Szóképzés-/Építés

                           r Aal, -s, -e                                               angolna

                          aalartig                                                        angolnaszerű

                          aalen, -te, h. ge-t                                           angolnára halászik

                          r Aalfang, -s, Aalfänge                                  angolnahalászat

                          r Aalfischer, -s, -                                          angolnahalász

                          e Aalfischerei, -, -en                                     angolnahalászat

 

                      ab/ändern,-te ab, h.-t                                      megváltoztat

                          e Abänderung, -, -en                                     megváltoztatás

                          abänderungs                                                változtatási

                          abänderungsfähig                                         megváltoztatható

 

                      ab/arbeiten, -ete ab, h.-t                                 ledolgoz

                          s Abarbeiten, -s, -s                                        ledolgozás

                          abarbeitend                                                  ledolgozva

                          e Abarbeitung, -, -en                                     ledolgozás

 

                      r Abbau, -s, -e                                                leépítés

                          ab/bauen, -te ab, h.-t                                     leépít

 

                      ab/berufen, berief ab, h. abberufen                visszahív

                          abberufbar                                                   visszahívható

                          e Abberufung, -, -en                                     visszahívás

 

                      ab/biegen, bog ab, h. abgebogen                   el-/lekanyarodik

                          abbiegend                                                     elkanyarodva

                          r Abbieger, -s, -                                            lekanyarodó

                          e Abbiegung, -, -en                                       lekanyarodás

                         

s Abbild, -(e), -s                                               kép, képmás

     ab/bilden, -ete ab, h. abgebildet                       ábrázol

     e Abbildung, -, -en                                         kép, ábra

 

s Abbrechen, -s, -                                            félbeszakítás

     ab/brechen, brach ab, h. abgebrochen             félbeszakít, abbahagy

     e Abbrechung, -, -en                                      félbeszakítás

 

ab/bremsen, -te ab, h.-t                                    lefékez

     e Abbremsung, -, -en                                     fékezés

 

ab/buchen, -te ab, h.-t                                      számláról levon, leemel

     e Abbuchung, -, -en                                       levonás

 

abdanken, -te ab, h.-t                                       leköszön, lemond

     abdankend                                                     leköszönő, lemondó

     r Abdanker, -s, -                                            leköszönő, lemondó

     e Abdankung, -, -en                                       leköszönés, lemondás

 

abdichten                                                          elszigetel

     r Abdichter, -s, -n                                          szigetelő munkás, szigetelőanyag

     e Abdichtung, -, -en                                       szigetelés

 

ab/dunkeln, -te ab, h.-t                                     elsötétít

     e Abdunklung, -, -en                                      elsötétítés

 

r Abend, -s, -e                                                  este

     abendelang                                                   egész este, estéken át

     abendfüllend                                                 egész estét kitöltő

     abendlich                                                      esti

     abends                                                          esténként

 

s Abenteuer, -s, -                                            kaland

     abenteuerlich                                                kalandos

     abenteuerliche                                              kalandos

     abenteuern                                                    kalandokat keres

     e Abenteuerlichkeit,-,-en                               kalandosság

     r Abenteurer, -s, -                                         kalandor (ffi)

     e Abenteurerin, -, -en                                    kalandor (nő)

 

aberrant (lat.)                                                   normálistól eltérő

     aberrieren, -te, h.-t                                        normálistól eltér

     e Aberration, -, -en                                        normálistól való eltérés

 

ab/fahren, fuhr ab, i./h. abgefahren                  elindul, elutazik

     abfahrend                                                      elindulva

     e Abfahrt, -, -en                                             elindulás

 

r Abfall, -(e)s, Abfälle                                      esés

     ab/fallen, fiel ab, i. abgefallen                          leesik

     abfallend                                                       leeső

 

 

ab/fassen, -te ab, h.-t                                        megfogalmaz

     e Abfassung, -, -en                                        fogalmazás

 

ab/fertigen, -te ab, h.-t                                     elintéz

     e Abfertigung, -, -en                                      elintézés

 

ab/finden, fand ab, h. abfunden                        kártalanít

    e Abfindung, -, -en                                        kártalanítás, végkielégítés

 

ab/fließen, floss ab, i. abgeflossen                   elfolyik

     r Abfluss, -es, Abflüsse                                 lefolyás

     abflusslos                                                     lefolyás nélküli

 

ab/fordern, -te ab, h.-t +D.                               követel vkitől

     abfordernd                                                    követelő

 

e Abfrage, -, -n                                                 kérdés

     ab/fragen, -te ab, h.-t                                     kikérdez

     abfragend                                                      kikérdező

 

e Abgabe, -, -n                                                 adó, illeték, járulék

     abgabenfrei                                                   adómentes

     abgabepflichtig                                             adó-, illetékköteles

 

s Abgas, -es, -e                                                kipufogógáz, égéstermék

     abgasarm                                                      kevés kipufogógázt előállító

     e Abgase                                                      égéi gázok

     abgasfrei                                                       kipufogógáz mentes

 

abgelegen                                                         távoli

     e Abgelegenheit, -, -en                                  vminek távollévő volta

 

abgeordnet                                                       képviselt

     r/e Abgeordnete, -n, -n, ein-r                          képviselő (ffi/nő)

 

abgeschlossen                                                  lezárt, befejezett

     e Abgeschlossenheit, -, -en                            befejezettség

 

abgestumpft                                                     érzéketlen

     e Abgestumpftheit, -, -en                               érzéketlenség, eltompultság

 

s Abgewöhnen, -s                                            leszokás

     ab/gewöhnen, -te ab, h.-t; jn.                          leszoktat vkit

     sich ab/gewöhnen, -te s. ab, h. s. –t; +A.        leszokik vmiről

     e Abgewöhnung, -, -en                                  leszokás

 

r Abgleich, -es, -e                                            kiegyenlítés

     ab/gleichen, glich ab, h. abgeglichen                kiegyenlít

 

ab/gliedern, -te ab, h. –t                                   elkülönít, leválaszt

     e Abgliederung, -, -en                                    elkülönülés

 

r Abgott, -(e)s, Abgötter                                 bálvány (ffi)

    e Abgötterei, -                                              bálványozás, istenítés

     e Abgöttin, -, -nen                                         bálvány (nő)

    abgöttisch                                                     túlzottan, kimondhatatlanul

 

ab/grenzen, h.                                                   elhatárol

    abgrenzend                                                    elhatárol

    r Abgrenzer, -s, -                                           elhatároló (fn.)

    e Abgrenzung, -, -en                                      elhatárolás

    Abgrenzungen (Pl.)                                       elhatárolások

ab/hängen, hing ab, h. abgehangen von+D.     függ vkitől/vmitől

     abhängend von+D.                                         függve vkitől/vmitől

     abhängig von+D.                                           függő vkitől/vmitől

     e Abhängigkeit, -, -en                                   függőség

    

ab/heben, hob ab, h. abgehoben                      felvesz (telefont)

     e Abhebung, -, -en                                         felvétel, felvevés

 

ab/holen, h.                                                       elhoz, érte jön

    r Abholer, -s, -                                               elhozó (ffi)

     e Abholerin, -, -nen                                       elhozó (nő)

    e Abholung                                                   elhozatal

 

s Abitur, -s, -e (lat.)                                         érettségi

     r Abiturient, -en, -en                                      érettségiző (ffi)

     e Abiturientin, -, -en                                      érettségiző (nő)

 

ab/kühlen, -te ab, h.-t                                       lehűl, lehűt

     abkühlend                                                      lehűtő

     e Abkühlung, -, -en                                        lehülés

 

ab/kürzen, h.                                                    lerövidít

    abkürzend                                                     lerövidítve

    r Abkürzer                                                    lerövidítő

    e Abkürzung, -, -en                                        lerövidítés

 

 

    

 

r Ablauf, -(e)s, Abläufe                                    időbeni lefolyás

    ab/laufen, lief ab, i./h. abgelaufen                    lejár, elmúlik (idő)

    ablaufend                                                      elmúlva

    s Ablaufen, -s, -                                             elmúlás

 

ab/lehnen, h.                                                     elutasít, visszautasít

    ablehnend                                                      elutasító

    e Ablehnung, -, -en                                        elutasítás

 

ab/leiten, -ete ab, h.-t                                       levezet, származtat

     sich ab/leiten, -ete s. ab, h. s.-t                       származ, ered

     e Ableitung, -, -en                                          levezetés, származás

 

ab/lösen, -te ab, h.-g                                        felvált, levált

     e Ablösung, -, -en                                          leváltás

 

ab/machen, -te ab, h.-t; mit+D.                        megegyezik, megállapodik vkivel

     e Abmachung, -, -en                                      megegyezés, megállapodás

 

ab/magern, -te ab, i.-t                                       lefogy

     abmagernd                                                    lefogyva

     e Abmagerung, -, -en                                     lefogyás

    

r Abmarsch, -(e)s, Abmärsche                        elindulás, elvonulás

    ab/marschieren, i.                                         elvonul

    abmarschierend                                            elvonulva

    abmarschiert                                                 elvonult

 

ab/melden, -ete ab, h.-t                                    lemond, visszavon

     sich ab/melden, -ete s. ab, h. s.-t                    kijelentkezik

     abmeldend                                                     kijelentkezve

     e Abmeldung, -, -en                                       kijelentkezés

 

e Abnahme, -, -en                                            fogyás, csökkenés

     ab/nehmen, nahm ab, h. abgenommen             lefogy, lecsökken

 

abnorm                                                             abnormális, szokatlan

     abnormal                                                       abnormális, szokatlan, rendhagyó

     e Abnormalität, -, -en                                    abnormalitás, szokatlanság

 

s Abonnement, -s, -s (fr.)                                 előfizetés

     r Abonnent, -en, -en                                      előfizető (ffi)

     e Abonnentin, -, -en                                      előfizető (nő)

     abonnieren, -te, h.-t                                       előfizet

 

ab/rechnen, h.                                                  elszámol, leszámol

    abrechnend                                                   leszámolva

    e Abrechnung, -, -en                                      elszámolás, leszámolás

 

r Abruf, -(e)s                                                    lehívás

     abrufbar                                                        lehívható

     abrufbereit                                                   lehívásra kész

     ab/rufen, -te ab, h. abgerufen                         lehív

 

ab/runden, -ete ab, h.-t                                    lekerekít

     e Abrundung, -, -en                                       lekerekítés

 

ab/schaffen, -te ab, h.-t                                     kikapcsol, megszüntet

     abschaffend                                                  megszüntetve

     e Abschaffung, -, -en                                     megszüntetés

 

ab/schätzen, -te ab, h.-t                                    megbecsül

     abschätzbar                                                   megbecsülhető

     e Abschätzung, -, -en                                    felbecslés

 

ab/schieben, schob ab, h. abgeschoben           kiutasít, kitoloncol

     abschiebend                                                  kiutasítva

     e Abschiebung, -, -en                                     kiutasítás, kitoloncolás

 

r Abschlag, -(e)s, Abschläge                           visszautasítás, megtagadás

     ab/schlagen, schlug ab, h. abgeschlagen          visszautasít, megtagad

     abschlägig                                                     visszautasító, megtagadó

 

ab/schlieβen, schloss ab, h. abgeschlossen     lezár, befejez

    abschlieβend                                                 lezárólag

    abschlieβbar                                                  lezárható

    abschliessend                                                lezáró

    r Abschluss,-es, …üsse                                 befejezés

 

ab/schneiden, schnitt ab, h. abgeschnitten      levág

     r Abschnitt, -(e)s, -e                                      levágott rész, szelet

     abschnittsweise                                            szakaszonként, részenként       

 

ab/schreiben, schrieb ab, h. abgeschrieben    leír

    abschreibend                                                 leírva

    abschreibungsfähig                                       leírható (adóból)

    e Abschreibung,-,-en                                     leírás, értékcsökkenés

    r Abschreiber                                                leíró

 

e Abschrift, -, -en                                             másolat

    abschriftlich                                                  másolatban

 

e Absicht, -, -en                                               szándék, cél

     absichtlich                                                     szándékos, célzatos

     absichtslos                                                    nem szándékos

     absichtsvoll                                                   szándékos

 

r Absolvent, -en, -en                                        végzős (ffi)

     e Absolventin, -, -en                                       végzős (nő)

                                             absolvieren, -te, h.-t                                      abszolvál, tanulmányokkal végez

 

                     absonderlich                                                     furcsa, különös

                          e Absonderlichkeit, -, -en                               furcsaság

                          ab/sondern, -et ab, h.-t                                   elkülönít

                          e Absonderung, -, -en                                    elkülönítés

 

                     e Absteige, -, -n                                               nyomorúságos szállás

                          ab/steigen, stieg ab, i. abgestiegen                   megszáll vhol

 

                     ab/stimmen, -te ab, h.-t                                    megszavaz

                          abstimmend                                                   szavazva

                          e Abstimmung, -, -en                                     szavazás

 

abstrakt                                                            absztrakt, elvont

    abstraktiv                                                      elvont gondolkodású

    abstraktifizieren, -te, h.-t                               absztrakttá tesz

    e Abstrakte, -, -n                                           kivonat

    e Abstraktion, -, en                                        elvonatkoztatás

    s Abstraktum, s, …ta                                     elvont értelmű szó

    e Abstraktheit, -, en                                       absztraktság

 

r Absturz, -es, Abstürze                                  lezuhanás, zuhanás

     ab/stürzen, -te ab, h.-t                                    lezuhan

 

absurd (lat.)                                                      abszurd, képtelen

    e Absurdität, -, -en                                        abszurditás, képtelenség

 

s Abteil, -(e)s, -e                                              szakasz, részleg

     ab/teilen, -te ab, h.-t                                       beoszt, elválaszt

     e Abteilung, -, -en                                          beosztás, szakasz, részleg

 

ab/wandeln, -te ab, h.-t                                     változtat

     abwandelbar                                                 változtatható

     e Abwandlung, -, -en                                     változtatás, módosítás

 

ab/wandern, -te ab, i.-t                                     kivándorol, területet bejár

     e Abwanderung, -, -en                                   elvándorlás

 

r Abwasch, -(e)s                                               mosogatás

     abwaschbar                                                  lemosható

     e Abwaschung, -, -en                                    mosogatás

 

ab/wechseln, -te ab, h.-t                                   felvált

     abwechselnd                                                 felváltva

     e Abwechslung, -, -en                                    változatosság

     abwechslungslos                                           változatossági nélküli, egyhangú

     abwechslungsreich                                        változó

 

r Abweg, -(e)s, -e                                             mellékút, tévút

     abwegig                                                        helytelen, téves, elítélendő

     e Abwegigkeit, -, -en                                    helytelenség

 

ab/weichen, -te ab, h.-t; von+D.                      különbözik, eltér vmitől

     abweichend                                                   különböző, eltérő

     e Abweichung, -, -en                                     különbség, eltérés

 

ab/wenden, -ete ab, h.-t                                   elfordít

     sich ab/wenden, -ete s. ab, h. s.-t                   elfordul

     abwendig                                                      vkitől/vmitől elfordult

 

abwesend                                                         távollévő

    r/e Abwesende, -n, -n, ein -r                           távollévő, hiányzó

     e Abwesenheit,-                                            távollét, hiányzás

 

r/s Account, -s, -s (eng.)                                  számla

    r Accountant, -s, -s                                        könyvelő

 

e Acht, -                                                           figyelem

    achten, -ete, h. ge-t                                        figyel, tisztel

     e Achtung, -                                                 figyelem, tisztelet

    achtungsvoll                                                 tiszteletteljes, udvarias

    achtungslos                                                  figyelmetlen

    achtbar                                                         tiszteletreméltó

    achtenswert                                                 tiszteletreméltó

    achtsam                                                        figyelmes, gondos

    e Achtsamkeit,-                                            vigyázat, körültekintés

 

adäquat (lat.)                                                    adekvát, megfelelő

     e Adäquatheit, -                                             megfelelés

 

e Addition, -, -en (lat.)                                     összeadás

     additional                                                       addicionális, kiegészítő, pótlólagos

     r Additionswert, -(e)s, -e                                összeadandó (érték)

     additiv                                                           additív,

 

r Adel, -s                                                          nemesség

     ad(e)lig                                                         nemes, nemesi

     r Ad(e)liger, -s, -                                           nemes (ffi)

     e Ad(e)lige, -, -n                                            nemes (nő)

     adeln, -te, h.-t                                                nemesít, nemessé üt

     e Adelung, -, -en                                           nemesítés, nemessé ütés

 

e Administration, -, -en                                   adminisztráció

    r Administrator, -s, -en                                   adminisztrátor (ffi)

    e Administratorin, -, -nen                               adminisztrátor (nő)

    administrieren, -te, h.-t                                  adminsztrál

    administrativ                                                 adminisztratív

 

adoptieren, -te, h.-t                                          adoptál, örökbe fogad

     e Adoption, -, -en                                           adoptálás, örökbe fogadás

 

e Adresse, -, -en                                              cím

    adressieren, -te, h.-t                                      megcímez

    adressiert                                                     címzett

    adressierbar                                                 címezhető

    e Adressierung, -, -en                                   címzés

    e Adressierbarkeit, -                                    címezhetőség

    r Adressat, -s, -en                                          címzett

    r Adressant, -s, -en                                        feladó

 

r Affekt, -(e)s, -en (lat.)                                   indulat

    e Affektation, -, -en                                       kényeskedés, affektálás

    e Affektierheit, -, -en                                    modorosság

    e Affektiertheit, -, -en                                   affektáltság

    affektieren, -te, h.-t                                       affektál, kényeskedik

 

r Agent, -en, -en (lat.)                                      ügynök, képviselő

    e Agentie, -, -n                                              ügynökség, képviselet

    e Agentur, -,-en                                             ügynökség

    agentieren, -te, h.-t                                        ügynökösködik

 

e Agression, -, -en (lat.)                                   agresszió, támadás

    e Agressivität,-,-en                                        agresszivitás, erőszakosság

    agressiv                                                        agresszív, erőszakos

 

e Agitation, -, -en (lat.)                                    agitáció, lázítás

    r Agitator, -s, -en                                           agitátor, lázító (ffi)

    e Agitatorin, -, -nen                                       agitátor, lázító (nő)

    agitatorisch                                                   agitáló, lázító

    agitieren, -te, h.-t                                          agitál, lázít

 

agrar (lat.)                                                        mezőgazdasági

    agrarisch                                                      mezőgazdasági, agrár

    r Agrarier, -s, -                                              mezőgazdász, nagybirtokos

 

s Ägypten                                                         Egyiptom

    r Ägypter, -s, -                                              egyiptomi (ffi)

    e Ägypterin, -, -nen                                       egyiptomi (nő)

    r Ägyptologe, -n, -n                                       egyiptológus (ffi)

    e Ägyptologin, -, -nen                                    egyiptológus (nő)

    e Ägyptologie, -                                            egyiptológia

    ägyptisch                                                      egyiptomi

    ägyptologisch                                               egyiptológiai

    e Ägyptienne, - (fr.)                                      egyiptomi írásmód

 

ahnden, -ete, h.-t                                              megbüntet, büntet

     e Ahndung, -, -en                                          büntetés

 

ahnen, -te, h.-t                                                  sejt, gyanít

     ahnend                                                          sejtve, gyanítva

     e Ahnung, -, -en                                            sejtelem

     ahnungslos                                                    gyanútlan, mit sem sejtő

     e Ahnungslosigkeit, -                                   gyanútlanság

     ahnungsvoll                                                  sejtelmes

 

ähnlich                                                              hasonló

    e Ähnlichkeit, -, -en                                       hasonlóság

    ähneln, -te, h. ge-t                                         hasonlít

 

e Akademie, -, -n (gr-lat.)                                akadémia

    r Akademiker, -s, -                                        egyetemet végzett (ffi)

    e Akademikerin, -, -nen                                 egyetemet végzett (nő)

     akademisch                                                   egyetemi

    akademisieren, -te, h.-t                                 akadémiaszerűen szervez;

állásokat egyetemi végzettségűekkel

tölt be

 

r Akkord, -(e)s, -e (lat.)                                   akkord, futószalag

    r Akkordant, -en, -en                                     darabbérben dolgozó

    akkordieren, -te, h.-t                                      darabmunkára szerződtet

 

s Akkordeon, -s, -s                                          harmónika

    r Akkordeonist,-en, -en                                  harmonikás (ffi)

    e Akkordeonistin,-,-en                                   harmonikás (nő)

    akkordeonistisch                                           harmonikás

 

e Akquise,-, -n (ugs.) (lat.-fr.)                          üzletszerzés

    akquirieren, -te, h.-t                                      akvirál, be-/megszerez

    e Akquirierung, -, -en                                    üzletszerzés

    e Akquisition, -, -en                                       üzletszerzés

    r Akquisiteur, -s, -e                                       akvizitőr, üzletszerző (ffi)

    e Akquisiteurin, -, -nen                                  akvizitőr, üzletszerző (nő)

    r Akquisitor, -s, -en (öst.)                               akvizitőr, üzletszerző (osztr.)

    akquisitorisch                                               üzletszerzői

 

r Akrobat, -en, -en                                           akrobata (ffi)

    e Akrobatin, -, -en                                         akrobata (nő)

    e Akrobatik, -                                                akrobatika

    akrobatisch                                                   akrobatikus

 

r Akt, -(e)s, -e (lat.)                                         cselekedet, (cirkuszi) szám

    r Akteur, -s, -en                                            cselekvő (ffi), színész

    e Akteurin, -, -en                                          cselekvő (nő), színésznő

 

e Akte, -, -en                                                    akta

    e Aktei, -, -en                                                aktatár, irattár

 

 

e Aktie, -, -n (lat.)                                            részvény

    r Aktionär, -s, -en                                           részvényes (ffi)

    e Aktionärin, -, -en                                         részvényes (nő)

 

e Aktion, -, -en (lat.)                                        akció

    aktionell                                                        akciós

    aktional                                                         akciós

 

aktiv (lat.)                                                         aktív, tevékeny

    aktivieren, -te, h.-t                                         aktivál

    aktiviert                                                        aktivált

    Aktiva, e Aktiven                                           aktívák, eszközök (számv.)

    e Aktivität, -, -en                                           aktivitás

    e Aktivierung, -                                            aktiválás

    r Aktivismus                                                 aktivizmus

    r Aktivist, -s, -en                                           aktivista (ffi)

    e Aktivistin, -, -nen                                        aktivista (nő)

 

aktual (lat.)                                                       aktuális, jelenlegi

    aktualisieren, -te, h.-t                                    aktualizál

     e Aktualität, -, -en                                         aktualitás

    e Aktualisierung, -, -en                                 aktualizálás

 

e Akupunktur, -, -en                                        akupunktúra

    akupunktieren, -te, h.-t                                  akupunktúrát alkalmaz

                                            e Akupunkteur, -s, -e                                     akupunktúrát alkalmazó (ffi)

e Akupunkteurin,- , -en                                  akupunktúrát alkalmazó (nő)

r Akupunkturist, -en, -en                                akupunktúrát alkalmazó (ffi)

e Akupunturistin,-, -en                                  akupunktúrát alkalmazó (nő)

 

r Akzent, -(e)s, -e (lat.)                                    hangsúly, akcentus

    e Akzentuation,-                                           hangsúlyozás

    e Akzentuierung,-                                         hangsúlyozás

    akzentuieren, -te, h.-t                                    hangsúlyoz

     akzentuiert                                                  hangsúlyozott

    akzentuell                                                     hangsúlyos

 

s Akzept, -(e)s, -e (lat.)                                   elfogadás

    akzeptieren, -te, h.-t                                      elfogad

    akzeptierbar                                                 elfogadható

    akzeptabel                                                    elfogadható

    e Akzeptabilität,-                                          elfogadhatóság

    r Akzeptant, -en, -en                                      elfogadó (ffi)

    e Akzeptantin, -, -nen                                    elfogadó (nő)

   e Akzeptanz,-                                                elfogadás

    e Akzeptation,-                                             elfogadás

    e Akzeptierung,-                                           elfogadás

     r Akzeptant, -es                                             elfogadó

 

e Akzidenz, -, -en (lat.)                                    véletlen esemény

    s Akzidens, -, …denzien                                 véletlen esemény

    akzidentell                                                    véletlenül

    akzidentiell                                                   véletlenül

 

r Alarm, -s, -e                                                   riadó, riasztás

    alarmieren, -te, h.-t                                         riaszt

    alarmierend                                                   riasztó, nyugtalanító

 

r Alkohol, -s, -e (arab.-sp.)                              alkohol

    e Alkoholika (Pl.)                                          alkoholtartalmú italok

    r Alkoholiker, -s, -                                         alkoholista (ffi)

    e Alkoholikerin, -,-nen                                   alkoholista (nő)

    r Alkoholismus, -                                           alkoholizmus

    alkoholisch                                                    alkohol tartalmú

    alkoholisieren, -te, h.-t                                   alkoholt fogyaszt

    alkoholreich                                                  magas alkoholtartalmú

    alkoholhaltig                                                 alkohol tartalmú

    alkoholarm                                                    alkoholszegény

    alkoholfrei                                                     alkoholmentes

 

e Allergie, -, -n                                                allergia

    r Allergiker, -, -                                             allergiás (ffi

    e Allergikerin, -, -nen                                    allergiás (nő)

   s Allergen, -s, -e                                            allergiát kiváltó anyag

    e Allergisierung, -, -en                                  allergia kialakulása

    allergisch                                                      allergiás

 

e Allegorie, -, …ien                                         allegória

    allegorisch                                                    allegorikus, jelképes

    allegorisieren, -te, h. –t                                 allegorizál, jelképesen ábrázol

 

s Alphabet, -(e)s, -e                                         ábécé

     alphabetisch                                                  betűrendes

     alphabetisieren, -te, h.-t                                 betűrendbe szed

    

e Alpe                                                               Alpok

    alpin                                                             alpesi

    r Alpinist,-en, -en                                          alpinista, hegymászó (ffi)

     e Alpinistik, -                                               hegymászás, alpinizmus

    e Alpinistin, -, -nen                                       alpinista, hegymászó (nő)

    s Alpinum, -s                                                alpinum, alpesi kert

    r Alpinismus                                                 alpinizmus

    s Alpinarium, s, …ien                                    alpesi természeti vadaspark

 

s Alphabet, -s                                                   ábécé

    alphabetisieren, -te, h.-t                                 betűz, ábécéberendbe szed

    alphabetisch                                                  betűrendes

    e Alphabetisierung,-                                     írás, olvasás tanítása

 

r Alltag, -(e)s                                                    hétköznap

     alltags                                                           mindennapos

     alltäglich                                                       hétköznapi

     e Alltäglichkeit, -                                          hétköznapiság

 

e Ambulanz,- ,-en                                            ambulancia

    s Ambulatorium, -s                                       ambulancia

    ambulant                                                       ambuláns

    ambulatorisch                                               ambuláns

 

s Amerika                                                        Amerika

    r Amerikaner, -s, -                                         amerikai (ffi)

    e Amerikanerin, -, -nen                                 amerikai (nő)

    e Amerikanische                                           az amerikai angol nyelv

    e Amerikanisierung,-                                    amerikanizálás

    r Amerikanizmus, -s                                      amerikanizmus

    r Amerikanist, -en, -en                                   amerikanista

    e Amerikanistik, -                                         amerikanisztika

    amerikanisieren, -te, h.-t                               amerikanizál

    amerikanisch                                                amerikai

 

s Amt, -(e)s, Ämter                                          hivatal, hatáskör

    amten, -ete, h. ge-t                                        hivatalban van, működik

    amtieren, -te, h.-t                                          hivatalban van, működik

    amtlich                                                         hivatalos

    amts                                                             hivatalos

 

amüsant                                                            szórakoztató

    s Amüsement, -s, -s                                      szórakozás, időtöltés

    amüsieren, -te, h. -t.                                      szórakoztat

    sich amüsieren, -te sich, h. sich -t.                  szórakoz

 

e Analyse, -, -en (gr.)                                       analízis, vizsgálat

    r Analysator, -s, -s                                         elemző, analizátor

    e Analysis, -, -                                               analízis, elemzés

    r Analyst, -s, -s                                              tőzsdei elemző (ffi)

    e Analystin, -, -nen                                         tőzsdei elemző (nő)

     analysieren, -te, h.-t                                      elemez, analizál

    analysierbar                                                  analizálható, vizsgálható

 

e Analytik,- (gr.)                                              analitika, elemzés

    r Analytiker, -s, -                                           analitikus (ffi)

    e Analytikerin,-, -nen                                     analitikus (nő)

    analytisch                                                     analitikus

 

e Anarchie, -, -n (gr.)                                       anarchia, zűrzavar

    r Anarchismus, -                                           anarchizmus

    r Anarchist, -en, -en                                      anarchista (ffi)

    e Anarchistin, -, -nen                                     anarchista (nő)

    r Anarcho, -s, -s                                             anarchista

    anarchisch                                                    anarchisztikus, zűrzavaros

    anarchistisch                                                anarchista

 

r Anfang, Anfänge                                            kezdet, kezdés

    an/fangen, fing an, h. angefangen                   elkezd, kezd

    r Anfänger, -s, -                                            kezdő

    anfangs                                                         kezdetben, először

 

e Anfrage, -, -n                                                 kérdezősködés, megkeresés, érdeklődés

    an/fragen, h.                                                  érdeklődik, tudakozódik, kérdést intéz

 

an/gehören, h.                                                  hozzátartozik, odatartozik

    r/e Angehörige, -n, -n, ein -r                           hozzátartozó (ffi/nő)

    e Angehörigkeit, -, -en                                  hovatartozás, állampolgárság

 

r/e Angestellte, -n, -n, ein -r                            alkalmazott (ffi/nő)

    an/stellen, -te an, h. -t                                    alkalmaz

 

an/gleichen, glich an, h. angeglichen               kiegyenlít, hasonlóvá tesz

     e Angleichung, -, -en                                     hasonulás, hasonlóvá válás

 

r Angreifer, -s, -                                               támadó (ffi)

     angreifbar                                                     támadható

    e Angreiferin, -, -nen                                     támadó (nő)

    an/greifen, griff an, h. angegriffen                   támad

    angreifend                                                    támadó, ellenséges

     r Angriff, -(e)s, -e                                          támadás

 

e Angst, -, Ängste                                            félelem, szorongás

    angstvoll                                                       félelelmmel teli, aggodalmas

    ängstig                                                          félénk

    ängstigen, -te, h. ge-t.                                    rémiszt, ijeszt

    ängstlich                                                       félénk, aggódó

 

r Anhänger, -s, -                                               híve, követője vkinek/vminek (ffi)

    e Anhängerin, -, -nen                                     híve, követője vkinek/vminek (nő)

    an/hängen, hing an, i./h. angehangen               ragaszkodik vkihez/vmihez

    e Anhängerschaft, -                                       követők, hívek

    anhängig                                                       hozzátartozó, velejáró

    anhänglich                                                    ragaszkodó, hűséges

 

r Ankauf, -(e)s, Ankäufe                                  vásárlás, megvétel

     an/kaufen, -te an, h.-t                                     megvesz, felvásárol

 

e Anklage, -, -n                                                vád, panasz, megvádolás

    an/klagen, h.                                                  megvádol, bepanaszol vkit

    r Ankläger, -s, -                                             vádló (ffi)

    e Anklägerin, -, -nen                                      vádló (nő)

     r/e Angeklagte, -n, -n, ein -r                           vádlott (ffi/nő)

 

an/merken, -te an, h.-t                                     megjelöl, megjegyezik

     e Anmerkung, -, -en                                      megjegyzés

 

e Anmut, -                                                        elvarázsol, elbűvöl

     an/muten, -ete an, h.-t                                    tűnik, tetszik

     anmutig                                                         bájos, kedves, kecses

     anmutsvoll                                                    kedves, kecses

     e Anmutung, -, -en                                        vmilyennek tetszik, vmilyennek érez

 

an/nehmen, nahm an, h. angenommen            elfogad

     annehmbar                                                    elfogadható

     annehmlich                                                   elfogadható

     e Annehmlichkeit, -, -en                                elfogadhatóság

   

anonym (gr.-lat.)                                               névtelen, ismeretlen

     anonymisch                                                  névtelen

    anonymisieren, -te, h.-t                                 névtelenít

    e Anonymität, -                                             névtelenség, anonimitás

    r Anonymus, -, -                                            névtelen személy

 

e Anrede, -, -n                                                  megszólítás, (ünnepi) beszéd

    an/reden, h.                                                   megszólít

 

r Anreiz, Anreize                                             csábítás, ösztönzés

    an/reizen, h.                                                  csábít, ösztönöz

 

an/regen, -te an, h.-t                                        ösztönöz, bíztat, javasol

     anregend                                                       ösztönző, bíztató

     e Anregung, -, -en                                         ösztönzés, bíztatás, javaslat

 

r Anruf, -(e)s, -e                                               hívás, telefonhívás

     r Anrufer, -s, -                                               hívó (ffi)

     e Anruferin, -, -en                                         hívó (nő)

 

e Ansage, -, -n                                                  bemondás, bejelentés

     an/sagen, -te an, h.-t                                      bemond

     r Ansager, -s, -                                              bemondó (ffi)

     e Ansagerin, -, -en                                        bemondó (nő)

 

an/sammeln, -te an, h.-t                                   összegyűjt, felhalmoz

     e Ansammlung, -, -en                                    gyűlés

 

an/schauen, -te an, h.-t                                     megnéz, ránéz

     anschaulich                                                   szemléletes, szemléltető

     e Anschaulichkeit, -                                      szemléletesség

     e Anschauung, -, -en                                     nézet, szemlélet

 

an/schließen, schloss an, h. angeschlossen     illeszkedik, hozzácsatol

     sich an/schließen, schloss sich an,                  csatlakozik, felzárkózik

     h. sich angeschlossen

     anschließend                                                 vmit követően, azt követően

     anschließlich                                                 kapcsolatban vmivel

     r Anschluss, -es, Anschlüsse                          csatolás, csatlakozás

 

an/siedeln, h.                                                    (le)telepít

    sich an/siedeln, h.                                          le-/megtelepedik, letelepül

    r Ansiedler, -s, -                                            telepes, betelepülő

    e Ansiedlung, -, -en                                       letelepedés, letelepülés

 

r Anspruch, -s, -Ansprüche                             igény, követelés

    anspruchslos                                                 igénytelen

     anspruchsvoll                                               igényes

 

r Anstand, -(e)s, Anstände                              illem, tisztességtudás, illendőség

     anständig                                                      tisztelettudó

     e Anständigkeit, -                                         tisztesség

 

an/stellen, -te an, h.-t                                       alkalmaz vkit

     e Anstellung, -, -en                                        állás, alkalmazás

 

antik (lat.-fr.)                                                    antik

    e Antike, -, -n                                                régiség, antik tárgy, ókor

    antikisch                                                       antikizáló, ókorutánzó

    antikisieren, -te, h.-t                                      antikizál, ókort utánoz

 

r Antiquar, -s, -e                                              antikvárius, régiségkereskedő

    s Antiquariat, -(e)s, -e                                    antikvárium

    antiquarisch                                                  régi, antik

    e Antiquität, -, -en                                         régiség, antikvitás

 

r Antrag, -(e)s, Anträge                                   kérelem, javaslat, indítvány

     an/tragen, trug an, h. angetragen                     javasol

     r Antragende, -en, -en                                    kérelmező, indítványozó

     r Antragsteller, -s, -                                      kérelmező, indítványozó

 

e Antwort, -, -en                                               válasz

     antworten, -ete, h.-t; auf+A.                           válaszol vmire

     antwortlich                                                    válaszként, válaszolva

     beantworten, -ete, h.-t                                   megválaszol

    

r Anwalt, -(e)s, Anwälte                                   ügyvéd, ügyész (ffi)

    e Anwaltin, -, -nen                                         ügyvéd, ügyész (nő)

    anwaltlich                                                     ügyvédi, ügyészi          

 

an/wenden, wandte an, h. angewandt               alkalmaz

     anwendbar                                                    alkalmazható

     e Anwendbarkeit, -                                       alkalmazhatóság

     r Anwender, -s, -                                           alkalmazó, felhasználó (ffi)

     e Anwenderin, -, -nen                                    alkalmazó, felhasználó (nő)

     e Anwendung, -, -en                                      alkalmazás, felhasználás

 

an/zünden, -ete an, h.-t                                    felgyújt, meggyújt

     r Anzünder, -s, -                                            öngyújtó

 

an/zweifeln, -te an, h.-t                                     kétségbe von, gyanít

     e Anzweiflung, -, -en                                     kételkedés

 

r Apostel, -s, - (gr.-lat.)                                    apostol

    s Apostolat,-(e)s, -e                                       apostolság

    s Apostolikum, -s                                          apostoli hitvallás

    apostolisch                                                    apostoli, pápai

 

e Apotheke, -, -n (gr.-lat.)                               gyógyszertár

    r Apotheker, -s, -                                           gyógyszerész (ffi)

    e Apothekerin, -, -nen                                    gyógyszertáros (nő)

 

r Appetit, -(e)s, -e                                            étvágy

    appetitlich                                                     étvágygerjesztő

    appetitlos                                                      étvágytalan     

 

e Applaus, -es                                                  taps, tetszés

    applaudieren, -te, h.-t                                    tapsol

 

r Araber, -s, -                                                   arab (ffi)

    e Araberin, -, -nen                                         arab (nő)

    Arabien, -                                                     Arábia

    arabisch                                                        arab

    s Arabisch, -(s)                                             arab nyelv

 

e Arbeit, -, -en                                                 munka

    s Arbeiten, -s                                                működés

    r Arbeiter, -s, -                                              munkás (ffi)

    e Arbeiterin, -, nen                                        munkás (nő)

     r Arbeitgeber, -s, -                                        munkaadó (ffi)

     e Arbeitgeberin, -, -nen                                 munkaadó (nő)

     r Arbeitnehmer, -s, -                                     munkavállaló (ffi)

     e Arbeitnehmerin, -, -nen                              munkavállaló (nő)

    arbeitsam                                                      dolgos, szorgalmas

     arbeitsscheu                                                 munkakerülő

 

r Archäologe, -n, -n (gr.)                                  archeológus, régész (ffi)

    e Archäologin, -, -nen                                    régész (nő)

    e Archäologie, -                                             archeológia, régészet

    archäologisch                                                archeológiai, régészeti

 

r Architekt, -en, -en (gr.)                                 építész (ffi)

    e Architektin, -, -nen                                      építész (nő)

    e Architektonik, -, -en                                   építészet, építéstudomány

    e Architektur, -, -en                                       építészet, építőművészet

    architektonisch                                             építészeti

 

s Archiv, -s, -e                                                 levéltár

    e Archivalien (Pl.)                                         levéltári darabok

    r Archivar, -s, -e                                            levéltáros (ffi)

    e Archivarin, -, -nen                                       levéltáros (nő)

    e Archivierung, -, -en                                    archiválás

    e Archivistik, -                                               levéltári tudomány

    archivalisch                                                  okiratilag

    archivarisch                                                  levéltári

    archivieren, -te, h.-t                                       archivál

 

s Argument, -(e)s, -e (lat.)                               érv

    e Argumentation, -, -en                                  érvelés

    r Argumentierende                                       érvelő

    argumentativ                                                 érvekkel bizonyítható

    argumentieren, -te, h.-t                                  érvel

 

r Aristokrat, -en, -en                                       arisztokrata, főnemes (ffi)

    e Aristokratie, -, -ien                                      arisztokrácia

    e Aristokratin, -, -nen                                     arisztokrata, főnemes (nő)

    aristokratisch                                                arisztokrata, főnemesi

arm                                                                   szegény, vagyontalan

     r/e Arme, -n, -n                                             szegény ember

     e Armut,-                                                      szegénység

    armsehlig                                                     szegényes, nyomorúságos

   armselig                                                       szegényes

     e Armseligkeit, -                                          szegényesség

 

s Aroma, -s, …-men (gr.-lat.)                          aroma, zamat, íz

    aromatisch                                                    aromás, zamatos

    aromatisieren, -te, h.-t                                  aromatizál, ízesít

 

s Arrangement, -s, -s (fr.)                                elrendezés, megállapodás, intézkedés

    r Arrangeur, -s, -e                                         elrendező (ffi)

    e Arrangeurin, -, -nen                                    elrendező (nő)

    arrangieren, -te, h.-t                                      elrendez, szervez, intéz

    arrangierend                                                 szervező, intéző

 

r Arrest, -(e)s, -e (lat.)                                     fogság, bezárás

    r Arrestant, -en, -en                                       fogva tartott, fogoly (ffi)

    e Arrestantin, -, -nen                                     fogva tartott, fogoly (nő)

    r Arrestat, -en, -en                                         fogoly (ffi) (rég.)

    e Arrestatin, -, -nen                                       fogoly (nő) (rég.)

    e Arrestation, -, -en                                       fogva tartás (rég.)

    arretieren, -te, h.-t                                        elfog, bezár (rég.)

 

arrogant                                                            arrogáns

     e Arroganz, -                                                 arrogancia

 

e Art, -, -en                                                      mód, jelleg, viselkedés

    artig                                                              jólnevelt, illedelmes

    e Artigkeit, -                                                jó viselkedés

 

r Artist, -en, -en (lat.)                                      artista, előadóművész (ffi)

     e Artistin, -, -nen                                           artista (nő)

     artistisch                                                       artista

 

r Arzt, -(e)s, Ärzte                                           orvos (ffi)

    e Ärztin, -, -nen                                             orvos (nő)

    ärztlich                                                         orvosi

 

r Asiat, -en, -en                                                ázsiai (ffi)

    e Asiatin, -, -nen                                            ázsiai (nő)

    s Asiatikum, -s, …ka                                     Ázsiáról szóló mű

    asiatisch                                                       ázsiai

 

e Askese, - (gr.)                                               aszkézis

    r Asket, -en, -en                                            aszkéta (ffi)

    e Asketik, -                                                  aszkétika

    e Asketin, -, -nen                                          aszkéta (nő)

    r Asketismus, -                                             aszkétizmus

    asketisch                                                      aszkéta

r Asphalt, -s, -e (gr-lat-fr.)                               aszfalt

    asphaltieren, -te, h.-t                                     aszfaltozik

     asphaltiert                                                     aszfaltozott

    asphaltisch                                                    aszfaltos

 

r Assistent, -en, -en (lat.)                                asszisztens, munkatárs

    e Assistentin, -, -nen                                      asszisztens (nő)

    e Assistenz, -, -en                                          segítség

    assistieren, -te, h.-t; +D.                                asszisztál, segít vkinek

 

e Assoziation, -, -en (lat-fr.)                             kapcsolat, asszociáció

    e Assoziativität, -                                          asszociativitás

    e Assoziierung, -                                           asszociálás, összekapcsolás

    assoziativ                                                      asszociatív, társító

    assoziative                                                    kapcsolatos

    assoziieren, -te, h.-t; mit+D                            asszociál, társít vmivel

 

e Ästhetik, -                                                     esztétika

    r Ästhetiker, -s, -                                           esztétikát képviselő, tanító

    e Ästhetikerin, -, -nen                                    esztétikát képviselő, tanító

    e Ästhetisierung                                           esztetizálás, megszépítés

    e Ästhetizismus                                            esztéticizmus

    r Ästhetizist, -en, -en                                     esztéticista (ffi)

    e Ästhetizistin, -, -nen                                    esztéticista (nő)

    ästhetisch                                                     esztétikus

    ästhetisieren, -te, h.-t                                    esztétizál

    ästhetizistisch                                               esztéticizmusi

 

s Asthma, -s (gr.-lat.)                                       asztma

    r Asthmatiker, -s, -                                       asztmás (ffi)

    e Asthmatikerin, -, -nen                                asztmás (nő)

    asthmatisch                                                  asztmás

 

r Astrograf /-ph, -en, -en                                  asztrográf, lencsés távcső

    e Astorgrafie/-phie, -, -n                                asztrográfia, csillagleírás

    astrografisch/-phisch                                     asztrografikus

 

r Astrologe, -n, -n (gr-lat.)                               asztrológus, csillagjós (ffi)

    e Astrologie, -                                               asztrológia, csillagjóslás

    e Astrologin, -, -nen                                       asztrológus (nő)

    astrologisch                                                   asztrológikus

 

r Astronaut, -en, -en (gr.)                                űrhajós, asztronauta (ffi)

    e Astronautik, -                                             űrhajózás

    e Astronautin, -,-nen                                      űrhajós, asztronauta (nő)

    astronautisch                                                 asztronautikai

 

r Astronom, -en, -en (gr-lat.)                           csillagász (ffi)

    e Astronomie, -                                             csillagászat, asztronómia

    e Astronomin, -, -nen                                     csillagász (nő)

    astronomisch                                                 asztronómikus

    astronomisches                                             csillagászati, óriási

 

e Astrophysik, -                                              asztrofizika, csillagászati fizika

                         r Astrophysiker, -s, -                                      asztrofizikus (ffi)

                         e Astrophysikerin, -, -nen                               asztrofizikus (nő)

                         astrophysikalisch                                           asztrofizikai

 

s Asyl, -s, -e (gr-lat.)                                        menedék

                         r Asylant, -en, -en                                          menekült (ffi)

                         e Asylantin, -, -nen                                        menekült (nő)

                         e Asylierung, -, -en                                       menedékhelyen való elhelyezés

 

e Asymmetrie, -, -n (gr.)                                  asszimetria

                         asymmetrisch                                               aszimmetrikus

 

e Asymptote, -, -n (gr.)                                    érintő

                         asymtotisch                                                  érintőleges

 

r Athlet, -en, -en (gr.)                                      atléta, sportoló (ffi)

    e Athletik, -                                                   atlétika

     e Athletin, -, -nen                                           atléta, sportoló (nő)

    athletisch                                                      atlétikai, erős

 

e Atmosphäre, -, -n                                          atmoszféra, légkör

    atmosphärisch                                               légköri

 

s Atom, -s, -e (gr-lat.)                                      atom

                          atomar                                                          atomokra vonatkozó

                         e Atomistik, -                                               atomisztika, atomelmélet

                         atomisch                                                       atomos

                         atomisieren, -te, h.-t                                      atomizál, elporlaszt

                         atomistisch                                                   atomelmélet szerinti

 

s Attentat, -(e)s, -e (fr-lat.)                              merénylet

                         r Attentäter, -s, -s                                         merénylő (ffi)

                         e Attentäterin, -, -nen                                    merénylő (nő)

 

attraktiv (fr.)                                                    attraktív, vonzó

                         e Attraktion, -, -en                                         vonzerő, csábító dolog

                         e Attraktivität, -                                            vonzerő

 

r Aufbau, -(e)s, -ten                                         felépítés, építés

     auf/bauen, -te auf, h.-t                                   felépít

 

auf/bewahren, -te auf, h.-t                                megőriz vmit

     e Aufbewahrung, -, -en                                  megőrzés

 

auf/lösen, -te auf, h.-t                                       felold, felbont

     auflösbar                                                       feloldható, felbontható

     e Auflösbarkeit, -                                         feloldhatóság, felbonthatóság

     e Auflösung, -, -en                                         feloldás, felbontás

 

auf/merken, h.; auf+A.                                     felfigyel, odafigyel vkire/vmire

     aufmerksam                                                  figyelmes

    e Aufmerksamkeit, -, -en                               figyelem, figyelmesség

 

e Aufnahme, -, -n                                             felvétel

    aufnahmefähig                                              felvevőképes, befogadóképes

    auf/nehmen, nahm auf, h. aufgenommen         felvesz, felemel, felszed

 

e Aufregung, -, -en                                           izgalom, nyugtalanság, izgatottság

    auf/regen, h.                                                  felizgat, felzaklat, felidegesít

    aufregend                                                     izgatott, zaklatott

 

r Aufruf, -(e)s, -e                                              felhívás, felszólítás, kihívás

     auf/rufen, -te auf, h.-t                                    felszólít, kihív

 

auf/steigen, stieg auf, i. aufgestiegen              felemelkedik, felszáll

     s Aufsteigen, -s, -                                          felemelkedés

     r Aufsteiger, -s, -                                           felemelkedő (pl: rangban, gazdagságban

                                                                         sportban)

     r Aufstieg, -(e)s, -e                                        felemelkedés

 

r Auftrag, -(e)s, Aufträge                                 megbízás, megrendelés

     auftragen, trug auf, h. aufgetragen                  megbíz

     r Auftraggeber, -s, -                                      megbízó (ffi)

     e Auftraggeberin, -, -nen                               megbízó (nő)

     r Auftragnehmer, -s, -                                   megbízott (ffi)

     e Auftragnehmerin, -, -nen                            megbízott (nő)

     auftragsgemäß                                              megbízás/megrendelés szerint

 

e Auktion, -, -en (lat.)                                      aukció, árverés

                         r Auktionator, -s, -en                                     árverést vezető (ffi)

                         e Auktionatorin, -, -nen                                  árverést vezető (nő)

                         auktionieren, -te, h.-t                                     elárverez

 

                    e Ausbeute, - , -n                                             nyereség, hozam

                         r Ausbeuter, -s, -                                           kizsákmányoló (ffi)

                         e Ausbeuterei, -, -en                                      kizsákmányolás

                          e Ausbeuterin, -, -nen                                    kizsákmányoló (nő)

                         e Ausbeutung, -, -en                                      kizsákmányolás, kihasználás

                         aus/beuten, h.                                                kizsákmányol, kifoszt

                         ausbeuterisch                                               kizsákmányoló

 

e Ausdauer, -                                                   kitartás, állhatatosság

    aus/dauern, h.                                                kitart, elvisel

    ausdauernd                                                   kitartó

 

aus/dehnen, h.                                                  kiterjeszt, kibővít

    sich aus/dehnen, h.                                         terjeszkedik, kibővül

    e Ausdehnung, -, -en                                     terjeszkedés, bővülés

 

r Ausflug, -es, Ausflüge                                   kirándulás

    r Ausflüger, -s, -                                            kiránduló

 

ausgiebig                                                          kiadós, bőséges

     e Ausgiebigkeit, -                                          kiadósság, bőségesség

 

r Ausgleich, -(e)s, -e                                        kiegyenlítés, kiegyensúlyozás

     ausgeglichen                                                kiegyensúlyozott

     e Ausgeglichenheit, -                                   kiegyensúlyozottság

    aus/gleichen, glich aus, h. ausgeglichen           kiegyenlít, kiegyensúlyoz

 

                   s Ausland, -(e)s                                                külföld

                         r Ausländer, -s, -                                           külföldi (ffi)

                         e Ausländerin, -, -nen                                    külföldi (nő)

                         ausländisch                                                   külföldi, idegen

 

aus/liefern, -te aus, h. ausgeliefert                  kiszállít, kiad, kiszolgáltat

     e Auslieferung, -, -en                                     kiszállítás, kiadás, kiadatás

 

aus/löschen, -te aus, h.-t                                  kitöröl, megsemmisít

     e Auslöschung, -, -en                                     kitörlés, megsemmisítés

 

aus/lösen, -te aus, h.-t                                      kivált

     r Auslöser, -s, -                                             kiváltó

 

e Ausnahme, -, -n                                             kivétel

    ausnahmslos                                                 kivétel nélkül(i)

    ausnahmsweise                                             kivételesen

    aus/nehmen, nahm aus, h. ausgenommen        kivételt tesz, kivételez

    ausnehmend                                                  kivételes

 

r Auβenminister, -s, -                                      külügyminiszter (ffi)

    e Auβenministerin, -, -nen                              külügyminiszter (nő)

    s Auβenministerium, -s, …ien                        külügyminisztérium

 

e Auβenpolitik, -, -en                                       külpolitika

    auβenpolitisch                                               külpolitikai

 

aus/nutzen, -te aus, h.-t                                    kihasznál

     e Ausnutzung, -                                             kihasználás

 

aus/nützen, -te aus, h.-t                                    kihasznál

     e Ausnützung, -                                             kihasználás

 

e Ausrede, -, -n                                                kifogás, mentség

     aus/reden, -ete aus, h. ausgeredet                   végigmond

     sich aus/reden, -ete sich aus, h. sich ausge-t   mentegetőzik

 

e Aussage, -, -n                                                állítás, kijelentés

     aussagbar                                                     kimondható

     aus/sagen, -te aus, h.-t                                   állít, kijelent

 

aus/schließen, schloss aus, h. ausgeschlossen           kizár

     ausschließlich                                                kizárólag

     e Ausschließlichkeit, -                                  kizárólagosság

     e Ausschließung, -, -en                                  kizárás

 

e Aussicht, -, -en                                              kilátás, remény

    aussichtslos                                                  kilátástalan

     e Aussichtslosigkeit, -                                  kilátástalanság

 

e Aussprache, -, -n                                           kiejtés, kifejezésmód

     aussprechbar                                                 kiejthető

     aus/sprechen, sprach aus, h. ausgesprochen    kiejt, kimond

 

aus/steigen, stieg aus, i. ausgestiegen            kiszáll

     r Aussteiger, -s, -                                           abbahagyó, kiszálló,

                                                                         szakmájából kiszálló (ffi)

     e Aussteigerin, -, -nen                                   abbahagyó, kiszálló

                                                                         szakmájából kiszálló (nő)

aus/strahlen, -te aus, h. ausgestrahlt               kisugároz, sugároz

     e Ausstrahlung, -                                           kisugárzás

 

Australien, -                                                     Ausztrália

    r Australier, -s, -                                            ausztrál (ffi)

    e Australierin, -, -nen                                     ausztrál (nő)

    australisch                                                    ausztráliai

 

aus/üben, -te aus, h. ausgeübt                         (be)gyakorol

     e Ausübung, -                                               gyakorlás, gyakorlat

 

r Ausverkauf, -(e)s, Ausverkäufe                   kiárusítás

     aus/verkaufen, -te aus, h. ausverkauft             kiárusít

 

e Auswahl, -                                                     kiválasztás, választék

     aus/wählen, -te aus, h. ausgewählt                  kiválaszt

 

aus/wandern, -te aus, i. ausgewandert             kivándorol

     r Auswanderer, -s, -                                      kivándorló (ffi)

     e Auswandererin, -, -nen                               kivándorló (nő)

     e Auswanderung, -, -en                                 kivándorlás

 

r Ausweg, -(e)s, -e                                           kiút

     ausweglos                                                     kilátástalan

     e Ausweglosigkeit, -                                    kilátástalanság

 

r Ausweis, -es, -e                                             igazolás, igazolvány

     sich aus/weisen, wies s.aus, h.s. ausgewiesen igazol magát

     ausweislich                                                   igazolható

     e Ausweisung, -, -en                                      igazolás

 

aus/wirken, h.                                                   kihat, következményekkel jár

    e Auswirkung, -, -en                                      kihatás, következmény

 

                    autark                                                               önálló, független

                         e Autarkie, -                                                  önellátás, függetlenség

                         autarkisch                                                     önálló, önellátó, autark

 

e Authentie, - (gr-lat.)                                      hitelesség, megbízhatóság

                         e Authentizität, -                                            hitelesség

                         authentifizieren                                             hitelesít

                         authentisch                                                   eredeti

                         authentisieren, -te, h.-t                                  eredetiséget igazol

 

r Autismus, - (gr.)                                            autizmus

                         r Autist, -en, -en                                            autista (ffi)

                         e Autistin, -, -nen                                           autista (nő)

                         autistisch                                                      autista

 

r Autodidakt, -en, -en (gr.)                              autodidakta, önképző (ffi)

                         e Autodidaktin, -, -nen                                    autodidakta, önképző (nő)

                         autodidaktisch                                               autodidakta, öntanító

r Autokrat, -en, -en (gr.)                                  autokrata, diktátor (ffi)

                         e Autokratie, -, -n                                          önkényuralom

                         e Autokratin, -, -nen                                       diktátor (nő)

                         autokratisch                                                  önkényes

 

r Automat, -en, -en (gr-lat-fr.)                         automata

                         e Automatik, -                                               automata, automatika

                          e Automation, -                                             automatizálás, gépiesítés

                         e Automatisation, -                                       automatizálás, gépiesítés

                         e Automatisierung, -                                     automatizálás, gépiesítés

                         automatisch                                                  automata, önműködő

                         automatisieren, -te, h.-t                                 automatizál

 

autonom (gr.)                                                   független, autonóm

                         e Autonomie, -                                              függetlenség, autonómia

                         r Autonomist, -en, -en                                    autonomista, függetlenséget akaró (ffi)

                         e Autonomistin, -, -nen                                  autonomista, függetlenséget akaró (nő)

 

r Autor, -s, -en                                                 szerző (ffi)

    e Autorin, -, -nen                                           szerző (nő)

 

e Autorität, -, -en (lat.)                                     tekintély

    autoriativ                                                      tekintélyes, mérvadó

    autoritär                                                        tekintélyelvű, tekintélyen alapuló

   

                    r Bäcker, -s, -                                                   pék, cukrász (ffi)

                         e Bäckerei, -, -en                                           pékség, sütöde, pékárubolt

                         e Bäckerin, -, -nen                                         pék, cukrász (nő)

 

                    e Bagatelle, -, -n (fr.-it.)                                   kicsinység, jelentéktelen dolog

                         bagatellisieren, -te, h.-t                                  bagatellizál, kicsinyít

 

e Baisse, -, n (lat-fr.)                                        ár(folyam)csökkenés, bessz

    r Baissier, -s, -s                                             csökkenésre spekuláló tőzsdei spekuláns

 

e Bakterie, -, -n (gr.-lat.)                                 baktérium

    bakteriell                                                       bakteriális, baktériumos

    r Bakteriolog, -n, -n                                       bakteriológus (ffi)

    e Bakteriologie, -                                          baktériumkutatás

    e Bakteriologin, -, -nen                                  bakteriológus (nő)

    s Bakterium,- s, …-ien                                   baktérium

    s Bakterizid, -s, -e                                          baktériumölő

    bakteriologisch                                             bakteorológiai

    bakterizid                                                      baktérium ellenes

 

r Balkan                                                           balkán

    balkanisieren, -te, h.-t                                   balkanizál, balkánosít

    e Balkanisierung, -                                       balkánosítás

    e Balkanistik, -                                             balkanisztika

    e Balkanologie, -                                           balkanisztika

    r Balkanologe, -n, - n                                     balkanológus (ffi.)

    e Balkanologin, -                                           balkanológus (nő)

    e Balkanologie, -                                           balkanológia

 

e Ballade, -, -n (gr-lat-it-fr-eng.)                      ballada

    balladenhaft                                                  balladaszerű

    balladesk                                                      balladai, balladaszerű

 

s Ballett, -(e)s, -e                                             balett

    e Balletteuse, -, -n                                         balett táncosnő

    e Ballerina/-ine, -, …nen                              balerina, szóló balett táncosnő

    r Ballerino, -s, -s                                           szóló balett táncos (ffi)

 

r Balsam, -s, -e (hebr-gr-lat.)                           balzsam

    e Balsamierung, -                                         bebalzsamozás

    balsamieren, -te, h.-t; mit+D.                         balzsamoz vmivel

    balsamisch                                                    balzsamos

 

e Bank, -, -en                                                  bank, pénzintézet

    r Banker, -s, -s                                              bankár, bankszakember

    r Bankier, -s, -s                                             bankár, tőzsdeügynök

    s Banking, -s, -s                                            banki ügyletek, banki forgalom

 

r Bankrott, -(e)s, -e                                         csőd, csődbejutás

    bankrott                                                         csődbe jutott, tönkrement

    r Bankrotteur, -s, -e                                       csődbejutott személy (ffi)

    e Bankrotteurin, -, -nen                                 csődbejutott személy (nő)

    bankrottieren, -te, h.-t                                    csődbe megy, tönkremegy

 

r Barbar, -en, -en (gr-lat.)                                barbár (ffi)

    e Barbarei, -, -en                                           barbárság

    e Barbarin, -, -nen                                         barbár (nő)

    barbarisch                                                     barbár

   

r/s Barock, -(s)                                                 barokk művészeti stílus

    barock                                                           barokk stílusú

    barockal                                                        barokk stílusnak megfelelő

    barockisieren, -te, h.-t                                   barokk stílust utánoz

 

r Bauer, -n/-s, -n                                              paraszt (ffi)

    e Bäuerin, -, -nen                                           parasztasszony

    bäuerlich                                                       parasztos, paraszti

 

beachten, -te, h. –t                                           figyel, figyelembe vesz

    beachtenswert                                               figyelemre méltó

    e Beachtung, -, -en                                         figyelembevétel

 

r Beamter, -s, -                                                hivatalnok, tisztviselő (ffi)

     e Beamterin, -, -nen                                       hivatalnok, tisztviselő (nő)

     e Beamtenschaft, -, -en                                 hivatalnokok, tisztviselők összessége

     s Beamtentum, -s                                          hivatalnokság  

   

                    s Bearbeiten, -s                                               feldolgozás

                         r Bearbeiter, -s, -                                           feldolgozó, ügyintéző (ffi)

                         e Bearbeiterin, -, -nen                                    feldolgozó, ügyintéző (nő)

                         e Bearbeitung, -                                            feldolgozás

                         bearbeiten, -ete, h.-et                                     feldolgoz, elintéz

 

                     r Bedacht, -(e)s                                                óvatosság, körültekintés

                         bedächtig                                                      óvatos, megfontolt

                         e Bedächtigkeit, -                                         óvatosság, megfontoltság

                         bedachtsam                                                   óvatos, megfontolt

 

                    s Bedauern, -s                                                  részvét, sajnálkozás

                         bedauerlich                                                   sajnálatos

                         bedauerlicherweise                                      sajnálatos módon

                         bedauern, -te, h.-t                                          sajnál

                         bedauernswert                                              sajnálatos, sajnálatra méltó

 

bedecken, -te, h.-t                                           befed, beborít

     bedeckt                                                         fedett, borult

     e Bedeckung, -, -en                                       fedés, borítás

 

                    s Bedenken, -s, -                                             meggondolás, megfontolás, aggály

                         (sich) bedenken, bedachte, h. bedacht             meggondol, megfontol

                         e Bedenklichkeit, -                                       aggály, fenntartás

                         bedenkenswert                                              megfontolandó

                         bedenklich                                                    kétes, aggasztó

 

                    bedeuten, -ete, h. -et                                       jelent, jelentőséggel bír

                         bedeutend                                                     jelentős

                         bedeutsam                                                    jelentős, fontos

                          e Bedeutsamkeit, -                                       jelentőség

                         e Bedeutung, -, -en                                        jelentés

 

bedienen, -te, h.-t                                           kiszolgál, felszolgál

    r Bediener, -s, -                                             ki-/felszolgáló (ffi)

    e Bedienerin, -, -nen                                      ki-/felszolgáló (nő)

    e Bedienung, -, -en                                        kiszolgálás

 

bedingen, -te, h. –t                                           feltételez

    e Bedingung, -, -en                                        feltétel

    bedingungslos                                               feltétel nélküli, feltétlen

 

                    e Bedrohung, -, -en                                          fenyegetés

                          bedrohen, -te, h.-t; mit+D.                              fenyeget vmivel

                         bedrohend                                                     fenyegetően

                          bedrohlich                                                     fenyegető

e Bedrohlichkeit, -, -en                                 fenyegetés, veszélyesség

                         

                    s Bedürfnis, -ses, -se                                       szükséglet, igény, vágy

                         bedürfen, bedurfte, h. bedurft; +G.                  szüksége van vmire

                         bedürfnislos                                                  igénytelen

                         bedürftig                                                       szüksége van vmire, rászorult

                         r/e Bedürftige, -en, -en, ein-r                          rászoruló (ffi/nő)

                         e Bedürftigkeit, -, -en                                   rászorultság

                    e Beeinflussung, -, -en                                     befolyásolás, ráhatás

                         e Beeinflussbarkeit, -                                    befolyásolhatóság

                         beeinflussbar                                                 befolyásolható

                         beeinflussen, -te, h. –t; mit+D.                        befolyásol vkivel/vmivel

 

                    beenden, -ete, h. –et                                        befejez, abbahagy

                         beendigen, -te, h. –t                                     befejez, abbahagy

                         e Beendigung, -                                            befejezés

                         e Beendung, -                                               befejezés

 

                    r Befehl, -(e)s, -e                                             parancs, utasítás

                         befehlen, befahl, h. befohlen; jn. zu+D/an+A.  parancsol vkit vmire/vhová

                         befehlerisch                                                  akaratos, parancsoló

                         befehligen, -te, h. -t                                       vezényel, parancsnokol, vezet

 

befinden, befand, h. befunden                          vmilyennek talál; vhol tartózkodik

    s Befinden, -s                                                hogylét, állapot

    befindlich                                                      lévő, található

 

befördern, -te, h.-t                                           támogat

     r Beförderer, -s, -                                          támogató

     e Beförderung, -, -en                                     támogatás

 

befragen, -te, h.-t                                             (meg)kérdez

     e Befragung, -, -en                                        (meg)kérdezés, kikérdezés

    

befreien, -te, h. –t                                            meg-/felszabadít, kiszabadít

                                                                         vkit/vmit

    r Befreier, -s, -                                              felszabadító, megmentő

    e Befreiung, -, -en                                         meg-/felszabadítás, megmentés

 

begaben, -te, h.-t                                              megajándékoz

    begabt                                                           tehetséges

    e Begabung, -, -en                                         tehetség, képesség

 

begegnen, -ete, h.-et; +D.                               találkozik vkivel (véletlenül)

     e Begegnung, -, -en                                       találkozás

 

begehen                                                           bejár

     begehbar                                                       bejárható

     e Begehbarkeit, -                                          bejárhatóság

 

s Begehr, -s, -e                                                kívánság, vágy, óhaj

    begehren, -te, h.-t                                          kíván, óhajta, kér

    s Begehren, -s, -                                            kívánalom, óhaj

    begehrenswert                                              kívánatos

    begehrlich                                                     kívánatos

 

                    begeistern, -te, h.-t                                          lelkesít

                         r/e Begeisterte, -n, -n, ein-r                            vmiért lelkesedő (ffi/nő)

                         e Begeisterung, -                                           lelkesedés

                         sich begeistern, -te sich, h. sich -t.                   lelkesedik

 

                    e Beglaubigung, -, -en                                     hivatalos igazolás, hitelesítés

                         beglaubieren, -te, h.-t                                   hitelesít, igazol

                         beglaubigen, -te, h.-t                                    hitelesít vmit

                         beglaubigt                                                     hiteles, hivatalos

 

begleiten, -ete, h.-et                                        elkísér, kísér

    r Begleiter, -s, -                                             kísérő (ffi)

    e Begleiterin, -, -nen                                      kísérő (nő)

    e Begleitung, -, -en                                        kíséret

 

begreifen, begriff, h. begriffen                         felölel, magába foglal, megért

    begreifbar                                                     felfogható, érthető

    begreiflich                                                     felfogható, érthető

    begreiflicherweise                                        érthető módon

    e Begreiflichkeit, -, -en                                 felfoghatóság, érthetőség

 

begründen, -ete, h.-et                                      megalapoz, megalapít

    r Begründer, -s, -                                           alapító (ffi)

    e Begründerin, -, -nen                                    alapító (nő)

    begründet                                                      megalapozott, indokolt

     e Begründung, -, -en                                      igazolás, indoklás, alapozás

 

begrüßen, -te, h.-t                                            köszönt, üdvözöl

     e Begrüßung, -, -en                                       köszönés, üdvözlés

 

begünstigen, -te, h.-t                                       támogat, elősegít, kedvezményez

     begünstigend                                                 kedvező

     e Begünstigte, -, -n                                        kedvezményezett

     r Begünstigter, -s, -                                        kedvezményezett

     e Begünstigung, -, -en                                    kedvezmény, előnyben részesítés

 

behandeln, -te, h.-t; +A.                                  kezel vkit, bánik vkivel

     e Behandlung, -, -en                                      kezelés, bánásmód

 

e Behauptung, -, -en                                        állítás, kijelentés

    behaupten, -ete, h.-t                                       állít, kijelent

 

beherrschen, -te, h.-t                                       uralkodik, (tökéletesen) tud

    sich beherrschen, -te sich, h. sich -t                uralkodik magán

    r Beherrscher, -s, -                                        uralkodó

    e Beherrschung, -, -en                                   uralkodás, tudás

 

behindern, -te, h.-t                                           megakadályoz, gátol

    behindert                                                       gátolt, fogyatékos, akadályozott

    r/e Behinderte,-n, -n, ein -r                             fogyatékkal élő, fogyatékos

    e Behinderung, -, -en                                     akadály, akadályozás

 

e Behörde, -, -n                                                hatóság

    behördlich                                                     hatósági

    behördlicherseits                                          hatóságilag, hatóságok részéről

 

bei/fügen, -te bei, h. beigefügt                         mellékel, csatol

     e Beifügung, -, -en                                         mellékelés, függelék    

 

s Beispiel, -s, -e                                               példa

    beispielgebend                                              példaadó, példamutató

    beispielhaft                                                    példás, példaszerű

    beispiellos                                                     példátlan

    beispielsweise                                               például

 

bekämpfen, -te, h.-t; +A.                                 harcol, küzd, legyőz vkit/vmit

    r Bekämpfer, -s, -                                          ellenség, ellenző

    e Bekämpfung, -, -en                                     leküzdés

 

bekannt                                                            ismert, ismeretes

    r/e Bekannte, -n, -n, ein-r                               ismerős (ffi/nő)

    e Bekanntheit, -, -en                                      ismertség

   bekanntlich                                                   tudvalevően, mint ismeretes

    e Bekanntschaft, -, -en                                   ismeretség

 

bekennen, bekannte, h. bekannt                     bevall, beismer

     s Bekenntnis, –ses, -sse                                 vallomás, beismerés, hitvallás

     bekenntnismäßig                                           vallomásnak/hitvallásnak megfelelő

 

beklagen, -te, h.-t                                            sajnál, fájlal

     sich beklagen; bei+D., über+A.                      panaszkodik vkinek vmiről

     beklagenswert                                               siralmas, panaszos, szánalmas

     r/e Beklagte, -en, -en                                     alperes

 

bekräftigen, -te, h.-t                                         megerősít

     e Bekräftigung, -, -en                                     megerősítés

 

bekümmern, -te, h.-t                                        bánkódik, búsul, elszomorít

     e Bekümmernis, -, -sse                                  aggodalom, szomorúság, gond

 

belasten, -ete, h.-et                                          (meg)terhel, sújta

    belastbar                                                       terhelhető

    e Belastbarkeit, -, -en                                   terhelhetőség

    belastend                                                       terhelő

    e Belastung, -, -en                                         terhelés

 

r Beleg, -(e)s, -e                                              nyugta, bizonylat

     belegbar                                                        bizonyítható

     belegen, -te, h.-t                                            bizonyít, alátámaszt

     e Belegenheit, -, -en                                      bizonyítás, alátámasztás

 

beleidigen, -te, h.-t; +D. + durch+A.               (meg)sért, megbánt, sérteget

                                                                         vkit vmivel

    beleidigend                                                    sértő, bántó

    r Beleidiger, -s, -s                                          sértő, megbántó fél

    e Beleidigung, -, -en                                       sértés, megbántás, becsületsértés

 

belieben, -te, h.-t                                             kíván, óhajt

    s Belieben, -s, -s                                            kedv, tetszés, óhaj

    beliebig                                                         tetszés szerint

    e Beliebtheit, -, -en                                        kedveltség, népszerűség

 

beliefern, -te, h.-t                                             szállít, áruval ellát

     e Belieferung, -                                             szállítás

 

belohnen, -te, h.-t; mit+D.                               megdícsér, megjutalmaz vmivel

    e Belohnung, -, -en                                        dicséret, jutalom

 

belüften, -ete, h.-t                                            szellőztet

     e Belüftung, -                                                szellőztetés, szellőzés

 

 

s Bemerken, -s, -s                                           észrevétel

    bemerken, -te, h.-t                                         észrevesz, megjegyez

    bemerkbar                                                    észrevehető

    bemerklich                                                    észrevehető

    e Bemerkung, -, -en                                       észrevétel, megjegyzés

 

bemühen, -te, h.-t                                            fáradozik, terhel

     sich bemühen, -te s., h. s.-t                            igyekszik, fárad vmivel

     e Bemühung, -, -en                                        fáradozás, törekvés, erőfeszítés

 

benachrichtigen, -te, h.-t                                 informál

     e Benachrichtigung, -, -en                              informálás, értesítés

 

sich benehmen, benahm s., h.s. benommen    viselkedik

     s Benehmen, -s                                             magatartás, viselkedés

    

benutzen, -te, h.-t                                             használ

    benutzbar                                                      használható

    e Benutzbarkeit, -, -en                                  használhatóság

    r Benutzer, -s, -                                             használó, felhasználó (ffi)

    e Benutzerin, -, -nen                                      használó, felhasználó (nő)

    e Benutzung, -, -en                                        használat, alkalmazás, felhasználás

 

beobachten, -te, h.-t                                         megfigyel, figyelemmel kísér

    beobachtbar                                                  megfigyelhető

    e Beobachtbarkeit, -, -en                               megfigyelhetőség

    r Beobachter, -s, -                                         megfigyelő, szemlélő (ffi)

    e Beobachterin, -, -nen                                  megfigyelő, szemlélő (nő)

    e Beobachtung, -, -en                                    megfigyelés

 

bequem                                                            kényelmes, kellemes

    e Bequemheit, -, -en                                      kényelem, kényelmesség

    bequemlich                                                   kényelmes, kényelemszerető

    e Bequemlichkeit, -, -en                                kényelem, kényelmesség

 

beraten, beriet, h. beraten                               tanácsol, tanácsot ad

    r Berater, -s, -                                               tanácsadó (ffi)

     e Beraterin, -, -nen                                        tanácsadó (nő)

    e Beratung, -, -en                                          tanácsadás

 

berechtigen, -te, h.-t; +A, zu+D.                     feljogosít, felhatalmaz vkit vmire

    r/e Berechtigte, -n, -n, ein -r                           jogosult (ffi/nő)

    e Berechtigung, -, -en                                    jogosultság

 

bereinigen, -te, h.-t                                          kitisztít, tisztít

     e Bereinigung, -                                             kitisztítás, tisztítás

 

bereit                                                                kész, készenlétben lévő

    bereiten, -ete, h.-t                                          elkészít, megcsinál

    e Bereitschaft, -, -en                                      készenlét

 

r Berg, -(e)s, -e                                                hegy

     bergab                                                          hegyről lefelé, völgymenetben

     bergabwärts                                                  hegyről lefelé, völgymenetben

     bergan                                                          hegynek felfelé

     bergauf                                                         hegynek felfelé

     bergaufwärts                                                 hegynek felfelé

 

r Bericht, -(e)s, -e                                            beszámoló, tudósítás, jelentés

    berichten, -ete, h.-et; über+A.                        értesít, jelent, tudósít vmiről

 

r Beruf, -s, -e                                                   hivatás, foglalkozás, szakma

    beuflich                                                        hivatalos, szakmai

    berufsgemäß                                                 hivatásszerű, hivatásos

    berufslos                                                       állástalan, foglalkozás nélküli

 

beruhen, -te, h.-t                                              nyugszik, alapul

     sich beruhen, -te s., h.s.-t; auf+A.                  nyugszik, alapul vmin

     beruhigen, -te, h.-t                                         megnyugtat

     sich beruhigen, -te s., h. s.-t                          megnyugszik

     e Beruhigung, -                                             megnyugtatás

 

berücksichtigen, -te, h.-t                                 figyelembe vesz

     e Berücksichtigung, -                                     figyelembevétel

 

berühmt                                                            híres, ismert

     e Berühmtheit, -, -en                                     híresség, ismert személy

 

berühren, -te, h.-t                                            megérint

     e Berührung, -, -en                                        érintkezés, érintés

 

beschäftigen, -te, h.-t                                       foglalkoztat, dolgoztat

    sich beschäftigen, -te sich, h. sich -t               foglalkozik, dolgozik

     e Beschäftigung, -, -en                                   foglalkozás

    beschäftigungslos                                         foglalkozás nélküli

 

beschleunigen, -te, h.-t                                    gyorsít, siettet

     sich beschleunigen, -te s., h.s.-t                      felgyorsul, gyorsul

     e Beschleunigung, -, -en                                gyorsulás, gyorsítás, siettetés

 

beschließen, beschloss, h. beschlossen          határoz, eldönt

     r Beschließer, -s, -                                         elhatározó (ffi)

     e Beschließerin, -, -nen                                  elhatározó (nő)

     r Beschluss, -es, Beschlüsse                          határozat

     beschlussfähig                                              határozatképes

     e Beschlussfähigkeit, -                                 határozatképesség

 

beschränken, -te, h.-t                                      korlátoz, megszorít

     sich beschränken, -te sich, h.s.-t                    korlátozódik, szorítkozik

     beschränkt                                                    korlátozott, korlátolt

     e Beschräcktheit, -                                        korlátoltság

     e Beschränkung, -, -en                                   korlátozás, megszorítás, megkötés

 

beschreiben, beschrieb, h. beschrieben         leír

     beschreibbar                                                 leírható

     e Beschreibbarkeit,- , -en                              leírhatóság

     e Beschreibung, -, -en                                    leírás

 

beschuldigen, -te, h.-t; +G.                              megvádol, vádol, gyanusít vmivel

    r Beschuldiger, -s, -s                                      vádló

    r/e Beschuldigte, -n, -n, ein -r                         vádlott, gyanusított (ffi/nő)

    e Beschuldigung, -, -en                                  vád, gyanúsítás

 

e Beschwerde, -, -n                                          panasz, teher, reklamáció

     beschwerdefrei                                             panaszmentes

     e Bescherden (Pl.)                                        panaszok, panaszkodások, reklamációk

 

r Besitz,-es                                                       tulajdon, birtoklás

     besitzen, besaß, h. besessen                           birtokol

     r Besitzer, -s, -                                              tulajdonos (ffi)

     e Besitzerin, -, -nen                                       tulajdonos (nő)

     besitzerlich                                                   tulajdonosi, birtokosi

     besitzlos                                                        vagyontalan

     s Besitztum, -(e)s, Besitztümer                       birtok

 

besonder(er/e/es)                                            különös, sajátos, szokatlan

     e Besonderheit, -, -en                                    különlegesség, sajátosság

     besonders                                                      különösen

 

r Bestand, -es, Bestände                                 fennmaradás, állandóság, állomány

    beständig                                                      tartós, állandó

    e Beständigkeit, -, -en                                   tartósság, állandóság

    bestandlos                                                     múló

 

bestätigen, -te, h.-t                                          igazol, bizonyít

    r Bestätiger, -s, -s                                          igazoló

    e Bestätigung, -, -en                                      igazolás, állítás, bizonyítás

 

bestellen, -te, h.-t                                            megrendel, rendel

    r Besteller, -s, -                                             megrendelő (ffi)

     e Bestellerin, -, -nen                                      megrendelő (nő)

    e Bestellung, -, -en                                        rendelés, megrendelés

 

besteuern, -te, h.-t                                           megadóztat

     besteuerbar                                                   adóztatható

     e Besteuerung, -                                            adóztatás, megadóztatás

 

bestimmen, -te, h.-t                                         meghatároz, megállapít

     bestimmbar                                                   meghatározható

     e Bestimmbarkeit, -                                      meghatározhatóság

     bestimmt                                                       határozott, meghatározott

    e Bestimmtheit, -, -en                                    határozottság, bizonyosság

    e Bestimmung, -, -en                                     meghatározás, elhatározás

 

bestrafen, -te, h.-t                                            megbüntet

     e Bestrafung, -, -en                                       büntetés

 

bestrahlen, -te, h.-t                                          sugároz, besugároz

     e Bestrahlung, -, -en                                      besugárzás, kisugárzás

 

s Bestreben, -s                                                törekvés

     sich bestreben, -te s., h.s.-t                            törekszik, igyekszik, küzd

     e Bestrebung, -, -en                                       törekvés, célkitűzés

 

r Besuch, -(e)s, -e                                            látogatás, meglátogatás

    besuchen, -te, h.-t                                          látogat, meglátogat

    r Besucher, -s, -                                            látogató (ffi)

    e Besucherin, -, -nen                                     látogató (nő)

 

beteiligen, -te, h.-t                                           részesedik, részesít

     sich beteiligen, -te s., h.s.-t; an+D.                részesedik, részt vesz vmiben

     r/e Beteiligte, -n, -n, ein-r                               részes, résztvevő

     e Beteiligung, -, -en                                       részesedés, érdekeltség

 

r Betracht, -(e)s                                               figyelembe vétel

     betrachten, -ete, h.-et                                    figyelembe vesz, megszemlél

    r Betrachter, -s, -                                           néző, szemlélő (ffi)

    e Betrachterin, -, -nen                                   néző, szemlélő (nő)

    e Betrachtung, -, -en                                      megtekintés, (meg)vizsgálás

    beträchtlich                                                   jelentős, jelentékeny, figyelemreméltó

r Betreff, -(e)s, -e                                             tárgy, téma

     betreffen, betraf, h. betroffen                         érint

     betreffend                                                     illetőleg, illetve

     r/e Betreffende, -n, -n, ein-r                           illető

     betreffs +G.                                                  illetően

 

r Betrieb, -(e)s, -e                                            üzem, vállalat, gyár

     betrieblich                                                     üzemi, vállalati

     betriebsam                                                    tevékeny, serény

     e Betriebsamkeit, -                                       serénykedés

     betriebsbereit                                               működőképes, működtethető

     betriebsfähig                                                 üzemképes, működőképes

     e Betriebsfähigkeit, -                                    üzemképesség, működőképesség

 

betreffen, betraf, h. betroffen                          érint

     betroffen                                                      érintett

     r/e Betroffene, -n, -n, ein-r                             érintett

    

r Betrug, -s, -e                                                 csalás

    berügen, betrog, h. betrogen; +A. /+ mit+D.    becsap vkit, (meg)csal vkit vkivel

    r Betrüger, -s, -                                             csaló (ffi)

    e Betrügerin, -, -nen                                      csaló (nő)

    e Betrügerei, -, -en                                        csalás, szélhámoskodás

    betrügerisch                                                 csalárd, csalóka

 

betrunken                                                        ittas

     r/e Betrunkene, -n, -n, ein-r                            iszákos, részeges ember

     e Betrunkenheit, -                                         részegség

 

beurteilen, -te, h.-t                                           megítél, bírál

    r Beurteiler, -s, -                                            megítélő, bíráló ember

    e Beurteilung, -, -en                                       ítélet, bírálat

 

bevölkern, -te, h.-t                                           benépesít, betelepít

    e Bevölkerung, -, -en                                     népesség, lakosság, benépesítés

 

bevollmächtigen, -te, h.-t                                 meg-/felhatalmaz

    r/e Bevollmächtigte, -n, -n, ein -r                     meghatalmazott (ffi/nő)

    e Bevollmächtigung, -, -en                             meghatalmazás, felhatalmazás

 

bewegen, -te, h.-t                                             mozgat

    sich bewegen, -te sich, h. sich -t                    mozog

    bewegbar                                                      mozgatható

    beweglich                                                     mozgatható, mozgó, mozgékony

    e Beweglichkeit, -, -en                                  mozgékonyság, flexibilitás

    e Bewegung, -, -en                                        mozgás

    bewegungslos                                              mozdulatlan

 

r Beweis, -es, -e                                               bizonyíték, bizonyítás

     beweisbar                                                     bizonyítható

     e Bewesibarkeit, -                                        bizonyíthatóság

     beweisen, bewies, h. bewiesen                       bebizonyít, bizonyít

 

bewerben, bewarb, h. beworben                      pályázik, versenyez

     sich bewerben, bewarb s,h.s.beworben um+A.          pályázik, jelentkezik vmire

     r Bewerber, -s, -                                            pályázó (ffi)

     e Bewerberin, -, -nen                                    pályázó (nő)

     e Bewerbung, -, -en                                       pályázat                                           

 

bewilligen, -te, h.-t                                           engedélyez

     e Bewilligung, -, -en                                       engedély, engedélyezés

 

bewohnen, -te, h.-t; +A.                                   lakik vmit

     bewohnbar                                                    lakható

     e Bewohnbarkeit, -                                       lakhatóság

     r Bewohner, -s, -                                           lakó (ffi)

     e Bewohnerin, -, -nen                                    lakó (nő)

     e Bewohnerschaft, -                                      lakosság

 

bewusst                                                            tudatos, öntudatos, szándékos

     e Bewusstheit, -                                            tudatosság

     bewusstlos                                                    ájult, eszméletlen

     e Bewusstlosigkeit, -                                    eszméletlenség

     s Bewusstsein, -s                                          tudat

 

bezaubern, -te, h.-t                                           elvarázsol, elbűvöl

     bezaubernd                                                    elbűvölő

     e Bezauberung, -                                           elbűvölés

    

r Bibliograf, -en, -en (gr.)                                életrajzíró (ffi)

    e Bibliografie, -, -n                                         bibliográfia, könyvészet

    bibliografieren, -te, h.-t                                  életrajzot ír

    e Bibliografin, -, -nen                                     életrajzíró (nő)

    bibliografisch                                                 bibliografikus, könyvtári

    r Bibliograph, -en, -en                                    bibliográfus, életrajzíró

 

e Bibliothek, -, -en (gr-lat.)                             könyvtár

    e Bibliothekar, -s, -e                                       könyvtáros (ffi)

    e Bibliothekarin, -, -nen                                  könyvtáros (nő)

    bibliothekarisch                                             könytárosi

 

e Biege, -, -n                                                    hajlat, görbület

    biegen, bog, h. gebogen                                  (meg)hajlít, görbít

    sich biegen, bog s., h. sich gebogen                 hajlik, görbül

    biegsam                                                        hajlékony, görbül

    e Biegsamkeit, -                                           hajlékonyság

    e Biegung, -, -en                                            hajlat, görbület, kanyarulat

 

e Bilanz, -, -en (lat-it.)                                      mérleg

    bilanzieren, -te, h.-t                                       mérleget készít

    e Bilanzierung, -, -en                                    mérlegkészítés

 

billig                                                                 olcsó

     e Billigkeit, -                                                 olcsóság

 

e Biochemie, -                                                  biokémia

    r Biochemiker, -s, -                                       biokémikus (ffi)

    e Biochemikerin, -, -nen                                biokémikus (nő)

    biochemisch                                                  biokémiai

 

e Biologie, - (gr-lat.)                                        biológia

    r Biologe, -n, -n                                              biológus (ffi)

    e Biologin, -, -nen                                          biológus (nő)

    biologisch                                                      biológiai

 

r Bischof, -(e)s, Bischöfe                                 püspök

    bischöflich                                                    püspöki

    e Bischofsamt                                               püspöki hivatal/méltóság

 

bitter                                                                keserű

    r Bitter, -                                                       keserű pálinka, gyomorkeserű

    e Bitterkeit, -, -en                                          keserűség

    bitterlich                                                       kesernyés, keserves

    e Bitternis, -, -se                                            keserűség

 

blind                                                                 vak

    r/e Blinde, -n, -n, ein -r                                   vak ember (ffi/nő)

    e Blindheit, -                                                 vakság

    blindlings                                                      vakon, vaktában

 

blöd                                                                  hülye, buta, bamba

     e Blödheit, -                                                  hülyeség, butaság

     r Blödsinn, -(e)s                                            hülyeség

    blödsinnig                                                     bárgyú, bamba, gyengeelméjű

 

e Blockade, -, -n                                              blokád, ostromzár

    blockieren, -te, h.-t                                        elzár, blokkol

    e Blockierung, -                                            eltorlaszolás, elzárás

 

s Blut, -(e)s                                                      vér

    blutarm                                                         vérszegény

    bluten, -ete, h. ge-t                                         vérzik

    r Bluter, -s, -                                                 vérzékeny ember (ffi)

    e Bluterin, -, -nen                                          vérzékeny ember (nő)

    blutig                                                            véres

    -blütig                                                           -vérű

    e Blutung, -, -en                                             vérzés

 

e Bombe, -, -n (gr-lat-it-fr.)                              bomba

    s Bombardement, -s, -s (öst-schw.)               bombázás

    e Bombardierung, -                                      bombázás

    bombardieren, -te, h.-t                                  bombáz

    bomben, -te, h. ge-t                                        bombáz

    bombenfest                                                   bombabiztos

    r Bomber, -s, -                                               bombázó repülőgép

 

e Botanik (gr.-lat.)                                           botanika

     r Botaniker, -s, -                                            botanikus (ffi)

     e Botanikerin, -en                                          botanikus (nő)

     botanisch                                                      botanikus, növénytani

     botanisieren, -te, h.-t                                     botanizál, növényt gyűjt

 

e Botschaft, -, -en                                            nagykövetség

    r Botschafter, -s, -                                         nagykövet (ffi)

    e Botschafterin, -, -nen                                  nagykövet (nő)

 

s Boxen, -s                                                       ökölvívás, bokszolás

    boxen, -te, h. ge-t                                           bokszol

    r Boxer, -s, -                                                 ökölvívó, bokszoló (ffi)

    r Boxerin, -, -nen                                           ökölvívó, bokszoló (nő)

    boxerisch                                                     ökölvívást érintő

 

r Boykott, -(e)s, -s (eng.)                                 bojkott, kizárás

    r Boykotteur, -s, -e                                        bojkottáló (ffi)

    e Boykotteurin, -, -nen                                   bojkottáló (nő)

    boykottieren, -te, h -t                                     bojkottál, kizár

    e Boykottierung, -                                         bojkottálás, kizárás

 

e Börse, -, -n                                                    tőzsde

     börsenartig                                                   tőzsdei

    börsenfähig                                                   tőzsdeképes

    r Börsianer, -s, -                                            tőzsdés, tőzsdei spekuláns

 

s Brasilien                                                        Brazília

    r Brasilianer, -s, -                                          brazil (ffi)

    e Brasilianerin, -, -nen                                   brazil (nő)

    brasilianisch                                                   brazíliai, brazil

 

r Bruder, -s, Brüder                                        fiútestvér

    s Brüderchen, -s, -                                         (fiú) testvérke, kistestvér

    brüderlich                                                     testvéries, testvériesen

    e Brüderlichkeit, -                                        testvériség, testvériesség

 

brutal (lat.)                                                       brutális

     brutalisieren, -te, h.-t                                     brutalizál

     e Brutalität, -, -en                                          brutalitás

 

r Buddha, -s, -s (sansk.)                                  buddha

    r Buddhismus, -                                            buddhizmus

    r Buddhist, -en, -en                                        buddhista (ffi)

    e Buddhistin, -, -nen                                      buddhista (nő)

    buddhistisch                                                 buddhista

 

s Budget, -s, -s (gall-lat-fr-eng.)                      költségvetés

    budgetieren, -te, h.-t                                      költségvetést készít

 

s Büro, -s, -s (lat-fr.)                                        hivatal, iroda

    r Bürokrat, -en, -en                                       bürokrata, hivatalnok (ffi)

    e Bürokratie, -, -n                                         bürokrácia

    e Bürokratin, -, -nen                                      bürokrata, hivatalnok (nő)

    bürokratisch                                                 bürokratikus

    bürokratisieren, -te, h.-t                                bürokrata módon intéz

    r Bürokratismus, -                                        bürokratizmus

 

s Café, -s, -s (arab-türk-it-fr.)                          kávézó, kávéház

    e Cafeteria, -, -s / …ien                                 kávéház

    r Cafetier, -s, -s                                            kávéház tulajdonos (ffi)

    e Cafetiere, -, -n                                           kávéház tulajdonos (nő)

 

s Cello, -s, -s/-li                                                cselló, gordonka

    r Cellist, -en, -en                                            csellista, gordonkás (ffi)

    e Cellistin, -, -nen                                          csellista, gordonkás (nő)

 

r Champion, -s, -s (lat-fr-eng.)                         bajnok

    s Championat, -(e)s, -e                                   bajnokság

    e Championship, -, -s                                     bajnokság

 

s Chaos, -                                                         káosz, zűrzavar

    chaotisch                                                      kaotikus, zűrzavaros

 

r Charakter (gr.-lat.)                                        karakter, jellem

     charakterisieren, -te, h.-t                             karakterizál, jellemez

     charakteristisch                                            jellemző, jellegzetes

     charakterlich                                                 jellem-, jellembeli

     e Charakteristik, -, -en                                  jellemző vonások

     s Charakteristikum -,-ka                               jellemzők

     e Charakterologie                                         jellemtan

    r Charakterologe, -n, -n                                 karakterológus (ffi)

    e Charakterologie, -                                      karakterológia

    e Charakterologin, -, -nen                              karakterológus (nő)

    charakterologisch                                         karakterológiai

 

r Chauffeur, -s, -e (lat-fr.)                                sofőr (ffi)

    e Chauffeurin, -, -nen                                     sofőr (nő)

    e Chauffeuse, -,- n (schweiz.)                        sofőr (nő)

    chauffieren, -te, h. -t                                     tehergépkocsit vezet

 

e Chemie, - (arab-roman.)                               kémia, vegytan

    s Chemikal, -s, -ien                                        vegyszer

    e Chemikalie, -, -n                                         vegyszer

    r Chemikant, -en, -en                                     vegyész (ffi)

    e Chemikantin, -, -nen                                   vegyész (nő)

    r Chemiker, -s, -                                            kémikus (ffi)

    e Chemikerin, -, -nen                                    kémikus (nő)

    chemisch                                                      kémiai

    chemisieren, -te, h. –t                                   kémiailag kezel

 

r Chirurg, -en, -en (gr-lat.)                              sebész (ffi)

    e Chirurgie, -, -n                                            sebészet

    e Chirurgin, -,- nen                                         sebész (nő)

    chirurgisch                                                    sebészeti

 

r Choreograf /-ph (gr.-lat.)                               koreográfus (ffi)

     e Choreografie, -, -en                                     koreográfia

     e Choreografin, -, -en                                     koreográfus (nő)

     choreografieren, -te, h.-t                                koreografál

     choreografisch                                              koreográfiai

 

s Christentum, (e)s                                          kereszténység

    christianisieren, -te, h.-t                                keresztény hitre térít

    christlich                                                       keresztény(i)

 

e Chronik, -, -en (gr-lat.)                                 krónika

    chronikalisch                                                 krónka formájában megírt

    r Chronist, -en, -en                                        krónikás (ffi)

    e Chronistik, -                                               krónika írás

    e Chronistin, -,- nen                                       krónikás (nő)

 

darstellen, stellte dar, h. dargestellt               bemutat, ábrázol, alakít

     darstellbar                                                     bemutatható

     e Darstellbarkeit, -                                        bemutathatóság

     r Darsteller, -s, -                                            szereplő, alakító (ffi)

     e Darstellerin, -, -nen                                     szereplő, alakító (nő)

     darstellerisch                                                alakító, ábrázoló

     e Darstellung, -, -en                                       alakítás, ábrázolás

 

s Debüt, -s, - s                                                  első fellépés, első szereplés

     r Debütant, -en, -en                                       először fellépő (ffi)

    e Debütantin, -, -nen                                      először fellépő (nő)

    debütieren, -te, h. -t                                       először fellép, debütál

 

e Deduktion, -, -nen (lat)                                 levonás

    deduktiv                                                        levezető

    deduzierbar                                                  csökkenthető

    deduzieren, -te, h. -t                                      csökkent, levon

 

e Deflation, -, -en (lat)                                     defláció, árszínvonal csökkenése

    deflationär                                                     deflációs, pénzforgalmat csökkentő

    deflationieren, -te, h. -t                                  pénzforgalmat csökkent

    deflationistisch                                              deflációs

    deflatorisch                                                  deflációs

 

r / s Dekor, -s, -s /-e (lat-fr.)                            dekoráció

     r Dekorateur, -s, -e                                       dekoratőr

     e Dekorateurin, -, -nen                                  dekoratőr (nő)

     e Dekoration, -, -en                                       dekoráció

     dekorativ                                                      dekoratív

     dekorieren, -te, h. –t                                      dekorál

    e Dekorierung, -, -en                                     dekorálás

 

r Delegat, -en, en (lat.)                                    delegátus

    e Delegation, -, -en                                        delegáció

    delegieren, -te, h. -t                                       delegál, hatáskört átruház

    r/e Delegierte, -n, -n                                      delegált, küldött (ffi/nő)

    e Delegierung, -, -en                                     delegálás

 

r Demokrat, -en, -en (fr-gr.)                            demokrata (ffi)

    e Demokratie, -, -n                                        demokrácia

    e Demokratin, -, -nen                                     demokrata (nő)

    demokratisch                                                demokratikus

    demokratisieren, -te, h. -t                              demokratizál

    r Demokratismus, -                                       demokratizmus

 

r Demonstrant, -en, -en (lat.)                           demonstráló, tüntető (ffi)

    e Demonstrantin, -, -nen                                 demonstráló, tüntető (nő)

    e Demonstration, -, -en                                  demonstráció, tüntetés

    demonstrativ                                                 tüntető

    r Demonstrator, -s, -en                                  tüntető (ffi)

    e Demonstratorin, -, -nen                               tüntető (nő)

    demonstrieren, -te, h.-t; für+A.; gegen+A.     demonstrál, tüntet vmiért; vmi ellen

 

e Demut, -                                                        alázat, alázatosság

     demutsvoll                                                    alázatos

     demütig                                                        alázatos

     demütigen, -te, h.-t                                        megaláz

     e Demütigung, -, -en                                     megalázás, lealacsonyítás

 

e Depression, -, -nen                                       depresszió, lehangoltság

    depressiv                                                      depresszív, lehangoló

     e Depressivität, -                                          depresszivitás, lehangoltság

    deprimieren, -te, h. –t                                   lehangol, elkedvetlenít

    deprimierend                                                lehangoló

 

s Detail, -s, -s                                                   részlet

     detaillieren, -te, h.-t                                       részletez

     detailliert                                                      részletes, kimerítő

     e Details (Pl.)                                                aprólékos részletek

    

r Detektiv, -s, -e                                              detektív, nyomozó (ffi)

    e Detektei, -, -en                                           detektíviroda, nyomozóiroda

    e Detektivin, -, -nen                                       detektív, nyomozó (nő)

    detektivisch                                                  nyomozói

 

e Detonation, -, -en (lat-fr.)                              robbanás, detonáció

    r Detonator, -s, -en                                        detonátor, robbantó

    detonieren, -te, i.-t                                         felrobban, robban

 

r Diabetes, - (gr-lat.)                                        cukorbetegség

    r Diabetiker, -s, -                                          cukorbeteg (ffi)

    e Diabetikerin, -, -nen                                   cukorbeteg (nő)

    diabetisch                                                     cukorbeteg, diabetikus

 

e Diagnose, -, -n (gr-fr.)                                   diagnózis

    r Diagnostiker, -s, -                                      diagnózist felállító orvos

    e Diagnostik, -                                              diagnózis

    diagnostizieren, -te, h.-t                              diagnózist felállít

 

r Dialekt, -(e)s, -e (gr-lat.)                               dialektus, nyelvjárás

    dialektal                                                        dialektusban, népiesen

    dialektisch                                                     dialektusban, népiesen

    r Dialektologe, -n, -n                                     dialektológus, nyelvjáráskutató

    e Dialektologie, -                                          nyelvjáráskutatás, dialektológia

    dialektologisch                                              dialektológiai

 

r Dialog, -(e)s, -e (gr-lat-fr.)                             párbeszéd, dialógus

    dialogisch                                                      párbeszédes

    dialogisieren, -te, h.-t                                    párbeszédessé tesz

 

e Diät, - (gr.)                                                    fogyókúra, diéta

    e Diätetik, -, -en                                            diatetika, táplálkozástudomány

    s Diätetikum, -s, …ka                                   diétának megfelelő táplálék

    diätetisch                                                      diétás

 

r Dichter, -s, -                                                  költő (ffi)

    dichten, -ete, h. ge-t                                       verset költ, versel

    e Dichterin, -, -nen                                        költő (nő)

    dichterisch                                                    költői

   

e Didaktik, -, -en (gr-nlat.)                              didaktika, oktatástan

    r Didaktiker, -s, -                                           didaktikus (ffi)

    e Didaktikerin, -, -nen                                    didaktikus (nő)