nyugtalanul ~

sanft ~ csendesen ~

gut / schlecht ~ jól / rosszul ~

mit offenem Munde ~ nyitott szájjal ~

(zu) lange ~ (túl) sokáig ~

wenig ~ keveset ~

(zu) viel ~ (túl) sokat ~

(nur) kurz ~ (túl) kevest ~

acht Stunden (lang) ~ nyolc órát / nyolc órán át ~

 

r Schlüssel, -s, - kulcs

der Bart des Schlüssels ~ tolla

der ~ paßt gut / schlecht / nicht a ~ jól / rosszul / nem

illeszkedik a zárba

 

schmutzig koszos, piszkos

~-e Hände ~ kezek

~-e Wäsche ~ fehérnemű

~-e Farben ~, nem tiszta színek

ein ~-er (ungerechter) Krieg ~ (igazságtalan) háború

~-e (unanständige) Gedanken ~ (tisztességtelen) gondolatok

eine ~-e (verdorbene) Phantasie haben ~ fantáziája van

~-e (unanständige) Worte ~ (tisztességtelen) szavak

 

schneiden, schnitt, h. geschnitten vág

das Messer schneidet gut / schlecht a kés jól / rosszul ~

das Messer ist (nicht) scharf a kés (nem) éles

Blech / Brett / Glas / Papier ~ lemezt / deszkát / üveget /

papírt ~

Riemen ~ szíjat ~

Fleisch / Wurst / Zwiebeln / Kraut ~ húst / kolbászt / hagymát /

káposztát ~, szel

 

e Schönheit, -, -en szépség

die landschaftliche ~ tájjellegű ~

die architektonische ~ építészeti ~

die ~-en dieser Gegend a környék ~-ei

das Buch hat viele ~-en a könynek sok ~-e van

 

e Schrift, -, -en írás

die lateinische / deutsche ~ latin / német ~

die gotische / griechische ~ gótikus / görög ~

die russische / kyrillische / chinesische ~ orosz / cirill / kínai ~

 

e Schuld, -, -en kötelezettség

eine alte / verjährte ~ régi / elévült ~

vergessene ~ elfelejtett ~

schwebende ~ függő ~

uneintreibbare ~ behajthatatlan ~

 

r Schüler, -s, - diák, tanuló

ein guter / strebsamer ~ jó / stréber ~

fleißiger / fauler ~ szorgalmas / lusta ~

begabter ~ tehetséges ~

folgsamer ~ engedelmes ~

braver ~ becsületes, jó ~

mittelmäßiger ~ közepes szintű ~

schlechter ~ rossz ~

Lehrer un ~ tanár(ok) és diák(ok)

die ~ der 3. / 7. Klasse 3. / 7. osztályos ~-ok

die ehemaligen ~ az egykori ~-ok

 

schwarz fekete

ein ~-er Rock / Schleier ~ szoknya / fátyol

eine ~-e Nacht sötét éjszaka

die ~-e Rasse fekete bőrű embertípus

~-e Augen ~ szemek

~-e Kirschen / Wolken ~ cseresznye / felhők

~-es Haar ~ haj

~-es Brot ~ kenyér

~¬er Tee / Pfeffer ~ tea / bors

~e Diamanten ~ gyémántok

der ~-e Markt ~ piac

~-e Investitionen ~ (titkos, nem engedélyezett)

beruházások

jn. auf die ~-e Liste setzen, -te, h. ge-t vkit ~ listára tesz

 

schwer nehéz

eine ~-e Last / Bürde ~ teher

ein ~-es Gewicht ~ súly

eine ~-e Tasche ~ táska

ein ~-er Korb / Koffer ~ kosár / bőrönd

~-es Gepäck ~ csomag

~¬e Schuhe ~ cipő

~-e Wolken nagy felhők

ein ~-er Anfall (von Migräne) erős (migrénes) roham

ein ~-er Rückfall (in eine Krankheit) (betegségben) erős visszaesés

ein ~-es Leiden nagy bánat, szenvedés

~-e Wunden nagy, súlyos sebek

eine ~-e Verwundung / Verletzung nagy, súlyos sebesülés / sérülés

eine ~-e Erkrankung / Krankheit súlyos megbetegedés / betegség

eine ~-e Erkältung / Grippe súlyos megfázás / influenza

ein ~-es Fieber magas láz

ein ~-er Herzfehler súlyos szívprobléma

ein ~-es Unglück óriási szerencsétlenség

 

e Seife, -, -n szappan

Wasser und ~ víz és ~

grüne ~ zöld ~

überfettete ~ túl zsíros ~

parfümierte ~ illatosított ~

wohlriechende ~ jó illatú ~

~ kochen, -te, h. ge-t ~-t főz

~ bereiten, -ete, h. –t ~-t készít

~ sieden, -ete, h. ge-t ~-t főz

die ~ schäumt a ~ habzik

die ~ reinigt a ~ tisztít

die ~ löst sich im Wasser a ~ feloldódik a vízben

 

e Seite, -,- n oldal

die rechte / linke / vordere / hintere ~ a jobb / bal / első / hátsó ~

die untere / äußere / innere ~ a lenti / külső / belső ~

 

die linke / rechte ~ der Straße az utca bal / jobb ~-a

die linke / rechte Seite des Flusses a folyó bal / jobb partja

die gegenüberliegende ~ des Saals a terem szembenlévő ~-a

die ~-n eines Schiffes egy hajó ~-ai

 

e Serie, -, -n sorozat

eine ~ von Büchern könyvek ~-a

das Buch erscheint in(nerhalb) einer ~ a könyv egy ~on belül jelenik

meg

diese Bücher erscheinen als ~ ezek a könyvek ~-ként

jelennek meg

die Titel sind nach ~-n geordnet/zusammengestellt a címeket sorozat szerint

rendezték / állították össze

 

r Sieg, -(e)s, -e győzelem

ein schwerer / schwer errungener ~ nehéz / nehezen megszerzett ~

schwer erkämpfter ~ nagy küzdelem árán elért ~

teuer bezahlter ~ nagyon nehezen elért ~

leichter ~ könnyű ~

überwältigender ~ lenyűgöző ~

herrlicher ~ gyönyörű ~

ruhmvoller ~ dicsőséges ~

glorreicher ~ dicsőséges ~

glücklicher ~ szerencsés ~

endgültiger~ végleges ~

Kampf und ~ küzdelem és ~

 

s Signal, -s, -e jel

optisches ~ optikai ~

akustisches ~ akusztikai ~

elektrisches ~ elektromos ~

trigonometrisches ~ trigonometrikus ~

militärisches ~ katonai ~

das ~ zum Angriff támadást megindító jel

das ~ zum Rückzug visszavonulást engedélyező jel

das ~ zur Abfahrt (el)indulást engedélyező jel

 

s Silber, -s ezüst

gediegenes / reines ~ tiszta ~

glänzendes ~ ragyogó, csillogó ~

blankes ~ fényes, tiszta ~

feines ~ tiszta, kitűnő minőségű ~

hochwertiges ~ kiváló minőségű ~

legiertes ~ ötvözött ~

 

e Sonne, -, -n nap (égitest)

die heiße ~ forró ~

glühende ~ izzó ~

brennende ~ égő, égető ~

sengende ~ forró, perzselő ~

strahlende ~ ragyogó, fényes, sugárzó ~

leuchtende ~ ragyogó ~

helle ~ fényes ~

goldene ~ aranyszínű ~

sinkende ~ lenyugvó ~

 

e Sorge, -, -n gond, aggódás, aggodalom

große / schwere ~ nagy gond

drückende ~ súlyos ~

quälende ~ kínzó ~

Angst und ~ félelem és ~

Kummer und ~ bánat és ~

Sorgen haben, hatte, h. gehabt gondja van, aggódik

Du hast vielleicht Sorgen. Talán aggódsz.

 

r Spiegel, -s, - tükör

ein rechteckiger ~ téglalap alakú ~

ovaler ~ ovális ~

geschliffener ~ csiszolt ~

zerborchener ~ törött ~

ein ~ aus Glas üvegből készült ~

ein ~ aus poliertem Metall csiszolt fémből készült ~

der ~ glänzt / strahlt. a ~ csillog.

der ~ reflektiert. a ~ visszatükröz.

 

spielen, -te, h. ge-t játszik

Schach ~ sakkozik

Dame ~ dámázik

Mühle ~ malmozik

Halma ~ halmajátékot ~

Domino ~ dominózik

Schwarzen Peter ~ Fekete Pétert ~

Karten~ kártyázik

Bridge ~ bridge-t ~

Hockey ~ jéghokizik

Tennis ~ teniszezik

Golf ~ golfozik

Fußball ~ focizik

Ich gehe heute Karten ~. Ma kártyázni megyek.

 

sparen, -te, h. ge-t takarékoskodik, spórol, félretesz

Ich habe (mir) 1000 EUR gespart. 1000 EUR-t félretettem.

Ich habe im letzten Jahr 1000 EUR gespart. Tavaly 1000 EUR-t tettem félre

Ich habe eine ganze Menge Geld gespart. Egy halom pénzt megspóroltam

Er sparte jeden Monat 100 EUR für seine Kinder. Minden hónapban 100 EUR-t

tett félre a gyerekeinek.

Wir ~ (jetzt) für / auf einen Kühlschrank. (Most) hűtőszekrényre

spórolunk.

 

e Speise, -, -n étel

~ und Trank ~ és ital

eine süße ~ édes ~

saure ~ savanyú ~

(scharf) gewürzte ~ (erősen) fűszerezett ~

wohlschmeckende ~ jó ízű ~

gut zubereitete ~ jól elkészített ~

leckere ~ finom ~

schmackhafte ~ ízletes ~

köstliche ~ finom ~

nahrhafte ~ tápláló ~

sättigende ~ laktató ~

versalzene ~ elsózott ~

verdorbene ~ megromlott ~

angebrannte ~ leégett, leégetett ~

ungenießbare ~ élvezhetetlen ~

 

sprechen, sprach, h. gesprochen beszél

laut / leise ~ hangosan / halkan ~

hoch / tief ~ magas- / mély hangon ~

mit lauter / leiser Stimme ~ hangos- / halk hangon ~

mit hoher / tiefer Stimme ~ magas- / mély hangon ~

mit überanstrengter Stimme ~ megerőltetett hangon ~

heiser ~ rekedten ~

deutlich / undeutlich ~ érthetően / nem érthetően ~

artikuliert / unartikuliert ~ artikuláltan / nem artikuláltan ~

lispelnd ~ selypítve ~

stotternd / stammelnd ~ dadogva ~

stockend ~ akadozva, nagyon lassan ~

langsam / schnell ~ lassan / gyorsan ~

geläufig / fließend ~ folyékonyan ~

gewandt ~ választékosan ~

gut / schlecht ~ jól / rosszul ~

unbedacht ~ meggondolatlanul ~

weise ~ bölcsen ~

einfach ~ egyszerűen ~

natürlich ~ természetesen ~

gewählt / ausdrucksvoll ~ választékosan / kifejezően ~

lange ~ sokáig ~

oft ~ gyakran ~

viel / wenig ~ sokat / keveset ~

 

stark erős

ein ~-er Mann ~ férfi

~-er Bursche ~ fickó

~-er Körper ~ test

eine ~-e Natur ~ természet, jellem

ein ~-es Tier ~ állat

~-e Muskeln ~ izmok

~-e Nerven ~ idegek

ein ~-er Motor ~ motor

das ~-e Geschlecht az erősebbik nem

~-er Regen / Sturm heves eső / vihar

~-er Frost erős fagy

~-e Kälte nagy hideg

~-e Hitze nagy hőség

eine ~-e Strömung erős áramlat

(ein) ~-er Druck nagy nyomás

ein ~-es Gewitter heves vihar

ein ~-es Erdbeben heves földrengés

~-e Schneefälle erős havazás

eine ~-e Erkältung komoly megfázás

~-e Schmerzen nagy fájdalmak

ein ~-er Raucher erős dohányos

eine ~-e Übertreibung erős túlzás

 

stehen, stand, i. gestanden áll

auf den Füßen ~ lábain ~

krumm / gebückt ~ görbén ~

(kerzen)gerade ~ egyenesen ~

(hoch)aufgerichtet ~ egyenesen ~

stocksteif ~ mereven ~

bequem ~ kényelmesen ~

horchend ~ szófogadóan ~

lauschend ~ hallgatózva ~

wartend ~ várakozva ~

wie angewurzelt ~ földbe gyökerezve ~

 

steigen, stieg, i. gestiegen felmegy, felszáll

auf einen Berg ~ egy hegyre ~

auf einen Hügel ~ egy dombra ~

auf einen Turm ~ egy toronyba ~

auf einen Baum ~ egy fára ~

auf eine Mauer ~ egy falra ~

auf eine Leiter ~ létrára ~

Er stieg über den Zaun / die Mauer / durchs Fenster. Átmászik a kerítésen / a falon /

az ablakon.

 

r Stern, -(e)s, -e csillag

Sonne, Mond und ~-e Nap, Hold és ~-ok

helle / leuchtende ~e fényes / ragyogó ~-ok

schwache ~e gyenge fényű ~-ok

erloschene / erkaltete ~-e kihalt ~-ok

 

e Stimme, -, -n hang

eine leichte / laute ~ halk / hangos ~

eine hohe / tiefe ~ magas / mély ~

eine dünne / kräftige ~ vékony / erős ~

eine weiche / harte ~ lágy / rideg ~

rauhe ~ érdes ~

helle / klare ~ tiszta ~

schöne ~ szép ~

wohlklingende ~ jólcsengő ~

klangvolle ~ dallamos ~

sonore ~ érces ~

melodische ~ dallamos ~

heisere / belegte ~ rekedt ~

angenehme ~ kellemes ~

sympatische / unsympatische ~ szimpatikus / nem szimpatikus~

 

stolz büszke

ein ~-es Mädchen ~ lány

eine ~-e Haltung ~ tartás

eine ~-e Gebärde ~ mozdulat, arckifejezés, külső

ein ~-er Gang ~ járás

~-e Worte ~ szavak

~-er Moment / Augenblick ~ pillanat

ein ~-er Blick ~ pillanat

ein ~-es Herz ~ szív

ein ~¬es Gefühl ~ érzés

 

e Straße, -, -n utca

eine kurze / lange ~ rövid / hosszú ~

schmale ~ keskeny ~

enge ~ szűk ~

breite ~ széles ~

asphaltierte ~ aszfaltozott ~

gepflasterte / ungepflasterte ~ kikövezett / nem kikövezett ~

helle / düstere ~ világos / sötét ~

stille ~ csendes ~

belebte / unbelebte ~ élettel teli / élettelen ~

ruhige ~ nyugodt ~

wenig begangene / befahrene ~ nagyon kicsi forgalmú ~

abseits gelegene ~ forgalomtól távol eső ~

 

suchen, -te, h. ge-t keres

den rechten / richtigen Weg ~ a helyes utat ~-i

ein Darlehen ~ kölcsönt, hitelt ~

ein Unterkommen ~ szállást ~

ein Zimmer ~ szobát ~

eine Stellung ~ állást ~

eine Wohnung ~ lakást ~

eine Unterkunft ~ szállást ~

Ersatz ~ für+A. pótlást ~ vmire

Ich suche den Weg zum Bahnhof. A vasútállomára vezető utat

keresem

 

r Tag, -(e)s, -e nap

jeden ~ minden ~

alle ~-e minden~

am folgenden ~ a következő ~-on

am nächsten ~ a következő ~-on

am ~ darauf a rákövetkező ~-on

ein sonniger ~ napsütéses ~

heiterer ~ derűs ~

schöner ~ szép ~

warmer ~ meleg ~

heißer ~ forró ~

schwüler ~ fülledt ~

windstiller ~ szélcsendes ~

trüber ~ borús ~

grauer ~ szürke ~

nebliger ~ ködös ~

regnerischer ~ esős ~

unfreundlicher / ungemütlicher ~ barátságtalan ~

kalter ~ hideg ~

naßkalter ~ nyirkos ~

stürmischer ~ viharos ~

der kürzeste ~ des Jahres az év legrövidebb ~-ja

längste ~ des Jahres az év leghosszabb ~-ja

ein ~ wie alle Tage egy olyan ~, mint a többi

 

r Tee, -s, -s tea

schwarzer ~ fekete ~

grüner ~ zöld ~

grusinischer ~ grúz ~

indischer ~ indiai ~

chinesischer ~ kínai ~

starker ~ erős ~

schwacher ~ gyenge ~

dünner ~ híg ~

 

teil/nehmen, nahm teil, h. teilgenommen; an+D. részt vesz vmin

an einer Veranstaltung ~ rendezvényen ~

an einer Demonstration ~ demonstráción ~

an einem Empfang ~ fogadáson ~

an einem Fest ~ ünnepségen ~

an einem Theaterbesuch ~ színházi látogatáson ~

an einem Ausflug ~ kiránduláson ~

 

r Termin, -s, -e határidő, időpont

der letzte / äußerste ~ a legutolsó ~

ein früher / später ~ egy korai / késői ~

ein baldiger ~ hamarosan bekövetkező ~

 

tief mély

ein ~-er Brunnen / Graben ~ kút / árok

ein ~-er Sumpf / Fluß / See ~ mocsár / folyó / tó

ein ~-er Schacht ~ akna

ein ~-er Abgrund ~ szakadék

eine ~-e Schlucht ~ szakadék, szurdok

ein ~-es Tal ~ völgy

~-es Wasser / Meer ~ víz / tenger

~-er Teller ~ tányér

~-e Schüssel ~ tál

~-er Sessel ~ fotel, szék

eine ~-e Verbeugung ~ meghajlás

 

r Tisch, -(e)s, -e asztal

ein runder / ovaler ~ kerek / ovális ~

rechteckiger ~ téglalap alakú, szögletes ~

kleiner / großer ~ kicsi / nagy ~

ausziehbarer ~ kihúzható ~

hoher / niedriger ~ magas / alacsony ~

schwerer / leichter ~ nehéz / könnyű ~

eichener ~ tölgyfából készült ~

kostbarer ~ értékes

 

r Tod, -(e)s, -e halál, meghalás

ein ruhiger / sanfter ~ nyugodt / csendes ~

schöner ~ szép ~

schmerzloser ~ fájdalom nélküli ~

langsamer ~ lassú ~

qualvoller ~ kínokkal teli ~

schrecklicher / grauenvoller ~ szörnyű ~

gewaltsamer ~ erőszakos ~

natürlicher ~ természetes ~

unnatürlicher ~ nem természetes ~

 

r Ton, -(e)s, Töne hang

ein hoher ~ magas ~

heller ~ tiszta ~

schriller ~ metsző, éles ~

durchdringender ~ átszűrődő ~

gellender ~ csengő ~

dünner ~ vékony ~

pfeifender ~ sípoló ~

tiefer ~ mély ~

dumpfer ~ tompa ~

reiner / unreiner ~ tiszta / nem tiszta ~

falscher / richtiger ~ helytelen / helyes ~

halber / ganzer ~ fél / egész ~

 

r Traum, -(e)s, Träume álom

ein angenehmer ~ kellemes ~

schöner ~ szép ~

süßer ~ édes ~

wonnevoller ~ élvezetes, gyönyörteljes ~

wollüstiger ~ kéjes ~

schwerer ~ rossz ~

seltsamer ~ különös ~

beängstigender ~ félelmetes ~

wilder ~ vad ~

böser ~ rossz ~

häßlicher ronda, csúnya ~

furchtbarer ~ szörnyű ~

 

e Tür, -, -en ajtó

eine schmale ~ keskeny ~

breite ~ széles ~

verglaste ~ beüvegezett ~

(halb) offene ~ (félig) nyitott ~

angelehnte ~ kitámasztott ~

geschlossene / verschlossene ~ zárt, bezárt ~

 

e Übersetzung, -, -en fordítás

eine gute ~ jó ~

schwierige ~ nehéz ~

wörtliche / wortgetreue ~ szó szerinti ~

freie ~ szabad ~

~ aus dem/vom Englischen ins Deutsche ~ angolról németre

automatische / maschinelle ~ automatikus / gépi ~

mechanische ~ mechanikus ~

 

e Uhr, -, -en óra

eine goldene / silberne / verchromte ~ arany / ezüst / krómozott ~

genau gehende ~ pontosan járó ~

zuverlässige ~ megbízható ~

das Zifferblatt einer ~ egy ~ számlapja

die Zeiger einer ~ egy ~ mutatói

das Pendel einer ~ egy ~ ingája

 

r Unfall, -(e)s, Unfälle baleset

ein leichter ~ könnyű, nem súlyos ~

schwerer ~ súlyos ~

tödlicher ~ halálos ~

bedauerlicher ~ sajnálatos ~

selbstverschuldeter ~ önhibájából bekövetkezett ~

~ mit tödlichem Ausgang halálos kimenetelű ~

~ im Betrieb üzemben, gyárban

bekövetkező ~

~ mit dem Rad / mit dem Auto biciklivel / autóval történő ~

~ mit der Straßenbahn villamossal történő ~

 

unterschreiben, unterschrieb, h. unterschrieben aláír

einen Brief / Vertrag ~ levelet / szerződést ~

ein Schriftstück (mit Tinte, Kopierstift) ~ okmányt

(tintával,másolótollal)~ das Urteil ist noch nicht unterschrieben. Az ítélet még nincs aláírva.

Sie müssen (noch hier unten) ~. Önnek (még itt lent) alá kell

írnia.

Er hat nicht unterschrieben. Nem írta alá.

Er hat vergessen, den Brief zu unterschreiben. Elfelejtette aláírni a levelet.

 

e Variaton, -, -en variáció, változtatás

eine ~ über ein musikalisches Thema egy zenei témán való

változtatás

Zu diesem Thema gibt es / existieren Ehhez a témához számos

zahlreiche Variationen. variáció tartozik.

 

e Verbindung, -, -en kapcsolat

eine feste ~ szoros ~

lose ~ szabad, laza ~

vorübergehende ~ átmeneti, ideiglenes ~

dauernde ~ tartós ~

die eheliche ~ házassági ~

eine chemische ~ kémiai ~

eine ~ ein/gehen, ging ein, i. eingegangen egy ~-ba belép

eine ~ lösen, -te, h. ge-t egy ~-ot meglazít

~-en her/stellen, -te her, h. herge-t; mit/zu+D. ~-ot létesít vkivel

die ~ auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen ~-ot felvesz vkivel

eine ~ haben, hatte, h. gehabt; mit+D. ~-a van vkivel

eine ~ an/knüpfen, -te an, h. ange-t; mit+D. ~-ot létesít vkivel

eine ~ suchen, -te, h. ge-t; mit+D. ~-ot keres vkivel

in ~ bleiben, blieb, i. geblieben; mit+D. ~-ban marad vkivel

 

verbringen, verbrachte, h. verbracht eltölt (idő)

Sie haben einige Tage bei mir verbracht. Néhány napot nálam töltöttek.

Er hat manchen Tag / lange Zeit mit dieser Néhány napot / hosszú időt

Arbeit verbracht. töltött ezzel a munkával.

Sie verbrachte viele Wochen (krank) im Bett. Sok hetett töltött (betegen)

az ágyban.

Sie mußte viele Monate im Bett ~. Sok hónapot ágyban kellett

töltenie.

 

vergessen, vergaß, h. vergessen elfelejt

Er vergisst sehr leicht. Könnyen felejt.

Ich habe seinen Namen / das Datum ~. Elfelejtettem a nevét/a dátumot.

Ich habe die Anschrift / die Hausaufgaben ~. Elfelejtettem a címzést /

a házi feladatot.

Vergesst nicht die hungernden Vögel! Ne felejtsétek el az éhező

madarakat!

Niemals die Solidarität ~! Soha nem elfelejteni a

szolidaritást!

Ich habe den Schlüssel / den Schirm ~. Elfelejtettem a kulcsot /

az ernyőt.

das Buch daheim ~ a könyvet otthon felejti

 

r Verkehr, -(e)s forgalom

der ~ auf der Autobahn / in der Innenstadt a ~ az autópályán /

wächst ständig. a belvárosban folyamatosan nő.

der ~ flutet in den / durch die Straßen der özönlik a ~ a nagyváros utcáin.

Großstadt.

Es ist / herrscht starker / schwacher ~. Erős / gyenge a ~.

Der ~ hat stark abgenommen. A ~ jelentősen gyengült.

 

verlieren, verlor, h. verloren elveszít

Geld ~ pénzt elveszít

Ich habe mein Taschentuch verloren. Elvesztettem a zsebkendőmet.

den Bleistift / Ring / Schirm ~ Ceruzát / gyűrűt / ernyőt ~

die Brieftasche ~ Pénztárcát ~

Ich muss meinen Kugelschreiber verloren haben. Elveszthettem a tollamat.

 

verschwinden, verschwand, i. verschwunden eltűnik

Die Sonne ist hinter den Wolken (fern) A nap távol a horizonton

am Horizont verschwunden. eltűnt a felhők mögött.

Der Zug verschwand in der Ferne. A vonat eltűnt a távolban.

Der Ring war (spurlos) verschwunden. A gyűrű (nyomtalanul) eltűnt.

Der Zauberkünstler ließ ein Kaninchen ~. A bűvész eltüntetett egy nyuszit

 

versprechen, versprach, h. versprochen; +D. +A. megígér vkinek vmit

fest / bestimmt ~ biztosan, biztosra ~

mündlich / schriftlich ~ szóban / írásban ~

jm. Hilfe / Unterstützung / Geld ~ vkinek segítséget / támogatást /

pénzt ígér

jm. gute Bezahlung / gute Anstellung ~ vkinek jó fizetést / jó állást ígér

 

e Verteidigung, - védelem, védekezés

eine geschickte / kluge ~ ügyes ~

gute / tapfere ~ jó / bátor ~

standhafte ~ állandó, kitartó ~

schwache / kraftlose ~ gyenge / erőtlen ~

Niemand wagte eine ~. Senki nem mert védekezni.

Die ~ blieb wirkungserfolgslos, fachte seinen A ~ hatástalan maradt, ez

Zorn noch mehr an. mégjobban megnövelte haragját

 

s Viertel, -s, - negyed

das erste ~ des Jahres / des Monats Az év / a hónap első ~-e

ein ~-liter Wein ~ liter bor

ein ~ (vom) Rind / Schwein egy ~ marha / disznó

 

r Vorschlag, -(e)s, Vorschläge javaslat, tanács

ein vernünftiger ~ értelmes ~

gescheiter ~ okos, értelmes ~

guter ~ jó ~

annehmbarer / unannehmbarer ~ elfogadható / elfogadhatatlan ~

praktischer / unpraktischer ~ praktikus / nem praktikus ~

durchführbarer ~ megvalósítható ~

undurchführbarer ~ megvalósíthatatlan ~

gefährlicher ~ veszélyes ~

törichter ~ bolond ~

einen ~ an/nehmen, nahm an, h. angenommen ~-ot elfogad

einen ~ akzeptieren, -te, h.-t ~-ot elfogad

einen ~ ab/lehnen, -te ab, h. abge-t ~¬-ot elutasít

einen ~ verwerfen, verwarf, h. verworfen ~-ot elutasít

Meine Vorschläge wurden mißachtet / ignoriert / A ~-aimat nem veszik

übergangen. figyelembe.

 

e Vorstellung, -, -en előadás

eine öffentliche ~ nyilvános ~

geschlossene ~ zártkörű ~

eine ~ für Kinder egy gyerekeknek szóló ~

~ war schwach / gut besucht. Az ~-on kevesen / sokan voltak.

~ beginnt / endet um 20 Uhr. Az ~ 20 órakor kezdődik /

fejeződik be.

eine ~ geben, gab, h. gegeben. ~-t tart

eine ~ besuchen, -te, h.-t egy ¬~-ra elmegy

 

e Wahrheit, - igazság

die reine / lautere ~ a tiszta ~

volle ~ a teljes ~

ungeschminkte ~ a meg nem szépített ~

eine anerkannte ~ elismert ~

allgemeingültige ~ általánosan érvényes ~

wissenschaftliche ~ tudományos ~

philosophische ~ filozófiai ~

die relative ~ a relatív ~

absolute ~ az abszolút ~

objektive ~ az objektív ~

traurige ~ szomorú ~

bittere ~ keserű ~

die ~ reden, -ete, h. ge-t ~¬ot mond

 

r Wald, -(e)s, Wälder erdő

ein dunkler ~ sötét ~

düsterer / finsterer ~ sötét, komor ~

dichter ~ sűrű ~

undurchdringlicher ~ áthatolhatatlan,

kifürkészhetetlen ~

schweigender ~ néma, csendes ~

kahler ~ kopár ~

lichter ~ világos ~

der bunte / herbstliche ~ a tarka / őszi ~

ausgedähnte Wälder kiterjedt, nagy területű ~-k

die Bäume / Tiere des Waldes Az ~ fái / állatai.

 

warm meleg

ein ~-es Getränk egy ~ ital

eine ~-e Suppe egy ~ leves

eine ~-e Tunke egy ~ mártás

~-es Abendbrot ~ vacsora

~-es Essen ~ étel

~-e Würstchen ~ kolbászok

~-e Speisen ~ ételek

~¬e Getränke ~ italok

 

s Wasser, -s, - víz

laues ~ langyos ~

warmes ~ meleg ~

heißes ~ forró ~

kochendes ~ forrásban lévő ~

dampfendes ~ gőzölgő ~

frisches ~ friss ~

klares / sauberes / reines ~ tiszta ~

trübes ~ zavaros ~

schmutziges ~ koszos, piszkos ~

fauliges ~ rothadó ~

hartes ~ kemény ~

weiches ~ lágy ~

destilliertes ~ desztillált ~

 

s Wetter, -s, - idő, időjárás

schönes ~ szép ~

gutes ~ jó ~

sommerliches ~ nyárias ~

warmes ~ meleg ~

schlechtes ~ rossz ~

nasses ~ nedves ~

regnerisches ~ esős ~

kaltes ~ hideg ~

winterliches ~ télies ~

herbstliches ~ őszies ~

veränderliches ~ változékony ~

unsicheres ~ bizonytalan ~

unfreundliches ~ barátságtalan ~

gräßliches ~ nagyon csúnya ~

 

e Woche, -, -n hét

mehrere ~-n több ~

vergangene ~ előző ~

diese ~ ez a ~

kommende ~ következő ~

nächste ~ következő ~

 

s Wort, -(e)e, Wörter szó

ein langes / kurzes ~ hosszú / rövid ~

einsilbiges / mehrsilbiges ~ egyszótagú / többszótagú ~

dreisilbiges ~ háromszótagú ~

einfaches ~ egyszerű ~

neues / altes ~ új / régi ~

veraltetes ~ elavult ~

schwieriges ~ nehéz ~

mehrdeutiges ~ többjelentésű ~

schwer übersetzbares ~ nehezen lefordítható ~

unbekanntes ~ ismeretlen

fremdes ~ idegen ~

unanständiges ~ illetlen ~

 

s Wort, -(e)s, Worte vkinek a szava

Die letzten Worte seiner Frau. A felesége utolsó szavai.

 

r Zahn, -(e)s, Zähne fog

gute / gesunde Zähne jó / egészséges ~ak

regelmäßige Zähne szabályos ~-ak

weiße Zähne fehér ~-ak

gepflegte / ungepfelgte Zähne ápolt / ápolatlan ~-ak

feste Zähne erős ~¬ak

scharfe Zähne erős ~-ak

spitze Zähne hegyes ~-ak

stumpfe Zähne tompa ~-ak

kranke Zähne beteg ~-ak

schlechte Zähne rossz ~-ak

abgebrochene Zähne letört ~-ak

lockere Zähne laza ~-ak

verfärbte Zähne elszíneződött ~-ak

gelbe / braune / schwarze Zähne sárga / barna / fekete ~-ak

künstliche Zähne mű ~-ak

neue Zähne új ~-ak