Ellentétek és vonzások

 

Ebben a részben a szókincs bővítésének ugyancsak egyszerű formáját láthatjuk, mely során ellentétpárokat sorakoztatunk fel azok rokonértelmű változataival együtt.

A szavak tanulása során az ellentétek megtanulása hasznos lehet a tanulók számára, mivel az egyik szóból következtethet a másikra (Pl. gross – klein), így nem kell fordítást alkalmaznia.

 

 

absichtlich                                                               zufällig

szándékosan                                                            véletlenül

 

gewollt                                                                      absichtslos

bewusst                                                                    unbewusst

mutwillig                                                                   unwillkürlich

willentlich

mit Absicht

 

ab/stoßen, stieß ab, h. abgestoßen                         an/ziehen, zog an, h. angezogen;

eltaszít, visszataszít                                                  vonz

 

 

 

 

aktiv                                                                        passiv

aktív                                                                         passzív

 

 

 

                        alt                                                                            neu

                        régi                                                                          új

 

                   

 

                        altertümlich                                                             modern

                        régies                                                                       modern

 

                  

 

                        angenehm                                                                schmerzhaft

                        kellemes                                                                   fájdalmas

 

                  

 

 

e Angst, Ängste (vor+D)                                        r Mut, -(e)s, - 

félelem                                                                     vmitől    bátorság

 

 

 

an/häufen h.                                                             auseinander/treiben,

felhalmonz, összegyűjt                                             trieb auseinander,

                                                                                h. auseinandergetrieben

                                                                                szétzavar, szétkerget

 

t

 

 

 

e Ankunft, ¨-e                                                          e Abfahrt, -en

érkezés                                                                     indulás

 

                

 

                        an/nehmen, nahm an, h. angenommen                   ab/lehnen, h.

                        elfogad                                                                    elutasít

 

 

                       

 

                        r Anschlag, -(e)s, Anschläge                                  e Abwehr

                        támadás                                                                   védekezés

 

 

 

                        r Anständigkeit                                                       e Unanständigkeit, -en

                        becsületesség, tisztesség                                           modortalanság, erkölcstelenség

 

 

                  

 

                        sich an/ziehen, zog s. an, h. s. angezogen               sich aus/ziehen, zog s. aus,

                        felöltözik                                                                  h. s. ausgezogen

                                                                                                        levetkőzik

 

       

                       

 

 

                        auf/passen, h.; auf+A.                                             ignorieren, -te, h.-t; +A.

                        vigyáz vkire/vmire, figyel vkire/vmire                       nem vesz tudomást, ignorál vmit

 

 

 

r Ausgang –(e)s, Ausgänge                                    r Eingang, -(e)s, Eingänge

1.kijárat                                                                   1.bejárat

 

 

bald                                                                          spät

hamarosan                                                               későn

 

 

 

befreien, -te, h.-t                                                     ein/sperren, -te ein, h.-t

szabadít                                                                   bezár, becsuk

 

 

                                                                               

 

r Beginn, -s                                                             s Ende, -s, -n

kezdés, kezdet                                                          befejezés

 

                        beginnen, begann, h. begonnen                              enden, -ete, h. ge-t; +A.

                        elkezd                                                                      befejez vmit

 

                        bekennen, bekannte, h. bekannt                            leugnen, -ete, h. ge-t

                        beismer                                                                    letagad

 

            

 

                        belästigen, -te, h.-t; mit+D.                                    freuen, -te, h. ge-t

                        terhel, zaklat vmivel                                                 örömet szerez

 

                        beschädigen, -te, h.-t                                              reparieren, -te, h.-t

                        megrongál                                                                megjavít

 

    

 

                        bestrafen, -te, h.-t                                                   belohnen, -te, h.-t

                        megbüntet                                                                megjutalmaz

 

                        betrunken                                                               nüchtern

                        részeg, ittas                                                              józan

 

                     

 

                        billig                                                                        teuer

                        olcsó                                                                        drága

                       

                       

böse                                                                         gut

rossz                                                                       

 

 

 

 

                        breit                                                                         eng

                        széles                                                                       szűk

 

                        dicht                                                                        dünn

                        sűrű                                                                         ritka

                       

                   

 

                        draußen                                                                   drinnen

                        kívül                                                                         belül

 

                    

 

                        e Dunkelheit                                                           s Licht, -(e)s, er

                        sötétség                                                                    fény

 

              

                        ein/atmen, -ete ein, h. eingeatmet                          aus/atmen,-ete aus,

                        belélegez                                                                  h. ausgeatmet

                                                                                                        kilélegez

 

    

 

 

                        e Einfuhr, -en                                                          e Ausfuhr, -en

                        behozatal                                                                 kivitel

 

                        ein/gießen, goss ein, h. eingegossen                     aus/gießen, goss aus,

                        beleönt                                                                     h. ausgegossen

                                                                                                        kiönt

                                      

 

                        ein/schalten, -ete ein, h.-t                                       aus/schalten, -ete aus, h.-t

                        bekapcso                                                                 kikapcsol

 

                        entstehen, entstand, i. entstanden                         ein/gehen, ging ein,

                        keletkezik                                                                 i. eingegangen

                                                                                                        megszűnik

 

    

 

 

                        e Entstehung                                                           r Untergang,- (e)s, Untergänge

                        keletkezés                                                                megszűnés, pusztulás

 

 

                        r Erfolg, -(e)s, -e                                                     r Misserfolg, -(e)s, -e

                        siker                                                                         kudarc

 

                        erkranken, -te, i.-t                                                  sich genesen, genas, i. genesen

                        megbetegszik                                                            meggyógyul

 

                        erlauben, -te, h.-t; +D., +A.                                   verbieten, verbot, h. verboten

                        megenged vkinek vmit                                              +D., +A.

                                                                                                        megtilt vkinek vmit

 

                 

 

                        essen, aß, h. gegessen                                            hungern, -te, h. ge-t

                        eszik                                                                         éhezik

 


 

                        fallen, fiel, i. gefallen                                               steigen, stieg, i. gestiegen

                        esik                                                                          emelkedik

 

                   

 

                        fangen, fing, h. gefangen                                         los/lassen, ließ los, h. losgelassen

                        megfog, elkap                                                          elereszt, elenged

 

           

                       

 

                        faul                                                                           fleißig

                        lusta                                                                         szorgalmas

 

                 

 

                        r Fehler, -s, -                                                           e Tugend, -e

                        hiba                                                                         erény

 

                        fein                                                                          rauh

                        kellemes                                                                   durva

 

               

 

                        e Feindschaft, -en                                                   e Freundschaft,- en

                        ellenségeskedés                                                       barátság

 

                        fern                                                                          nah

                        távoli                                                                        közeli

 

               

 

                        fesseln, -te, h. ge-t                                                  lockern, -te, h. ge-t

                        megbilincsel                                                             meglazít

 

                        fest/binden, band fest, h. festgebunden                        lösen, löste, h. ge-t         

                        in Ketten legen, legte, h. gelegt                                   auf/lockern, -te auf, aufge-t

 

                        finden, fand, h. gefunden                                         verlieren, verlor, h. verloren

                        talál                                                                         elveszít

 

                        flach                                                                         tief

                        sekély                                                                       mély

 

                 

                       

                        fragen, -te, h. ge-t                                                   antworten, -ete, h. ge-t

                        kérdez                                                                      válaszol

 

 

                        e Frau, -, -en                                                           r Mann, -(e)s, Männer

                                                                                                   férfi

 

                        e Dame, -, -n                                                             r Gentleman, -men

                        e Lady, -, Ladies                                                        r Herr, -en

                        s Weib, -er

 

                        r Frieden, -s                                                            r Krieg, -(e)s, -e

                        béke                                                                         háború

 

                        e Ruhe, -                                                                   r Kampf, Kämpfe

                        e Eintracht, -                                                             s Blutvergießen, -

                        e Harmonie, -, -ien

                        e Stille, -

                        e Entspannung, -

 

 

                        furchtsam                                                                tapfer

                        félénk                                                                       bátor

 

                        ängstlich                                                                    mutig

                        graulich                                                                     furchtlos

                        scheu                                                                        entschlossen

                        schüchtern                                                                stark

 

                        füllen, -te, h. ge-t; mit+D.                                       leeren, -te, h. ge-t

                        megtölt vmivel                                                          kiürít

 

 

 

                        geben, gab, h. gegeben; +D., +A.                          nehmen, nahm, h. genommen

                        ad vkinek vmit                                                          vesz vmit

 

 

 

                        gelingen, gelang, i. gelungen; +D.                         fehl/schlagen, schlug fehl,

                                                                                                        h. fehlgeschlagen; +D.

                        sikerül vkinek                                                          nem sikerül vkinek

 

                        klappen, -te, h. ge-t                                                    schlecht aus/gehen, i. aus, i. a.

                                                                                                        schief/gehen, ging schief,

                                                                                                       i.schiefgegangen

 

                        genau                                                                       ungefähr

                        pontos                                                                      körülbelül, hozzávetőleges

 

                        pünktlich                                                                   schätzungsweise

                        rechtzeitig                                                                 gegen

                                                                                                        beiläufig

                                                                                                        annähernd

 

                        gerade                                                                     krumm

                        egyenes                                                                    görbe, ferde

 

                        eben                                                                         gebogen

                        aufrecht                                                                    gewölbt

                        geradlinig                                                                  gekrümmt

 

                        e Gesundheit                                                           e Krankheit, -en

                        egészség                                                                   betegség

 

                        s Wohlbefinden, -s                                                     e Erkrankung, -, -en

                        s Wohl, -(e)s                                                             s Leiden, -

                        s Wohlsein, -(e)s                                                        e Epidemie, -, -n

                        e Kraft, -, Kräfte

 

                        r Gewinn, -(e)s, -e                                                   r Verlust, -(e)s, -e

                        nyereség                                                                  veszteség

 

 

 

                        gewinnen, gewann, h. gewonnen                            verlieren, verlor, h. verloren

                        nyer, győz                                                                veszít

 

                 

 

                        gleich                                                                       unterschiedlich

                        ugyanaz, ugyanolyan                                               különböző

 

        

 

                        glücklich                                                                  unglücklich

                        boldog                                                                     boldogtalan

 

           

 

                       

                        r Gram, -(e)s                                                           e Freude, -, -n

                        bú, búbánat                                                             öröm

 

                        e Traurigkeit, -                                                           e Fröhlichkeit

                        r Kummer, -s                                                             e Belustigung, -, -en

                        s Leid, -en                                                                 r Spaß

 

                        gut                                                                           schlecht

                                                                                                    rossz

 

                        richtig                                                                       schlimm

                        brav                                                                          inkorrekt

                        hübsch                                                                      übel

 

                        heiraten, -ete, h. ge-t                                              sich scheiden lassen,

                        házasodik, nősül, férjhez megy                                ließ s. scheiden,

                                                                                                        elválik

 

                        das Jawort geben, gab, h. gegeben                              sich trennen, -te, h. ge-t

                        die Ehe schließen, o. h. geschlossen                           

                       

                        helfen, half, h. geholfen; +D., bei+D.                     verhindern, -te, h.-t

                        segít vkinek vmiben                                                  megakadályoz

 

                        unterstützen, -te, h.-t                                                  hindern, -te, h. ge-t

                        behilflich sein                                                             hemmen, -te, h. ge-t

                        Beistand leisten, -ete, h. ge-t

 

                        hell werden, wurde, i. geworden                            dunkel werden, wurde,

                        világosodik, virrad                                                  i. geworden.

                                                                                                        sötétedik, alkonyodik

 

                        dämmern, -te, h. ge-t                                                  schummern, -te, h. ge-t  

                        tagen, -te, h. ge-t                                                       dämmern, -te, h. ge-t

 

                        r Himmel, -s                                                            e Hölle, -, -n

                        ég                                                                             pokol

 

                        s Himmelsgewölbe, -s, -n                                           e Unterwelt, -, -e

                        s Sternenzelt, -es, -e                                                   s Schattenreich, -es, -e

                                                                                                        s Inferno, -s, -s

 

                        hinten                                                                      vorn(e)

                        hátul                                                                        elöl

 

                        hintenan                                                                    frontal

                        dahiner                                                                      von vorn

                                                                                                        im Vordergrund

 

                        s Hochwasser, -s                                                     e Dürre

                        áradás                                                                     aszály

 

                        s Flutwasser, -s, Flutwässer                                        e Trockenheit, -

                        e Flut, -, -en                                                               e Trockenperiode, -, -n

                       e Überflutung, -, -en                                                   r Wassermangel, -s, -mängel

                        e Überschwemmung, -, -en                                        e Wassernot, -, -nöte

 

                        immer                                                                      niemals

                        mindig                                                                      soha

 

                        ständig                                                                      nie

                        ewig                                                                         nimmer

                        stets

 

                        importieren, -te, h.-t                                               exportieren, -te, h.-t

                        importál                                                                   exportál

 

                        ein/fahren, fuhr ein, h. eingefahren                              aus/fahren, fuhr aus, h.ausgefahren

                        ein/führen, -te ein, h. einge-t                                       aus/füllen, -te aus, h. ausgefüllt

 

                        interessant                                                              langweilig

                        érdekes                                                                    unalmas

 

                        anregend                                                                   uninteressant

                        unterhaltsam                                                              schläfrig

                        reizvoll                                                                      reizlos

 

                        jung                                                                         alt

                        fiatal                                                                        idős, öreg

 

                        jugendlich                                                                  bejahrt

                        heranwachsend                                                         abgelebt

                        jung an Jahren                                                           reich an Jahren

 

                        jung werden, wurde, i. geworden                           alt werden, wurde, i. geworden

                        fiatalodik                                                                 öregszik

 

                        sich verjüngen, -te sich, h. sich –t                                altern, -te, i./h. ge-t

 

                       

                        e Kälte                                                                    e Hitze

                        hideg                                                                        hőség

 

                        e Kühle                                                                     e Wärme

                        e Lausekälte                                                              e Glut

                        e Hundekälte                                                             e Bruthitze

                        r Frost, Fröste

 

                        kaufen, -te, h. ge-t                                                  verkaufen, -te, h.-t

                        vesz, vásárol                                                            elad

 

                        nehmen, nahm, h. genommen                                      auf den Markt bringen, brachte, h.

                       erkaufen, -te, h.-t                                                       gebracht

                                                                                                       vertreiben, ie, h. ie.

 

                        klagen, -te, h. ge-t; über+A., um+A.                      jauchzen, -te, h. ge-t

                        panaszkodik vkiről/vmiről                                       ujjong

 

                        quäken, -te, h. ge-t                                                     jubeln, -te, h. ge-t

                        jammern, -te, h. ge-t                                                  

 

                        klein                                                                        groß

                        kicsi                                                                         nagy

 

                        winzig                                                                       riesig

                        wenig                                                                        riesengroß

                        minimal                                                                     geräumig

                        kurz                                                                          mächtig

                        gering                                                                       gewaltig

 

                        klug                                                                         dumm

                        okos                                                                         buta

 

                        intelligent                                                                   schwachsinnig

                        befähigt                                                                     geistesarm

                        schlau                                                                       talentlos

                        vernünftig                                                                  blöd

                        klar denkend                                                              ohne Verstand

 

                        kommen, kam, i. gekommen                                  weg/gehen, ging weg,

                        jön                                                                           weggegangen

                                                                                                        megy, elmegy

 

                        zu/kommen, kam zu, i. zugekommen                            fort/fahren, u. fort, i. fortgefahren

                        an/kommen, kam an, i. angekommen                           fort/gehen, i. fort, i. fortgegangen

                                                                                                        gehen, ging, i. gegangen

 

 

                        e Komödie, -, -n                                                      e Tragödie, -, -n

                        komédia                                                                   tragédia

 

                        s Lustspiel, -e                                                            s Drama, -men

                        r Schwank, Schwänke                                                s Tauerspiel, -e

 

                       

                        kompliziert                                                              einfach

                        bonyolult                                                                  egyszerű

 

                        komplex                                                                    primitiv

                        problematisch                                                            undifferenziert

                        schwierig                                                                  unkompliziert

                                                                                                        simple

 

                        krank                                                                       gesund

                        beteg                                                                        egészséges

 

                        leidend                                                                      wohlbehalten

                        kränkelnd                                                                  wohlerhalten

                        kränklich                                                                   heil

                        erkrankt

 

                        kurz                                                                         lange

                        röviden                                                                    hosszan

 

                        kurzum                                                                      langfristig

                        in Kürze                                                                    lang dauernd

                                                                                                        ewig

                                                                                                        unendlich

 

                        langsam                                                                   schnell

                        lassú                                                                        gyors

 

                        gemütlich                                                                  geschwind

                        zögernd                                                                     flott

                        stockend                                                                   rasant

                        ruhig                                                                         rapide

 

                        längst                                                                       unlängst

                        régóta, régen                                                           nemrég

 

                        seit langem                                                                neulich

                        seit langer Zeit                                                           kürzlich

                        schon lange Zeit                                                        eben erst

                                                                                                        vor kurzem

                                                                                                        letzthin

 

                        laut                                                                          still

                        hangos                                                                     halk

 

                        geräuschvoll                                                              geräuschlos

                        lärmend                                                                     leise

                        überlaut                                                                     flüsternd

 

 

                        s Leben, -s, -                                                           r Tod, -(e)s, -e

                        élet                                                                           halál

 

                        s Sein, -                                                                     s Sterben, -s

                        e Existenz, -, -en                                                        s Lebensende

                        s Dasein, -                                                                 r Heimgang, -es

                        s Bestehen                                                                s Ende, -s, -n

 

                        leben, -te, h. ge-t                                                    sterben, starb, i. gestorben

                        él                                                                              meghal

 

                        existieren, -te, h.-t                                                      ein/schlafen, schlief ein,

                        im Leben sein, war, i. gewesen                                   i. eingeschlafen

                                                                                                                    heim/gehen, ging heim

                                                                                                                   i.heimgegangen

 

                        lebendig                                                                  tot

                        élő                                                                            holt

 

                        lebend                                                                       gestorben

                        belebt                                                                        verstorben

                        am Leben                                                                  verschieden

 

                        leicht                                                                       schwierig

                        könnyű                                                                     nehéz

 

                        einfach                                                                      langwierig

                        mühelos                                                                    mühsam

                        bequem                                                                     problematisch

 

                        e Liebe, -                                                                 r Hass, -(e)s

                        szeretet, szerelem                                                     gyűlölet

 

                        e Zärtlichkeit, -, -en                                                    e Feindseligkeit, -, -en

                        e Leidenschaft, -, -en                                                 e Feindschaft, -, -en

                        e Anhänglichkeit, -, -en                                              s Hassgefühl, -

                       

 

                        lieben, -te, h. ge-t                                                   hassen, -te, h. ge-t

                        szeret, kedvel                                                           utál

 

                        mögen, mochte, h. gemocht                                        nicht ausstehen können

                        gern haben, -te, h. ge-t                                               ab/lehnen, lehtne ab, h. abge-t

                        schätzen, -te, h. ge-t

                        jn. ins Herz geschlossen haben

 

                        liebenswürdig                                                          lieblos

                        szeretetre méltó, szívélyes                                         rideg

 

                        nett                                                                           hartherzig

                        lieb                                                                           grob

                        gütig                                                                         unfreundlich

                        großzügig                                                                  gefühllos

                                                                                                        kühl

 

                        e Lust                                                                      e Reue

                        kedv, öröm                                                               bánat

 

                        e Stimmung, -, -en                                                      r Kummer, -s

                        e Laune, -, -n                                                             r Frust, -(e)s

                        e Freude, -, -n                                                            s Leid, -(e)s

                        e Begeisterung, -, -n                                                   r Schmerz, -es, -en

                        s Vergnügen

 

                        e Mehrheit, -, -en                                                   e Minderheit, -, -en

                        többség                                                                    kisebbség

 

                        e Überzahl, -                                                             e Minorität, -, -en

                        e Vielzahl, -                                                               der kleine Teil

                        e Mehrzahl, -

                        e Hauptmasse, -, -n

 

 

                        r Mensch, -en, -en                                                  s Tier, -(e)s, -e

                        ember                                                                       állat

 

                        e Person, -, -en                                                          s Getier, -(e)s, -e

                        s Individuum, -uen                                                      s Lebewesen, -

                        s Geschöpf, -e                                                           s Vieh, -es

 

 

                        s Minimum, -s                                                         s Maximum, -

                        minimum                                                                   maximum

 

                        e Untergrenze, -, -n                                                    s Höchstmaß, -es, -e

                        r Tiefstand, -(e)s, -stände                                           s Optimum, -ma

                        r Tiefpunkt, -e

 

                        modern                                                                    veraltet

                        modern                                                                     elavult

 

                        zeitgemäß                                                                 altmodisch

                        modisch                                                                    datiert

                        neuzeitlich                                                                 altertümlich

                        neuartig

                        neumodisch

 

 

                        e Niederlage, -, -n                                                   r Sieg, -(e)s, -e

                        vereség                                                                    győzelem

 

                        r Misserfolg, -e                                                          r Erfolg, -d

                        e Ablehnung, -, -en                                                    r Gewinn, -e

                        e Absage, -, -n

                        e Blamage, -, -n

 

                        niedrig                                                                     hoch

                        alacsony                                                                  magas

 

                        nieder                                                                       hochgestellt

                        tief                                                                            hochstehend

                        gering

 

                        oben                                                                        unten

                        fent                                                                          lent

 

                        droben                                                                      drunten

                        obenherum                                                                unterwärts

 

                        oft                                                                            selten

                        gyakran                                                                   ritkán

 

                        häufig                                                                       selten

                        oftmals                                                                      im selten

                        öfters                                                                        manchmal

 

                        öffentlich                                                                 privat

                        nyilvános                                                                 magán, személyes

 

                        allgemein                                                                   persönlich

                        in aller Öffentlichkeit                                                  inoffiziell

                        vor aller Augen                                                          intern

 

                        e Pflicht, -, -en                                                         s Vergnügen,- s, -

                        kötelesség                                                                szórakozás, kedvtelés

                       

                        e Verpflichtung, -, -en                                                e Erheiterung, -

                        e Verbindlichkeit, -, -en                                              e Freude, -, -n

                        e Notwendigkeit, -, -en                                               s Amüsement,- s

 

                        privat                                                                       öffentlich

                        személyesen                                                              nyilvánosan

 

                        nicht öffentlich                                                           publik

                        im Familienkreis                                                         in aller Öffentlichkeit

                                                                                                        vor aller Augen

 

                        rechts                                                                      links

                        jobbra                                                                      balra

 

                        rechtshin                                                                   linksum

                        rechterseits                                                               linksherum

 

                        reich                                                                        arm

                        gazdag                                                                     szegény

 

                        wohlhabend                                                               mittellos

                        vermögend                                                                unbemittelt

                        zahlungskräftig                                                          vermögenslos

                        finanzstark                                                                finanzschwach

                        wohlsituiert                                                                notleidend

 

                        reinigen, -te, h. ge-t                                                beschmutzen, -te, h.-t

                        tisztít                                                                        bepiszkít, beszennyez

 

                        sauber machen, -te, h. ge-t                                         verschmutzen, -te, h-t

                        putzen, -te, h. ge-t                                                      verunreinigen,-te, h.-t

                        rein/machen, -te rein, h. reingemacht

 

                        richtig                                                                      schlecht

                        helyes                                                                       rossz

 

                        zutreffend                                                                 unrichtig

                        fehlerfrei                                                                   unpassend

                        tadellos                                                                     unrecht

                        genau                                                                        schlimm

                        einwandfrei                                                               übel

                        korrekt                                                                      inkorrekt

 

                        ruhig                                                                        unruhig

                        nyugodt                                                                    nyugtalan

 

                        ruhevoll                                                                     ruhelos

                        friedlich                                                                     unruhig

                        geruhsam                                                                  rastlos

                        entspannt                                                                  bewegt

 

                        rund                                                                         kantig

                        kerek                                                                       szögletes

 

                        ringförmig                                                                 eckig

                        ringartig                                                                    spitz

                        kugelrund                                                                  gezackt

 

 

                        sauer                                                                       süß

                        savanyú                                                                   édes

 

                        säuerlich                                                                   zuckrig

                        gesäuert                                                                    zuckersüß

                        ätzend                                                                       süßlich

 

                        schimpfen, -te, h. ge-t                                             loben, -te, h. ge-t

                        szid, szidalmaz                                                         dicsér

 

                        beschimpfen, -te, h.-t                                                 beloben, -te, h.-t

                        aus/schimpfen, -te aus, h. ausge-t                               aus/loben, -te aus, h.-t

 

 

                        schlafen, schlief, h. geschlafen                               erwachen, -te, i.-t

                        alszik                                                                       felébred

 

                        im Schlaf liegen                                                         auf/wachen, -te auf, i.-t

                        ruhen, -te, h. ge-t                                                      

 

                        schlank                                                                    dick

                        karcsú                                                                      kövér

 

                        dünn                                                                        fett

                        mager                                                                       speckig

                        schmal                                                                      fleischig

                        schmächtig                                                                füllig

 

                        schließen, schloss, h. geschlossen                         öffnen, -ete, h. ge-t

                        zár, bezár                                                                 nyit, kinyit

 

                        ab/schließen, schloss ab, h. abgeschlossen                   auf/machen, -te auf, h. aufgemacht

                        ab/sperren, -te ab, h. abgesperrt                                  auf/sperren, -te auf, h. aufgesperrt

                        verschließen, verschloss, h. verschlossen

 

                        schön                                                                       hässlich

                        szép                                                                          csúnya

 

                        hübsch                                                                      abstoßend

                        attraktiv                                                                    unschön

                        reizend                                                                      abschreckend

                        wundervoll                                                                missgestaltet

 

                        schmutzig                                                                sauber

                        piszkos, koszos                                                        tiszta

 

                        unrein                                                                       rein

                        verschmutzt                                                               schmutzfrei

                        unsauber                                                                   gesäubert

                        verdreckt                                                                  fleckenlos

                        dreckig                                                                      gepflegt

 

                        schreien, schie, h. geschrien                                  flüstern, -te, h. ge-t

                        kiabál, ordít                                                             suttog, súg

 

                        lärmen, -te, h. ge-t                                                     wispern, -te, h. ge-t        

                        brüllen, -te, h. ge-t                                                      leise sprechen, a, h. o.

                        quitschen, -te, h. ge-t                                                  brummen, -te, h. ge-t

 

                        schriftlich                                                                mündlich

                        írásos, írásbeli                                                         szóbeli

                       

                        niedergeschrieben                                                      verbal

                        handschriftlich                                                           gesprochen

                        brieflich                                                                     persönlich

                        schwarz auf weiß                                                      im Gespräch

                       

                        e Schuld, -, -en                                                        e Unschuld, -, -en

                        bűn, vétek                                                                vétlenség, bűntetlenség

 

                        r Verzug, -(e)s                                                           e Schuldlosigkeit, -

                        r Rückstand, -(e)s, Rückstände                                   e Makellosigkeit, -

                        s Versagen, -s                                                           e Unbeflecktheit, -

 

                        schützen, -te, h. ge-t; vor+D.                                 stürmen, -te, h. ge-t

                        véd vkitől/vmitől, védekezik vki/vmi ellen                támad

 

                        in Schutz nehmen, nahm, h. genommen                       attackieren, -te, h.-t

                        verteidigen, -te, h.-t                                                    an/greifen, griff an, h.angegriffen

                        behüten, -ete, h.-t

 

                        sich entfernen, -te s., h. s. entfernt                        sich nähern, -te s., h.s. genähert

                        távolodik                                                                  közeledik

 

                        weg/gehen, ging weg, i. weggegangen                         näher kommen, kam, i. gekommen

                        fort/gehen, ging fort, i. fortgegangen                            näher treten, tritt, i. getreten

                        s. auf den Weg machen, -te, h. ge-t

 

 

                        sich freuen, -te s., h. s. ge-t                                    sich grämen, -te s., h.s. ge-t

                        auf+A./ über+A.                                                      über+A.

                        előre/utólag örül vminek                                          szomorkodik vmin

 

                        sich belustigen, -te, h.-t                                               Sorgen machen, -te, h. ge-t

                        glücklich sein                                                             beunruhigt sein

                        sich erfreuen, -te sich, h. sich erfreut                          sich bekümmern, -te s.,h.s.-t

 

                        sicher                                                                      gefährlich

                        biztonságos, biztos                                                   veszélyes

 

                        gefahrlos                                                                   riskant   

                        risikolos                                                                     gewagt

                        zuverlässlich                                                              abenteuerlich

                        ungefährlich

 

                        sprechen, sprach, h. gesprochen                            schweigen, schwieg,

                        beszél                                                                       h.geschwiegen

                                                                                                        hallgat

 

                        unterhalten, unterhielt, h. unterhalten                           den Mund halten, ie., h. gehalten

                        äußern, -te, h. ge-t                                                     verschweigen, verschwieg,

                        reden,-ete, h. ge-t                                                      h. verschwiegen

                        informieren, -te, h.-t                                                   stumm bleiben

                                                                                                        nicht sprechen

 

                        e Stadt, -, Städte                                                      s Land, -(e)s

                        város                                                                        vidék

 

                        r Ort, -e                                                                    s Gebiet, -e

                        e Ortschaft, -,- en                                                     

                        e City, -s

 

                        stark                                                                        schwach

                        erős                                                                          gyenge

 

                        kräftig                                                                       wehrlos

                        kraftvoll                                                                    kraftlos

                        muskulös                                                                   schutzlos

                        markig

 

                        stärken, -te, h. ge-t                                                 schwächen, -te, h. ge-t

                        megerősít                                                                 gyengít

 

                        festigen, -te, h. ge-t                                                    erschöpfen, -te, h.-t

                        kräftigen, -te, h. ge-t                                                  ermüden, -ete, h.-et

                                                                                                        entkräften, -ete, h.-t

 

                        stehen, stand, h. gestanden                                    liegen, lag, h. gelegen

                        áll                                                                            fekszik

 

                        da/stehen, stand da, i. dagestanden                              ruhen, -te, h. ge-t

                        aufgerichtet sein                                                        aus/ruhen, -te aus, h. ausge-t

 

                        steigen, stieg, i. gestiegen                                     sinken, sank, i. gesunken

                        emelkedik                                                                 süllyed

 

                        zu/nehmen, nahm zu, i. zugenommen                           fallen, fiel, i. gefallen

                        sich erweitern, -te sich, h. sich-t                                  ab/sinken, sank ab, i. abgesunken

                        sich vergrößern, -te sich, h. sich-t                              

                       

 

                        stinken, stank, h. gestunken; nach+D.                  duften, -ete, h. ge-t;

                        bűzlik                                                                       nach+D.

                                                                                                        illatozik

 

                        schlecht riechen                                                         Duft verbreiten

                        die Nase beleidigen

 

                        stumpf                                                                     scharf

                        tompa                                                                       éles

 

                        ungespitzt                                                                  geschliffen        

                        ungeschärft                                                               geschärft

                        verbraucht                                                                 scharfkantig

                       

                        r Segen, -s, -                                                            r Fluch, -(e)s, Flüche

                        áldás                                                                        átok

 

                        r Segensspruch, -(e)s, -sprüche                                   r Bann, -(e)s, -e

                        e Segnung, -, -en                                                        s Odium, -s, -s

                                                                                                        r Unsegen, -s, -

                       

                        s Spiel, -s, -e                                                           e Arbeit, -, -en

                        játék, játszma                                                           munka

 

                        e Spielerei, -, -en                                                        e Betätigung, -, -en

                        e Unterhaltung, -, -en                                                 e Tätigkeit, -, -en

                        r Streich, -(e)s, -e                                                      e Beschäftigung, -, -en

 

 

                        e Stärke, -, -n                                                          e Schwäche, -, -n

                        erősség, erő                                                             gyengeség

 

                        e Potenz, -, -en                                                          e Schwachheit, -, -en

                        e Leistung, -, -en                                                        e Entkräftung, -, -en

                        e Kraft, -, Kräfte                                                       e Kraftlosigkeit, -, -en

 

 

                        r Tag, -(e)s, -e                                                         e Nacht, -, Nächte

                        nappal, nap                                                             éjjel, éjszaka

 

                        s Tageslicht, -(e)s                                                      e Nachtzeit, -

                        e Tageshelle, -

 

                        tauen, -te, i. ge-t                                                     frieren, fror, i. gefroren

                        olvad                                                                        fagy

 

                        schmelzen, schmolz, i. geschmolzen                            gefrieren, gefror, i. gefroren

                        auflösen, -te auf, h. aufgelöst                                      vereisen, -te, i.-t 

 

                        teilen, -te, h. ge-t                                                    verbinden,verband, h.verbunden

                        szétválaszt                                                                mit+D.

                                                                                                        összeköt vkivel/vmivel

 

                        trennen, trennte, h. getrennt                                        zusammen/binden,band zusammen

                        zerteilen, -te, h.-t                                                        h. zusammengebunden

                        dividieren, -te, h.-t                                                      vereinigen, -te, h.-t

                       

 

                        tragisch                                                                   komisch

                        tragikus                                                                   komikus, nevetséges

 

                        unglücklich                                                                witzig

                        herzergreifend                                                           amüsant

                        schlimm                                                                    lustig

                        unglückselig                                                               spaßig

                        ergreifend                                                                 belustigend

 

                        e Treue                                                                   e Untreue

                        hűség                                                                       hűtlenség

 

                        e Anhänglichkeit, -                                                     e Treulosigkeit, -

                        e Beständigkeit, -                                                       e Unbeständigkeit, -

                        e Loyalität, -                                                              e Unredlichkeit, -

                        e Verbundenheit, -

 

                        trocken                                                                    nass

                        száraz                                                                      nedves

 

                        dürr                                                                          feucht

                        getrocknet                                                                 regnerisch

                        entwässert                                                                bewässert

                        ausgetrocknet

 

                        über/einstimmen, -te überein, h.übereingestimmt  widersprechen, widersprach,

                        mit+D.                                                                     h. widersprochen; +D.

                        egyetért vkivel/vmivel                                               ellentmond vkinek/vminek

                                                                                                       

 

                        einig sein                                                                   entgegnen, -ete, h.-et

                        gleicher Meinung sein                                                verneinen, -te, h.-t

 

                        übernehmen, übernahm, h. übernommen              übergeben,übergab, h.übergeben

                        átvesz                                                                       átad

 

                        empfangen, empfing, h. empfangen                             bringen, brachte, h. gebracht

                        in Empfang nehmen, nahm, h. genommen                    übermitteln, -te, h.-t

 

                        unterbrechen, unterbrach, h. unterbrochen           fort/setzen, -te fort, h. fortgesetzt

                        abbahagy, félbeszakít                                              folytat vmit

 

                        stoppen, -te, h. ge-t                                                    weiter/machen, -te weiter,

                        halten, hielt, h. gehalten                                              h. weitergemacht

                                                                                                        fortführen, -te, h.-t

 

                        unterhalten, unterhielt, h. unterhalten                   langweilen, -te, h. ge-t

                        szórakoztat                                                              untat

 

                        belustigen, -te, h.-t                                                     ermüden, -ete, h.-t

                        jm. Gesellschaft leisten, -ete, h. ge-t                            einschläfern, -te, h.-t

                        jm. amüsieren, -te, h.-t

 

                        e Vergangenheit, -                                                  e Gegenwart, -

                        múlt                                                                          jelen

 

                        e Vorzeit, -                                                                e Jetztzeit, -

                        s Frühere, -s                                                              s Heute

                        s Gestern, -s                                                              s Hier und Jetzt

                                                                                                        e Neuzeit, -

 

                        vergessen, vergaß, h. vergessen                           merken, -te, h.ge-t

                        elfelejt                                                                      megjegyez

 

                        aus dem Gedächtnis verliern, verlor, h. verloren           lernen, -te, h. ge-t

                        nicht behalten                                                            speichern, -te, h. ge-t

 

                        verheiratet                                                              ledig

                        házas, nős, férjezett                                                 nőtlen, hajadon

 

                        getraut                                                                      frei

                        verehelicht                                                                unverheiratet

                        geheiratet                                                                  unabhängig

                                                                                                        unvermählt

 

                        e Verschiedenheit, -, -en                                        e Gleichheit, -, -en

                        különbség                                                                azonosság

 

                        e Abweichung, -, -en                                                  e Gleichwertigkeit, -, -en

                        r Gegensatz, -es, …sätze                                            e Gleichstellung,-, -en

                        e Ungleichheit, -, -en                                                  e Gleichberechtigung, -, -en

                        r Unterschied, -es, -e

                        e Divergenz, -, -e

 

                        verschlechtern, -te, h.-t                                          verbessern, -te, h.-t

                        romlaszt                                                                   javít

 

                        verschlimmern, -te, h.-t                                              berichtigen, -te, h.-t

                        an Wert verlieren                                                       richtig stellen, -te, h. ge-t

 

                        verschwenden, -ete, h.-t                                         sparen, -te, h. ge-t; für+A.

                        elpazarol, eltékozol                                                  megtakarít vmire

 

                        verwirtschaften, -ete, h.-t                                           wirtschaften, -ete, h.-t

 

 

                        versinken, versank, i. versunken                          schwimmen, schwamm,

                                                                                                        i/h. geschwommen

                        süllyeszt, süllyed                                                      úszik

 

                        senken, -te, h. ge-t                                                     baden, -ete, h. ge-t

                                                                                                        tauchen, -te, i. ge-t

                                                                                                        planschen, -te, h. ge-t

                       

                        versiegeln, -te, h.-t                                                 öffnen, -ete, h. ge-t

                        lezár, lepecsétel                                                       kinyit

 

                        ab/stempeln, -te ab, h. abgestempelt                            auf/machen, -te auf, h. aufge-t

                        siegeln, -te, h. ge-t                                                     auf/sperren, -te auf, h. aufge-t

 

                        versöhnen, -te, h.-t                                                 auf/bringen, brachte auf,

                                                                                                        h. aufge-t

                        megbékít                                                                  felbosszant

 

                        beruhigen, -te, h.- t                                                     verprellern, -te, h.-t

                        begütigen, -te, h.-t                                                      nerven, -te, h. ge-t

                                                                                                        ärgern, -te, h. ge-t

 

                        verstecken, -te, h.-t; vor+D.                                  entdecken, -te, h.-t

                        elrejt vki/vmi elől                                                     felfed

 

                        verbergen, verbarg, h. verborgen                                auf/decken, -te auf, h. aufgedeckt

                                                                                                        offenbaren, -te, h. (ge)-t 

 

                        vertrauen, -te, h.-t; +D.                                          bezweifeln, -te, h.-t

                        bízik vkiben/vmiben                                                 kételkedik

 

                        verlassen auf jn., verließ, h. verlassen                        an/zweifeln, -te an, h. ange-t

                        stützen auf jn., -te, h. ge-t                                           zweifeln, -te, h. ge-t

                        rechnen mit jm., -te, h. ge-t

 

                        verzweifeln, -te, i.-t                                                 hoffen, -te, h. ge-t

                        kétségbe esik                                                           remémnykedik

 

                        den Mut verlieren, verlor, h. verloren                           wünschen, -te, h. ge-t

                        alle Hoffnung auf/geben, gab auf, h. aufgegeben          erwarten, -ete, h.-et

                        keinen Ausweg sehen, sah, h. gesehen                        träumen, -te, h. ge-t

 

                        viel                                                                          wenig

                        sok                                                                           kevés

 

                        überreichlich                                                              gering

                        genügend                                                                  winzig

                        unzählig                                                                     nicht viel

                                                                                                        zuwenig

 

                        vielleicht                                                                 bestimmt

                        talán                                                                        biztosan

 

                        wahrscheinlich                                                           sicher

                        vermutlich                                                                 gewiss

                        eventuell                                                                   zweifellos

                        gegebenenfalls                                                           fraglos

 

                        voll                                                                          leer

                        tele                                                                           üres

 

                        voller                                                                        entleert

                                                                                                        frei

                                                                                                        leerstehend

 

                        vorher                                                                     danach

                        előtte                                                                        azután

 

                        früher                                                                       nachher

                        vormals                                                                     hinterher

                        damals                                                                      nachdem

                        zuvor                                                                        demnach

 

                        wach                                                                        schlafend

                        éber                                                                         alvó

 

                        ausgeschlafen                                                            komatös

                        aufgewacht

                        erwacht

 

                        e Wahrheit, -, -en                                                    e Lüge, -, -n

                        igazság                                                                    hazugság

 

                        e Wirklichkeit, -, -en                                                   e Unwahrheit, -, -en

                        e Tatsächlichkeit, -, -en                                              e Schwindelei, -, -en

                        e Tatsache, -, -n                                                        e Ausrede, -, -n

                        e Richtigkeit                                                              e Ausflucht, -, Ausflüchte

 

                        warm                                                                        kalt

                        meleg                                                                       hideg

 

                        geheizt                                                                      feuchtkalt

                        erwärmt                                                                    frisch

                        heiß                                                                          frostig

                        durchwärmt                                                               eisig

 

 

                        weich werden                                                          hart werden

                        puhul, lágyul                                                            (meg)keményedik

 

                        erweichen, -te, h.-t                                                     verhärten, -ete, h.-t

 

                        weinen, -te, h. ge-t                                                  lachen, -te, h. ge-t

                        sír                                                                            nevet

 

                        Tränen vergießen, vergoß, vergossen                          in Lachen ausbrechen    

                        sich aus/weinen, -te s. aus, h. s. ausge-t                      in Gelächter ausbrechen

 

                        weit                                                                          nahe

                        távol                                                                         közel

 

                        weitab                                                                       unfern

                        fernab                                                                       unweit

                        weg                                                                          in der Nähe

                                                                                                        herum

 

                        werfen, warf, h. geworfen                                        fangen, fing, h. gefangen

                        dob                                                                          megfog

 

                        weg/werfen, warf weg, h. weggeworfen                     fassen, -te, h. ge-t

                                                                                                        erwischen, -te, h.-t

 

                        widerstehen, widerstand, h. widerstanden             unterliegen, unterlag,

                        ellenáll                                                                     i. unterlegen

                                                                                                        alulmard, megadja magát

 

                        aus/halten, hielt aus, h. ausgehalten                             den Kürzeren ziehen, zog, h. o.

                                                                                                        besiegt werden  

 

                        wirklich                                                                   ausgedacht

                        valós, valóságos                                                      kitalált

 

                        echt                                                                          fiktiv

                        wahrhaftig                                                                 erfundet

                        tatsächlich                                                                 imaginär

                        real

                        wahr

 

                        zielen, -te, h. ge-t                                                    ab/weichen, wich ab, i. abge-i.

                        irányul                                                                     eltér

                       

                        sich richten, -ete s., h. s. gerichtet                               ab/treiben, trieb ab, i. abgetrieben

                                                                                                        divergieren, -te, h.-t

 

                        zu/nehmen, nahm zu, h. zugenommen                    ab/nehmen, nahm ab,

                        meghízik                                                                   h.abgenommen

                                                                                                        lefogy

 

                        dicker werden                                                           schlank werden

                                                                                                        dünner werden

                                                                                                        an Gewicht verlieren

                       

                        zurück                                                                     weiter

                        vissza, hátra                                                             tovább

                       

                        rückwärts                                                                  ferner

                        nach hinten                                                                fernerhin

                        rückläufig                                                                  weiterhin

 

                        e Zustimmung, -, -en                                               s Missfallen, -s, -s

                        helyeslés, egyetértés                                                 nemtetszés, visszatetszés

 

                        e Genehmigung, -, -en                                                s Nichtgefallen, -s, -e

                        e Bejahung, -, -en                                                      r Unmut, -es, -e

                        e Anerkennung, -, -en

                        s Einverständnis, -ses, -se

                        e Zusage, -, -n